Hlavnou brzdou rozvoja IKT sektora je podľa šéfa Gratexu štát

Gratex.jpg Hlav­né br­zdy roz­vo­ja sek­to­ra in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií ( IKT) vy­tvá­ra pod­ľa vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal Šte­fa­na Do­bá­ka štát. Na­mies­to do­tá­cií by mal pod­ľa ne­ho štát vy­tvá­rať priaz­ni­vé pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die a ne­za­ťa­žo­vať IKT sek­tor nez­my­sel­ný­mi re­gu­lá­cia­mi a pop­lat­ka­mi. Vý­znam­ným prob­lé­mom je pod­ľa Do­bá­ka aj ne­funkč­ný vzde­lá­va­cí sys­tém na vy­so­kých ško­lách, kde chý­ba pre­po­je­nie na prax. „Aby sme dos­ta­li z vy­so­kých škôl ľu­dí, kto­rých vie­me pou­žiť, mu­se­li sme na vy­so­ké ško­ly vy­hnať na­šich za­mes­tnan­cov, aby za­ča­li učiť,“ uvie­dol Do­bák na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS). Pod­ľa ne­ho je to je­di­ný spô­sob, ako sa mô­žu štu­den­ti na vy­so­kých ško­lách dos­tať ku kva­lit­né­mu vzde­la­niu v ob­las­ti mo­der­ných in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

Dru­hý prob­lém je pod­ľa Do­bá­ka kom­pli­ko­va­né čer­pa­nie pros­tried­kov z európ­skych fon­dov. „To, akým spô­so­bom sa čer­pa­jú nap­rík­lad európ­ske fon­dy z Európ­ske­ho so­ciál­ne­ho fon­du na ško­le­nie a vzde­lá­va­nie, a to, aký je ten­to spô­sob kom­pli­ko­va­ný naj­mä pre ma­lé fir­my na fi­nan­co­va­nie a by­rok­ra­ciu, ve­die k to­mu, že sa o tie­to pe­nia­ze uchá­dza­jú skôr špe­ku­lan­ti ako tí, kto­rí pot­re­bu­jú nao­zaj za­bez­pe­čiť vzde­lá­va­nie svo­jich za­mes­tnan­cov,“ po­ve­dal Do­bák. Pod­ľa ne­ho to nás­led­ne vy­tvá­ra pa­ra­doxnú si­tuáciu, keď Slo­ven­sko sí­ce vy­nak­la­dá ob­rov­ské pros­tried­ky na ško­le­nia, ale reál­ny efekt je veľ­mi ma­lý a ne­ras­tú zruč­nos­ti oby­va­teľ­stva v pou­ží­va­ní IT tech­no­ló­gií.

Slo­ven­ská re­pub­li­ka pod­ľa Do­bá­ka za­os­tá­va aj v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti, kde sa od ro­ku 2007 ok­rem na­pí­sa­nia Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti (OPIS) nes­pra­vi­lo nič. Slo­ven­sko pod­ľa ne­ho ne­má z OPIS-u ni­ja­ký vý­sle­dok a v sú­čas­nej si­tuá­cii to vy­ze­rá, že ani k žiad­ne­mu kon­krét­ne­mu vý­sled­ku ten­to prog­ram ne­dos­pe­je. „Tým, že je v ope­rač­nom prog­ra­me in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti prib­liž­ne mi­liar­da eur, re­zor­ty cen­trál­nej štát­nej sprá­vy nein­ves­tu­jú nor­mál­ne roz­poč­to­vé pe­nia­ze, pre­to­že si my­slia, že sú pe­nia­ze z fon­dov EÚ. Len­že tie sa ne­čer­pa­jú, a pre­to ce­lá in­for­ma­ti­zá­cia vlá­dy sto­jí,“ kri­ti­zo­val ak­tuál­ny stav Do­bák. Na Slo­ven­sku chý­ba pod­ľa Do­bá­ka aj mož­nosť efek­tív­ne ko­mu­ni­ko­vať so štá­tom, keď je na Slo­ven­sku dos­tup­ných len 55 % z do­ved­na 20 zá­klad­ných ve­rej­ných slu­žieb. V Slo­vin­sku je pri­tom on-li­ne dos­tup­ných 95 % a v Es­tón­sku 90 % zá­klad­ných ve­rej­ných slu­žieb. Spo­me­dzi ďal­ších kom­pli­ká­cií pre IKT sek­tor Do­bák spo­me­nul aj té­mu autor­ských pop­lat­kov, kde IT spo­loč­nos­ti pla­tia ochran­ným zvä­zom autor­ským kom­pen­zá­cie za mož­nosť po­ru­šo­va­nia autor­ských práv pros­tred­níc­tvom IT mé­dií a kom­po­nen­tov. Do­bák upo­zor­nil aj na prob­lém od­pa­dov z elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, keď Slo­ven­sko za­ká­za­lo vý­voz a spra­co­va­nie elek­trood­pa­du v za­hra­ni­čí, čím tu­naj­ší spra­co­va­te­lia nie sú vy­sta­ve­ní kon­ku­ren­čné­mu pros­tre­diu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter