Je IT priemysel menej dôležitejší ako automobilový?

vlada.jpg IT aso­ciá­cia Slo­ven­ska zreali­zo­va­la za­ují­ma­vú tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, na kto­rej jej pred­sta­vi­te­lia pre­zen­to­va­li vý­znam IT sek­to­ra pre Slo­ven­sko.

Fir­my z in­for­mač­né­ho a ko­mu­ni­kač­né­ho sek­to­ra (IKT) od­vied­li v ro­ku 2009 na da­niach z príj­mov vy­še 170 mil. eur, čo je viac ako všet­ky fir­my z ce­lé­ho slo­ven­ské­ho prie­mys­lu a 50-krát viac, ako od­vied­li všet­ky vý­rob­né pod­ni­ky z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu. Vy­plý­va to zo štú­die Vý­znam IKT sek­to­ra pre Slo­ven­sko spo­loč­nos­ti INESS Slo­ven­sko, o kto­rej v uto­rok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii in­for­mo­va­la IT aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS) . Pod­ľa jej pre­zi­den­ta Ju­ra­ja Sa­ba­ku zo štú­die jas­ne vy­plý­va, že IKT prie­my­sel je dô­le­ži­tý pi­lier slo­ven­skej eko­no­mi­ky, ho­ci na roz­diel od auto­mo­bi­lo­vé­ho či elek­tro­tech­nic­ké­ho prie­mys­lu nik­dy ne­bol ozna­čo­va­ný za ťa­hú­ňa hos­po­dár­stva.

„Ho­ci je ich o po­lo­vi­cu me­nej, štá­tu od­vá­dza­jú súhr­nne zhru­ba rov­na­kú daň z pri­da­nej hod­no­ty ako za­mes­tnan­ci auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu a na ne­za­mes­tna­nos­ti sa po­die­ľa­jú iba v mi­ni­mál­nej mie­re,“ uvie­dol Sa­ba­ka. Pod­ľa ne­ho IKT sek­tor vy­rás­tol prak­tic­ky na ze­le­nej lú­ke, s mi­ni­mál­nou pod­po­rou štá­tu a v sú­čas­nos­ti za­mes­tná­va tak­mer 30-ti­síc za­mes­tnan­cov s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou.

„Štát­na a in­ves­tič­ná po­moc pre sek­tor IKT do­siah­la v ro­koch 2002 až 2010 vý­šku 29,5 mil. eur, čo pred­sta­vu­je 2,6 % z cel­ko­vé­ho pos­kyt­nu­té­ho ob­je­mu,“ in­for­mo­val Sa­ba­ka. Auto­mo­bi­lo­vý sek­tor pod­ľa ne­ho pohl­til za rov­na­ké ob­do­bie 661,8 mil. eur, čo je tak­mer 59 % z cel­ko­vej štát­nej in­ves­tič­nej po­mo­ci. „Roz­me­ne­né na drob­né, kým na jed­no pod­po­re­né pra­cov­né mies­to v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le pris­pel štát su­mou 33 541 eur, v sek­to­re IKT su­mou 9951 eur. A za­tiaľ čo v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le sa pos­kyt­nu­tá po­moc vrá­ti štá­tu až za vy­še 4,5 ro­ka, v sek­to­re IKT za ne­ce­lý je­den rok,“ dopl­nil Sa­ba­ka.

IKT od­vet­vie na Slo­ven­sku za­mes­tná­va prib­liž­ne 40 000 za­mes­tnan­cov, prie­mer­ná me­sač­ná mzda pre­sa­hu­je 1500 eur. Mie­ra ne­za­mes­tna­nos­ti rást­la v ro­ku 2009 (v ča­se krí­zy) o 75 % po­mal­šie ako v os­tat­ných od­vet­viach. Roč­ný vý­nos štá­tu z jed­né­ho pra­cov­né­ho mies­ta je v IKT sek­to­re 12 112 eur, v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le 7314 eur. Roč­ný vý­nos štá­tu z 1 eura in­ves­to­va­né­ho in­ves­to­rom je 0,35 eura z IKT a 0,04 eura z auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu.

Pre­čo po­rov­na­nie IKT sek­to­ra s auto­mo­bi­lo­vým prie­mys­lom? Slo­ven­sko sa pre­zen­tu­je ako vý­stav­ná skri­ňa auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu, pri­tom má­me na Slo­ven­sku mož­nosť, ako sa aj bez štát­nej po­mo­ci stať vý­stav­nou skri­ňou, ale v inom prie­mys­le.



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter