ČR: SAS Forum Praha 2011

Od­po­led­ní pro­gram kon­fe­ren­ce SAS FO­RUM Pra­ha 2011, kte­rá se ko­ná ve středu 16. úno­ra 2011 v ho­te­lu Carlo Bos­co­lo na Pra­ze 1, na­bíd­ne čtyři pa­ra­lel­ní od­bor­né sek­ce. Kaž­dá z nich se úz­ce za­měřuje na ur­či­tou pro­ble­ma­ti­ku a přiná­ší od­povědi na klí­čo­vé otáz­ky da­né­ho seg­men­tu. V kaž­dé sek­ci pak účas­tní­ci na­lez­nou ne­jen za­jí­ma­vé osob­nos­ti, ak­tuál­ní té­ma­ta, důle­ži­té poz­nat­ky a in­spi­ra­ci, ale ta­ké od­povědi a ná­vo­dy na otáz­ky, kte­ré je v kaž­do­den­ním byz­ny­su pá­lí.

SAS_FORUM_Praha_2011.jpg

Pr­vní z od­bor­ných sek­cí se za­měří na zá­kaz­ní­ka a je­jí ví­ce než příz­nač­ný ná­zev zní: „Zá­kaz­ník SOS! SAS!“. Sek­ci řídí a mo­de­ru­je Da­vid Sei­bert, zná­má osob­nost čes­ké­ho mar­ke­tin­gu. O čem bu­de řeč? „Ho­voří se o tom stá­le, že zá­kaz­ník je ten nejdůle­žitější bod v ži­votě fir­my. Čas­to se pod tím­to vzlet­ným vy­jádřením skrý­vá pou­ze pro­kla­ma­ce, za kte­rou ne­ní vidět žá­dná kon­krét­ní čin­nost kromě pár te­le­viz­ních spotů a di­rect mailů. Kon­ku­ren­ční boj se však vy­ostřuje a pro­to na­sa­zu­jí úspěšné fir­my efek­tivnější ná­stro­je pro ak­vi­zi­ci no­vých zá­kaz­níků i ob­slu­hu těch stá­va­jí­cích,“ říká Da­vid Sei­bert a do­dá­vá: „Sys­te­ma­tic­ká prá­ce s vy­ti­po­va­ný­mi zá­kaz­ní­ky, pre­dik­tiv­ní mo­de­ly ne­bo auto­ma­ti­zo­va­né kam­paně jsou dnes reali­tou už i v Čes­ké re­pu­bli­ce. V po­sled­ním ro­ce se mož­nos­ti roz­šíři­li i o lep­ší sle­do­vá­ní cho­vá­ní zá­kaz­níků na webu a na so­ciál­ních sí­tích. Na­sa­ze­ní mo­der­ních mar­ke­tin­go­vých me­tod však nepřiná­ší vý­sled­ky sa­mo o sobě, pro úspěch jsou důle­ži­té schop­nos­ti fi­rem apli­ko­vat je na kon­krét­ní si­tua­ci. A o tom bu­de­me na kon­fe­ren­ci ho­vořit.“

Dru­há sek­ce se za­měří na tren­dy a no­vin­ky v řeše­ní spo­leč­nos­ti SAS. Mo­de­ro­vat ji bu­de kon­zul­tant spo­leč­nos­ti SAS Jiří Mo­hout a účas­tní­ci se sez­ná­mí se stá­le dis­ku­to­vanější­mi té­ma­ty, kte­rý­mi jsou FRAUD ne­bo­li de­tek­ce pod­vodů (a to ne­jen v po­jiš­ťov­nic­tví), FO­RE­CAS­TING ne­bo­li efek­tiv­ní plá­no­vá­ní bu­douc­nos­ti, op­ti­ma­li­za­ce ná­kladů a collec­tions, te­dy vy­má­há­ní po­hle­dá­vek. „V za­hra­ni­čí jsou ta­to řeše­ní s úspěchem hojně vy­uží­vá­na a spo­leč­nost SAS má v té­to ob­las­ti bo­ha­té zku­še­nos­ti. Tu­to sek­ci jsme te­dy připra­vi­li pro ty, kteří by po­dob­ná řeše­ní a vý­ho­dy, kte­ré z nich vy­plý­va­jí, uví­ta­li i v prostředí Čes­ké re­pu­bli­ky,“ říká Pe­tra Lá­vič­ko­vá, mar­ke­tin­go­vá a PR ma­na­žer­ka spo­leč­nos­ti SAS. Sek­ce IT – Po­čí­tej­te s ná­mi se za­měří na to, jak může IT od­děle­ní lé­pe pod­po­ro­vat byz­nys spo­leč­nos­ti dí­ky no­vým mož­nos­tem a zku­še­nos­tem. Sek­ci řídí Vla­di­mír Ky­jon­ka, Bu­si­ness In­telli­gen­ce Ad­vi­sor spo­leč­nos­ti SAS spo­lečně s Pe­trem Brab­cem, Ma­na­ging Di­rec­to­rem spo­leč­nos­ti Uni­corn Sys­tems. O čem bu­de řeč? „Po­dí­vá­me se na da­to­vou kva­li­tu a té­ma říze­ní dat. Připra­ve­ny jsou dvě za­jí­ma­vé ca­se stu­dy a udělá­me si „vý­let“ do his­to­rie dat od 14. sto­le­tí po sou­čas­nost,“ přibli­žu­je té­ma­ta sek­ce Vla­di­mír Ky­jon­ka. Právě pro tu­to sek­ci spo­ji­la spo­leč­nost SAS své sí­ly se spo­leč­nos­tí Uni­corn, kte­rá má dlou­ho­le­tou praxi právě ve spo­lu­prá­ci s IT od­děle­ní­mi.

Čtyřlís­tek od­po­led­ních sek­cí uza­ví­rá aka­de­mic­ká sek­ce pro vy­so­ké ško­ly. „Spo­leč­nost SAS již ví­ce než tři de­ká­dy spo­lu­pra­cu­je se vzdělá­va­cí­mi in­sti­tu­ce­mi po ce­lém světě. Po­má­há stu­dentům zís­kat prak­tic­ké zna­los­ti a do­ved­nos­ti a pro­sa­dit se tak lé­pe na tr­hu prá­ce,“ říká Len­ka Herrma­no­vá, Aca­de­my Ma­na­ger spo­leč­nos­ti SAS, kte­rá sek­ci řídí a mo­de­ru­je. I le­tos je pro aka­de­mic­ký sek­tor připra­ve­na ta­to spe­ciál­ní sek­ce s množ­stvím in­for­ma­cí, no­vých poz­natků a prak­tic­kých zku­še­nos­tí.

Hlav­ním par­tne­rem kon­fe­ren­ce SAS FO­RUM Pra­ha 2011 je spo­leč­nost UNI­CORN Sys­tems. Par­tneři kon­fe­ren­ce jsou dá­le spo­leč­nost GfK Czech, CFO klub a Mar­ke­tin­go­vý in­sti­tut. Hlav­ním me­diál­ním par­tne­rem je eko­no­mic­ký tý­de­ník EURO.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter