5. ROČNÍK CONSTRUCTION SUMMIT SA BLÍŽI!

people.jpg Pia­ty roč­ník sta­veb­nej kon­fe­ren­cie Construc­tion Sum­mit 2011, ko­na­nej 10. fe­bruára 2011 v ho­te­li Ga­te One v Bra­ti­sla­ve pri­ne­sie opäť kva­lit­ných od­bor­ní­kov a za­ují­ma­vé po­hľa­dy na ak­tuál­ne di­anie v tej­to ob­las­ti.

Ing. arch. Pe­ter Lo­vich, PhD. ob­jas­ní všet­ky vý­ho­dy, ale aj pro­blé­my kon­ver­zie bu­dov, kto­ré sa naj­mä v po­do­be kon­ver­zie z ad­mi­nis­tra­tív­nych bu­dov na obyt­né ob­jek­ty pre­sa­dzu­jú v za­hra­ni­čí. Dô­vo­dov je hneď nie­koľ­ko – nie vždy je mož­né vy­uží­vať bu­do­vu na úče­ly, na kto­ré bo­la pro­jek­to­va­ná a sta­va­ná, mož­nosť ob­me­ny za­sta­ra­ných tech­no­ló­gií ako aj po­tre­ba ďal­šie­ho vy­uži­tia ob­jek­tu. Vy­svet­lí, ako zhod­no­tiť a po­rov­nať mož­nos­ti v sú­čas­nos­ti na Slo­ven­sku hoj­ne vy­uží­va­nej asa­ná­cie vo­či kon­ver­ziám.

PhDr. Ben­ja­min Frag­ner pri­blí­ži vy­uží­va­nie prie­my­sel­né­ho de­dič­stva. Po dl­hom ob­do­bí pre­hlia­da­nia, je v dneš­nej do­be prie­my­sel­né de­dič­stvo ko­neč­ne uz­na­né. Prof. Ing. arch. He­le­na Ze­mán­ko­vá, CSc. ok­rem iné­ho pred­sta­ví aj do­má­ce a za­hra­nič­né prí­kla­dy do­ku­men­tu­jú­ce vý­voj prís­tu­pov, pa­miat­ko­vú ochra­nu na ná­rod­nej i sve­to­vej úrov­ni, ak­té­rov zá­chra­ny a no­vé­ho fun­kčné­ho vy­uži­tia prie­my­sel­né­ho de­dič­stva.

Na zá­ver kon­fe­ren­cie bu­de pa­ne­lo­vá dis­ku­sia ve­no­va­ná té­me zlep­še­nia sta­veb­nej pro­jek­to­vej do­ku­men­tá­cie. Ako je mož­né pros­tred­níc­tvom kva­lit­nej pro­jek­to­vej do­ku­men­tá­cie vý­znam­ne uše­triť na ná­kla­doch vý­stav­by? Kde je mož­né hľa­dať ďal­šie ús­po­ry? Tie­to, ale aj ďal­šie otáz­ky ako op­ti­ma­li­zá­cia ur­ba­nis­tic­kých, eko­no­mic­kých, konštruk­čných, ar­chi­tek­to­nic­kých rie­še­ní zod­po­ve­dia Ing. Oto Hor­ná­ček (Hor­nex, a.s.), prof. Ing. arch. Šte­fan Šlach­ta, PhD. (hlav­ný ar­chi­tekt mes­ta Bra­ti­sla­va), Ing. arch. Mi­ro­slav Hru­šov­ský (Pen­ta In­ves­tments Li­mi­ted, o.z.), prof. Ing. arch. Bo­hu­mil Ko­váč, PhD. (FA STU­BA), Ing. Jo­zef Fu­tri­ka­nič (ČSOB, a.s.), pri­čom ne­bu­dú chý­bať aj reál­ne prí­kla­dy up­lat­ne­nia vý­hod prin­cí­pov kva­lit­nej sta­veb­nej do­ku­men­tá­cie v praxi.

Na kon­fe­ren­cii vy­stú­pia aj ďal­ší reč­ní­ci zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pu­bli­ky. Bliž­šie in­for­má­cie o kon­fe­ren­cii a pred­ná­ša­jú­cich i on-li­ne pri­hláš­ku náj­de­te na strán­ke www.in­formslo­va­kia.sk.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter