TS: Konferencia SAS Forum Praha 2011 už o mesiac

SAS Slovakia SAS Fo­rum Pra­ha 2011, kte­ré se bu­de ko­nat 16. úno­ra 2011 v ho­te­lu Carlo Bos­co­lo na Pra­ze 1, je le­tos za­měřené na té­ma „Přip­rav­te se – přic­há­zí bu­douc­nost. Dr­ží­me Vám mís­to!“. De­tek­ce po­dvodů ve stát­ním a souk­ro­mém sek­to­ru, růst fi­rem v době stag­na­ce tr­hu – ta­to té­ma­ta uve­de Ian Ma­noc­ha, ge­ne­rál­ní ředi­tel SAS Vel­ké Bri­tá­nie a Ir­ska, a v do­po­led­ní pa­ne­lo­vé dis­ku­zi dá­le roz­ve­de Jiří Škor­va­ga, On­drej To­mas, Zdeněk Tůma, To­máš Sed­lá­ček a Ja­kub Str­nad. Ní­že uve­de­né ukáz­ky vi­deo­poz­vá­nek ta­to té­ma­ta dá­le roz­vá­dí.

„Ži­je­me v di­gi­tál­ním světě, kte­rý vše mění – to jak ži­je­me i to, jak pra­cu­je­me,“ říká ve vi­deo­poz­ván­ce Ian Ma­noc­ha, ge­ne­rál­ní ředi­tel SAS Vel­ké Bri­tá­nie a Ir­ska. Ve své pre­zen­ta­ci se za­měří na před­sta­ve­ní brit­ských spo­leč­nos­tí – lídrů na tr­hu, kte­ré vědí, jak na to a kte­ré dí­ky správ­ným in­for­ma­cím a řeše­ním byz­nys ana­ly­ti­ky do­ká­ží napřík­lad de­te­ko­vat a od­ha­lo­vat po­dvo­dy. De­tek­ce a pre­ven­ce po­dvodů jsou jen jed­nou z cest, jak sni­žo­vat ztrá­ty a dlou­ho­době směřovat k růstu. Ian Ma­noc­ha se za­měří na de­tek­ci po­dvodů ne­jen v ko­mer­ční sféře, ale ta­ké ve stát­ním sek­to­ru.

„Po­kud již nej­ste schop­ni do­sa­ho­vat po­třeb­né­ho růstu sni­žo­vá­ním nák­ladů, mu­sí­te růst na vý­no­sech. Na vý­no­sech je mož­né růst zej­mé­na na úkor kon­ku­ren­ce. Co všec­hno má ma­na­ge­ment po­dni­ku dělat pro to, abyc­hom rost­li krát­ko­době i dlou­ho­době? Po­jďme o tom dis­ku­to­vat,“ vy­zý­vá ve vi­deo­poz­ván­ce Jiří Škor­va­ga, člen před­sta­ven­stva a náměstek ge­ne­rál­ní­ho ředi­te­le Čes­ké spořitel­ny.

Přij­ďte si ta­ké po­po­ví­dat o tom, jak mo­hou fir­my i v do­bách stag­na­ce tr­hu růst. V pa­ne­lo­vé dis­ku­si bu­dou od­pověď na otáz­ku hle­dat kromě Jiřího Škor­va­gy dal­ší za­jí­ma­vé osob­nos­ti.

„Fir­my, kde vi­dí­te své re­zer­vy?,“ ptá se Ondřej To­mas, ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti GfK, kte­rá i pro le­toš­ní rok přip­ra­vi­la exklu­ziv­ní průzkum pro úče­ly kon­fe­ren­ce SAS Fo­rum. Ten­tok­rát byl do­ta­zo­va­ným ma­na­ge­ment če­ských fi­rem a cíl průzku­mu byl jas­ný – naj­ít otáz­ku na to, kde hle­dat ces­ty k růstu. „Vy­chá­zí­me z před­pok­la­du, že spotřebi­tel­ský trh je více­méně vy­čer­pán a bu­dou-li chtít fir­my růst, bu­dou mu­set hle­dat re­zer­vy,“ upřes­ňu­je Ondřej To­mas ve své vi­deo­poz­ván­ce. Kde ji naj­dou? U za­městnanců? V do­da­va­tel­sko-od­běra­tel­ských vzta­zích? U zá­kaz­níků?

Přij­ďte si pro od­pověď na SAS Fo­rum Pra­ha 2011. Spo­leč­nost SAS i vý­znam­né osob­nos­ti čes­ké­ho po­dni­ka­tel­ské­ho prostředí se těší na set­ká­ní s vá­mi.

„Dr­ží­me vám mís­to v bu­douc­nos­ti,“ říká Pet­ra Lá­vič­ko­vá, mar­ke­tin­go­vá a PR ma­na­žer­ka spo­leč­nos­ti SAS, kte­rá ve své vi­deo­poz­ván­ce shr­nu­je vše po­dstat­né, co kon­fe­ren­ce SAS Fo­rum Pra­ha 2011 na­bíd­ne.

Zdroj: TS SASOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter