Spoločnosť Eset očakáva za rok 2010 rast tržieb

eset_logo_dark.gif Za rok 2010 oča­ká­va spo­loč­nosť Eset po­dľa slov jej ho­vor­cu Bra­nis­la­va On­drá­ši­ka rast tr­žieb. Ako ďa­lej pre agen­tú­ru SI­TA uvie­dol, v ro­ku 2010 fir­ma pri­ja­la de­siat­ky no­vých za­mes­tnan­cov a v sú­čas­nos­ti pre sku­pi­nu Eset po ce­lom sve­te pra­cu­je vy­še 630 ľu­dí. Do­dal, že de­siat­ky no­vých po­zí­cií vznik­nú aj v tom­to ro­ku a expan­zia spo­loč­nos­ti Eset bu­de po­kra­čo­vať. Spo­loč­nosť ot­vo­rí v Pra­he pra­co­vis­ko ví­ru­so­vých ana­ly­ti­kov, kto­ré bu­de po Bra­tis­la­ve a po­ľskom Kra­ko­ve už tre­tím v po­ra­dí.

Med­zi naj­výz­nam­nej­šie in­ves­tí­cie mi­nu­lé­ho ro­ka pat­rí po­dľa On­drá­ši­ka ak­vi­zí­cia ko­šic­kej sof­tvé­ro­vej spo­loč­nos­ti Com­dom Software, kto­rá vy­ví­ja rie­še­nia na boj pro­ti spa­mu. Eset plá­nu­je tím prog­ra­má­to­rov a vý­skum­ní­kov v Ko­ši­ciach roz­ší­riť, prí­pad­ne dopl­niť o ďal­šie ak­ti­vi­ty, sú­vi­sia­ce s vý­vo­jom bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru. Com­dom Software je už v po­ra­dí dru­hou ak­vi­zí­ciou fir­my Eset, keď v ro­ku 2008 kú­pi­la čes­kú spo­loč­nosť ŠETR­net, kto­rá do po­rtfó­lia fir­my pri­nies­la služ­by in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti.

V ro­ku 2011 plá­nu­je spo­loč­nosť Eset po­dľa On­drá­ši­ka roz­ší­riť po­rtfó­lio server­ov­ých pro­duk­tov pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov a vy­dať ďal­šiu ge­ne­rá­ciu svo­jich anti­ví­ru­so­vých pro­duk­tov. V ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti bu­dú po­dľa slov On­drá­ši­ka na­be­rať na in­ten­zi­te hroz­by pre so­ciál­ne sie­te, ako je nap­rík­lad Fa­ce­book, a prak­ti­ky so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva. Čo­raz roz­ší­re­nej­šie bu­dú aj hroz­by pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Utíc­hať po­dľa On­drá­ši­ka ne­bu­dú ani tra­dič­né hroz­by, ako ví­ru­sy a čer­vy, a pretr­vá­va­jú­cim prob­lé­mom bu­dú aj na­ďa­lej bot­ne­ty. „Ide o sieť akýc­hkoľ­vek po­čí­ta­čov pre­po­je­ných ur­či­tou väz­bou, kto­rá umož­ňu­je ov­lá­dať všet­ky po­čí­ta­če z jed­né­ho mies­ta, aby vy­ko­ná­va­li aké­koľ­vek za­da­né prí­ka­zy,“ dopl­nil On­drá­šik.

Spo­loč­nosť Eset vznik­la v ro­ku 1992. Za­me­ria­va sa na vý­ro­bu bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru pre fi­rem­nú klien­te­lu a do­mác­nos­ti a ve­nu­je sa ce­los­ve­to­vé­mu bo­ju pro­ti vzni­ka­jú­cim po­čí­ta­čo­vým hroz­bám. Fir­ma síd­li v Bra­tis­la­ve, po­boč­ky má v Pra­he, San Di­egu, Bue­nos Aires, Sin­ga­pu­re a má za­stú­pe­nie vo viac ako 180 kra­ji­nách sve­ta. Za rok 2009 pred­sta­vo­va­li cel­ko­vé glo­bál­ne tr­žby sku­pi­ny Eset su­mu 115 mil. eur. Tr­žby hlav­nej spo­loč­nos­ti Eset, s. r. o., do­siah­li v ro­ku 2009 spo­lu 80 mil. eur, čo bol v med­zi­roč­nom po­rov­na­ní ná­rast o 54 %. Pod po­zi­tív­ne vý­sled­ky sa vte­dy po­dpí­sal pre­dov­šet­kým export, kto­rý pri­nie­sol vy­še 90 % z cel­ko­vých tr­žieb.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter