Hospodárska fakulta EU renovovala desať počítačových učební

Ekonomickej univerzity v Bratislave.jpg De­sať vy­no­ve­ných učeb­ní sprís­tup­ni­la Fa­kul­ta hos­po­dár­skej in­for­ma­ti­ky Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. V po­čí­ta­čo­vom cen­tre nain­šta­lo­va­li sto no­vých osob­ných po­čí­ta­čov, da­tap­ro­jek­to­ry, elek­tro­nic­ké tab­le­ty, inter­ak­tív­nu ta­bu­ľu, no­te­boo­ky, tla­čiar­ne, za­ria­de­nia Wi-Fi. Po­čas ob­no­vy roz­ší­ri­li aj elek­tric­ké a sie­ťo­vé prí­poj­ky a dopl­ni­li ná­by­tok. V po­čí­ta­čo­vom cen­tre sa dnes v de­sia­tich učeb­niach na­chá­dza 152 po­čí­ta­čov. Fa­kul­ta hos­po­dár­skej in­for­ma­ti­ky EU dos­ta­la pros­tried­ky z mi­nis­ter­stva škol­stva na roz­voj in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií na príp­ra­vu štu­den­tov štu­dij­né­ho od­bo­ru hos­po­dár­ska in­for­ma­ti­ka, kto­rý pat­rí pod ved­ný od­bor ap­li­ko­va­ná in­for­ma­ti­ka. Ve­de­nie ško­ly tvr­dí, že no­vé pros­tre­die tvo­rí zá­klad pre štu­den­tov v ich príp­ra­ve na prá­cu v zna­los­tnej eko­no­mi­ke. Ab­sol­ven­ti štu­dij­né­ho od­bo­ru hos­po­dár­ska in­for­ma­ti­ka sa up­lat­ňu­jú hlav­ne ako pro­jek­to­ví ma­na­žé­ri, ana­ly­ti­ci pro­ce­sov a da­taware­hou­sov, sof­tvé­ro­ví in­ži­nie­ri, IT kon­zul­tan­ti, ale aj na iných pos­toch.

Agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la Ro­ma­na Ba­ro­ňo­vá z Cen­tra ko­mu­ni­ká­cie a vzťa­hov s ve­rej­nos­ťou EU v Bra­tis­la­ve.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter