TS: Predaj Sony VAIO rástol na Slovensku takmer trojnásobne


Spo­loč­nosť So­ny za­zna­me­na­la za pos­led­ný polrok ná­rast pre­da­ja no­te­boo­kov VAIO o 188%. Tá­to pré­mio­vá znač­ka za to vďa­čí naj­mä zlep­še­nej dis­tri­buč­nej sie­ti a no­vým mo­de­lom a služ­bám. Rás­tol však ce­lý seg­ment pre­nos­ných PC, Slo­vá­ci si pod­ľa spo­loč­nos­ti So­ny ku­po­va­li naj­mä fa­reb­né no­te­boo­ky a čo­raz ob­ľú­be­nej­šie sú aj ma­lé net­boo­ky či tzv. slim no­te­boo­ky bez DVD me­cha­ni­ky. Z no­vi­niek pre náš trh VAIO chys­tá ruč­ne vy­rá­ba­ný luxus­ný mo­del či, na vý­sta­ve IFA pred­sta­ve­ný 3D no­te­book.

Za ús­pe­chom sto­ja služ­by
Slo­ven­ský trh bol pre znač­ku pré­mio­vých no­te­boo­kov So­ny VAIO za pos­led­ný polrok ús­peš­ný. Po­čet pre­da­ných ku­sov to­tiž zvý­ši­la až o 188%. “Po­moh­lo nám zin­ten­zív­ne­nie pre­daj­ných ak­ti­vít, roz­ší­re­nie po­nu­ky ale aj dis­tri­buč­ných sie­tí, nap­rík­lad o spo­loč­nosť eD Sys­tem Slo­va­kia,“ ho­vo­rí To­máš Hr­zán, pro­duk­to­vý ma­na­žer VAIO pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

P_C02_D_TouchPad.jpg

„Zá­kaz­ní­ci v no­te­boo­koch VAIO oce­ňu­jú uni­kát­ny pre­din­šta­lo­va­ný VAIO PMB sof­tvér pre jed­no­du­chú a zá­ro­veň pro­fi prá­cu s fot­ka­mi i HD vi­deom,“ do­dal Hr­zán s tým, že ten­to sof­tvér pos­ky­tu­jú bez­plat­ne a bez ča­so­vé­ho ob­me­dzenia. Bez­plat­né je tiež uži­toč­né pok­ry­tie servis­u me­tó­dou “pick up and re­turn“, či­že vy­zdvih­nu­tím a do­vo­zom pria­mo u zá­kaz­ní­kov. Nie je pre­to pot­reb­né kon­tak­to­vať pre­daj­cu, ale pria­mo So­ny.

Aké no­te­boo­ky ku­pu­jú Slo­vá­ci?
Naj­viac sa na Slo­ven­sku da­rí kla­sic­kým no­te­boo­kom s uh­lo­prieč­kou 15“, v ob­ľu­be me­dzi Slo­vák­mi ich však do­bie­ha­jú net­boo­ky so 14-pal­co­vou ob­ra­zov­kou. „Pes­tré far­by čo­raz viac vy­tlá­ča­jú štan­dar­dné čier­ne či strie­bor­né pre­ve­de­nie a ras­tie aj pre­daj tzv. slim no­te­boo­kov,“ ho­vo­rí To­máš Hr­zán zo So­ny. Cel­ko­vý pre­daj no­te­boo­kov pod­ľa ne­ho na Slo­ven­sku stú­pa na úkor sto­lo­vých po­čí­ta­čov. Je za tým naj­mä vý­hod­nej­šia ce­na než lep­šie tech­nic­ké pa­ra­met­re.

p_sty_accy.jpg

VAIO chys­tá svoj “špor­tiak“ aj 3D mo­del
Na tú­to je­seň So­ny prip­ra­vu­je opäť nie­koľ­ko no­vi­niek. Spo­me­dzi nich sú vý­vo­já­ri VAIO naj­viac pyš­ní na svoj top mo­del Z13. „Ten­to luxus­ný no­te­book má sku­toč­ne ul­ti­mát­nu har­dvé­ro­vú vý­ba­vu, vďa­ka kto­rej ho po­koj­ne mô­že­me naz­vať “špor­tiak“ me­dzi no­te­book­mi“. Za­ují­ma­vos­ťou je, že sé­ria Z je čias­toč­ne vy­rá­ba­ná ruč­ne pria­mo v ja­pon­skom Na­ga­ne, aby sa do­sia­hlo sku­toč­ne uni­kát­ne a pre­cíz­ne pre­ve­de­nie,“ po­ve­dal Hr­zán.

Ten­to mo­del by sa na Slo­ven­sku mal pre­dá­vať za 3600 €. So­ny sa stá­va prie­kop­ní­kom v 3D tech­no­ló­giách, pre­to nep­rek­va­pí, že vo feb­ruári 2011 chys­tá uve­de­nie 3D no­te­boo­ku VAIO, kto­ré­ho špe­cia­li­tou bu­de tla­čid­lo, kto­ré do­ká­že za­pnúť kon­ver­ziu 2D ob­ra­zu na 3D.

EA_S01_G_back web.jpg

Pre ná­roč­ných...
No­te­boo­ky So­ny VAIO za­čí­na­jú tre­tí rok pre­da­ja na Slo­ven­sku. Za ten­to čas sa znač­ka VAIO ús­peš­ne etab­lo­va­la v seg­men­te pré­mio­vých no­te­boo­kov, a sta­la se syn­ony­mom ele­gan­cie, štý­lu a kva­li­ty. Znač­ka So­ny VAIO sa pri­már­ne orien­tu­je na zá­kaz­ní­kov, kto­rí už ve­dia, čo pot­re­bu­jú kú­piť a do­ká­žu to ná­le­ží­te vy­užiť a oce­nit. So­ny sa sna­ží pre­dá­vať zá­kaz­ní­kom nie­len kva­lit­ný hardware, ale pre­dov­šet­kým vďa­ka pre­din­šta­lo­va­né­mu sof­tvé­ru a rých­lej asis­ten­cii pri akých­koľ­vek prob­lé­moch.

Zdroj: TS Sony


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter