Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2010

itgala.jpg Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych oce­ne­ní IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA a IT PRO­JEKT ro­ka po­kra­ču­je už de­sia­ty rok. Cie­ľom je oce­niť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku.

Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 120 osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie pia­tich osob­nos­tí, pia­tich fi­riem a pia­tich pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia, z kto­rých nes­kôr vy­be­rie dr­ži­te­ľov toh­to pres­tíž­ne­ho oce­ne­nia na rok 2010. Vý­sled­ky bu­dú vy­hlá­se­né 30. sep­tem­bra 2010 na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT GA­LA.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2010 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
Jo­zef Klein (pred­se­da pred­sta­ven­stva a pre­zi­dent, As­se­co Cen­tral Euro­pe, a. s.)
Ju­raj Ora­vec (ve­dú­ci di­ví­zie rá­dio­ko­mu­ni­ká­cií, Vý­skum­ný ús­tav spo­jov, n. o.)
Mic­hal Štencl (ria­di­teľ a za­kla­da­teľ, Sy­gic, a. s.)
Pe­ter Če­reš­ník (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Mic­ro­soft Slo­va­kia, s. r. o.)
Vác­lav Klein (pred­se­da do­zor­nej ra­dy, NESS Slo­ven­sko, a. s.)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2010 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
Mic­ro­soft Slo­va­kia, s. r. o.
Mo­nog­ram Tec­hno­lo­gies, s. r. o.
Sof­tec, s. r. o.
Soit­ron, a. s.
T-Sys­tems Slo­va­kia, s. r. o.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2010 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci rie­ši­te­lia a ich pro­jek­ty:
IPE­SOFT REMS (Railway Ener­gy Ma­na­ge­ment Sys­tem)
Hlav­ným cie­ľom je za­bez­pe­če­nie do­dáv­ky a im­ple­men­tá­cia kom­plexné­ho sys­té­mu ob­chod­né­ho dis­pe­čin­gu s elek­tri­nou (ODE) pre spo­loč­nosť ZSSK CAR­GO. Prí­no­som pro­jek­tu je vý­raz­né zní­že­nie nák­la­dov sú­vi­sia­cich s trak­ciou. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť IPE­SOFT, spol. s r. o.

No­te­book pre kaž­dé­ho žia­ka
Cie­ľom pro­jek­tu je vo vy­bra­ných trie­dach ove­riť prip­ra­ve­nosť škol­stva na za­ve­de­nie 1:1 com­pu­tin­gu do pro­ce­su vy­učo­va­nia a uká­zať, že vy­uží­va­nie tec­hno­ló­gií vo vzde­lá­va­ní zvy­šu­je mo­ti­vá­ciu žia­kov cho­diť do ško­ly a učiť sa. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia, s. r. o.

APO­NET – Auto­ma­ti­zá­cia po­što­vých ope­rá­cií
Jed­ným z cie­ľov pro­jek­tu je skva­lit­niť a mo­der­ni­zo­vať po­što­vé služ­by pre zá­kaz­ní­kov SP, a. s., pros­tred­níc­tvom za­ve­de­nia cen­trál­ne­ho IS a auto­ma­ti­zá­cie po­što­vých ope­rá­cií, skrá­tiť čas ob­slu­hy zá­kaz­ní­ka, roz­ší­riť po­rtfó­lio po­nú­ka­ných slu­žieb a pro­duk­tov. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Plaut Slo­ven­sko.

Auto­ma­ti­zá­cia spra­co­va­nia pla­tob­ných prí­ka­zov
Cie­ľom pro­jek­tu bo­lo im­ple­men­to­vať sys­tém, kto­rý umož­ní auto­ma­ti­zá­ciu tran­sak­čne veľ­mi ná­roč­né­ho ban­ko­vé­ho pro­ce­su spra­co­va­nia pla­tob­ných prí­ka­zov. Sys­tém umož­ní nas­ke­no­va­nie pla­tob­né­ho prí­ka­zu (PP) v po­boč­ke, auto­ma­tic­ké roz­poz­na­nie ob­sa­hu PP a po kon­tro­le PP ope­rá­to­rom expor­to­va­nie dát do hlav­ných sys­té­mov Tat­ra ban­ky. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Tat­ra ban­ka, a. s.

Po­rtál www.SEL­FVIR­TUAL.sk
Pl­noauto­ma­ti­zo­va­ný sa­moob­služ­ný po­rtál pri­nie­sol na trh plat­for­mu na ob­jed­ná­va­nie, up­ra­vo­va­nie, ru­še­nie i úh­ra­du za služ­bu „vir­tuál­ny server“ v reál­nom ča­se 24 ho­dín a 365 dní v ro­ku za niž­šie ce­ny. Cie­ľom pro­jek­tu je po­skyt­núť šká­lo­va­teľ­nú vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu server­ov s va­ria­bi­li­tou ope­rač­né­ho sys­té­mu v reál­nom ča­se vzni­ku po­tre­by server­ov­éh­o vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť VNET, a. s.

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ju­raj Sa­ba­ka (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Mar­tin Va­lá­šek, Ján Šebo (CTF) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Osob­nos­ti, kto­ré pri­ja­li no­mi­ná­ciu, hod­no­ti­la po­ro­ta z po­hľa­du prí­no­su k tec­hnic­ké­mu roz­vo­ju, k roz­vo­ju IT bi­zni­su na Slo­ven­sku. Zoh­ľad­ňo­va­la sa aj účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, an­ga­žo­va­nosť vo vzde­lá­va­ní, os­ve­te a in­for­mo­va­ní ve­rej­nos­ti.

V prí­pa­de fi­riem sa hod­no­til vý­voj uni­kát­nych pro­duk­tov, uve­de­nie no­vých slu­žieb, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov, in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, spo­lup­rá­ca s aka­de­mic­kou sfé­rou a vý­skum­ný­mi ús­tav­mi či ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty. Prih­lá­se­né pro­jek­ty hod­no­ti­la po­ro­ta z po­hľa­du prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu, z hľa­dis­ka ori­gi­nál­nos­ti rie­še­nia, ako aj po­dľa re­fe­ren­cií pro­jek­tu. Zá­kla­dom hod­no­te­nia bo­li vý­sled­ky do­siah­nu­té v ro­ku 2009, po­ro­ta však prih­lia­da­la aj na vý­voj v šir­šom ča­so­vom ho­ri­zon­te.

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2010 bu­dú ude­le­né 30. sep­tem­bra 2010 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, BZ!, IN­FOWARE a po­rtá­lu IT­news.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter