10 tipov pre "zelenší" počítač s Linuxom

 Ochra­na ži­vot­né­ho pros­tre­dia sa v rôz­nych ob­las­tiach stá­va sa­moz­rej­mos­ťou, kto­rá je v mno­hých prí­pa­doch pod­po­re­ná aj zá­kon­mi. Vo sve­te IT sa to­to sprá­va­nie na­zý­va „green com­pu­ting“. Pre li­nuxových pou­ží­va­te­ľov dnes pri­ná­ša­me nas­le­du­jú­cich 10 „ze­le­ných“ bo­dov, kto­ré zve­rej­nil na web­lo­gu blogs.te­chre­pub­lic.com.com Jack Wallen.

1. Me­nej od­pa­du vďa­ka Li­nuxu
No­vé dis­tri­bú­cie Li­nuxu do­ká­žu bez prob­lé­mov fun­go­vať aj na star­šom har­dvé­ri. Dis­tri­bú­cia tiež nie je zby­toč­ne ba­le­ná v ška­tu­liach na roz­diel od iné­ho sof­tvé­ru. Ta­kis­to nev­zni­ka­jú zby­toč­né nák­la­dy na dis­tri­bú­ciu z veľ­kos­kla­dov do ma­loob­chod­ných pre­daj­ní. Pod­ľa štú­die UK (Uni­ted Kin­gdom) z ro­ku 2004 sú pou­ží­va­te­lia ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows (kaž­dé 3-4 ro­ky) nú­te­ní ku­po­vať no­vý har­dvér dvak­rát tak čas­to, ako pou­ží­va­te­lia Li­nuxu (kaž­dých 6-8 ro­kov).

2. Niž­šia spot­re­ba ener­gie
Jack Wallen od­po­rú­ča uži­toč­nú ap­li­ká­ciu Power­top. Ten­to nás­troj pres­kú­ma sys­tém pou­ží­va­te­ľa, a navr­hne, ako zní­žiť spot­re­bu ener­gie. Prog­ram v niek­to­rých prí­pa­doch do­kon­ca do­ká­že ur­čiť pres­né množ­stvo ener­gie, kto­rá sa ušet­rí ukon­če­ním niek­to­rých pro­ce­sov, či zme­nou ur­či­tých nas­ta­ve­ní. Pod­ľa Jac­ka Walle­na bu­de Power­top efek­tív­ny aj na po­čí­ta­čoch s plat­for­mou AMD, ho­ci na strán­ke pro­jek­tu sa uvá­dza pod­po­ra len pre In­tel.

3. Vhod­ný pre mi­ni-no­te­boo­ky
Rých­ly nás­tup a ús­pech mi­ni-no­te­boo­kov oča­ká­val asi len má­lok­to. Za svoj ús­pech vďa­čia nie­len ce­ne, ale aj fak­tu, že sú op­ti­ma­li­zo­va­né pre spot­re­bu mi­ni­mál­ne­ho množ­stva ener­gie. In­te­lom spon­zo­ro­va­ný pro­jekt Mob­lin, kto­rý vy­ví­ja aj ope­rač­ný sys­tém Mob­lin OS ur­če­ný pre mi­ni-no­te­boo­ky, mie­ri hlav­ne na cieľ níz­kej spot­re­by ener­gie a dl­hej ži­vot­nos­ti ba­té­rie. Jack Wallen tvr­dí, že ďal­šou ús­por­nou vý­ho­dou mi­ni-no­te­boo­kov je to, že neob­sa­hu­jú žiad­ne po­hy­bu­jú­ce sa čas­ti. Ako prík­lad uvá­dza pa­mä­ťo­vé mé­dium. Za­tiaľ­čo v bež­ných PC a des­kto­po­vých po­čí­ta­čoch sa na­chá­dza­jú pev­né dis­ky – HDD, v mi­ni-no­te­boo­koch sú to SSD za­ria­de­nia. Vý­sled­kom je tak re­la­tív­ne dlh­šia ži­vot­nosť op­ro­ti no­te­boo­ku.

4. Hyb­rid­ná tech­no­ló­gia Zon­bu
Me­nej zná­ma hyb­rid­ná tech­no­ló­gia Zon­bu, kto­rú Jack Wallen pou­ží­va, je pod­ľa ne­ho jed­na z tých naj­ús­por­nej­ších, aké ke­dy pou­ží­val. Ide o spo­je­nie po­čí­ta­ča a vzdia­le­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru ako aj sof­tvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia. Vy­zdvi­hu­je sku­toč­ne veľ­kú vý­drž ba­té­rie, zvlášť pri pou­ži­tí des­kto­po­vé­ho pros­tre­dia En­lig­hten­ment. Pev­ný disk na pou­ží­va­teľ­ské do­ku­men­ty je v pod­sta­te vzdia­le­ný úlož­ný pries­tor a unixový ope­rač­ný sys­tém Zon­bu je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre níz­ku spot­re­bu ener­gie.

5. Úspo­ra pe­ňa­zí
Jack Wallen pou­ka­zu­je aj na to, že pe­nia­ze, kto­ré pou­ží­va­te­lia uše­tria vďa­ka pou­ží­va­niu Li­nuxu mô­žu ne­ja­ko ďa­lej pou­žiť pre „green com­pu­ting“. Ta­kis­to vy­zdvi­hu­je fakt, že Li­nux sa dá stiah­nuť ako ISO sú­bor z inter­ne­tu bez fy­zic­kej kó­pie ba­le­nej spo­lu s vy­tla­če­ný­mi li­cen­čný­mi pod­mien­ka­mi EU­LA, kto­ré väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov vô­bec ne­čí­ta.

6. Pou­ží­va­nie ús­por­nej­šie­ho des­kto­po­vé­ho pros­tre­dia
Jack pou­ží­va al­ter­na­tív­ne des­kto­po­vé pros­tre­die. Pr­vá vec, kto­rú vy­ko­ná tak­mer v kaž­dom je­ho no­te­boo­ku, je zme­na des­kto­po­vé­ho pros­tre­dia na En­lig­hten­ment. Roz­ho­dol sa tak kvô­li to­mu, že to­to pros­tre­die me­nej za­ťa­žu­je CPU (a te­da spot­re­bu­je aj me­nej ener­gie) než Gno­me a KDE. Pou­ží­va­nie tých­to des­kto­po­vých pros­tre­dí má vý­ho­du aj v tom, že me­nej za­ťa­žu­je CPU (pre­beh­ne me­nej cyk­lov) a teo­re­tic­ky mô­že predĺžiť aj ži­vot­nosť pro­ce­so­ra. Jack však vy­strí­ha pou­ží­va­te­ľov pred pou­ži­tím me­nej vý­kon­nej RAM s ma­lou ka­pa­ci­tou, kto­rá by za­prí­či­ni­la zvý­še­nie pou­ží­va­nia HDD (swapo­va­nie) a tým pá­dom aj viac spot­re­bo­va­nej ener­gie.

7. Pre­kom­pi­lo­va­né jad­ro
Pre tých, čo sa ne­bo­ja expe­ri­men­to­va­nia, Wallen od­po­rú­ča svoj­po­moc­né pre­kom­pi­lo­va­nie jad­ra ope­rač­né­ho sys­té­mu - ale už bez fun­kcií, kto­ré pou­ží­va­teľ ne­pot­re­bu­je (napr. tic­ke­less ker­nel).

8. Kpower­sa­ve a ďal­šie prog­ra­my ur­če­né pre ús­po­ru ener­gie
Li­nux na no­te­boo­koch väč­ši­nou nie je prob­lém uviesť do sta­vu hi­ber­ná­cie. Na niek­to­rých to však nej­de tak jed­no­du­cho a pre­to sú tu nás­tro­je ako Kpower­sa­ve, aby ten­to prob­lém vy­rie­ši­li. Ak sa to­tiž po­čí­tač v ča­se, keď s ním pou­ží­va­teľ nep­ra­cu­je, nep­rep­ne do ús­por­né­ho re­ži­mu, zby­toč­ne do­chá­dza k plyt­va­niu ener­gie a opot­re­bo­va­niu ba­té­rie.

9. Úspo­ra ener­gie op­ro­ti Win­dows Server
Wallen od­po­rú­ča pre­chod z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Server na Red­Hat En­terpri­se Li­nux (RHEL). Od­vo­lá­va sa pri­tom na vý­sled­ky tes­tov zve­rej­ne­ných na strán­ke NetworkWorld.com . Pod­ľa tých­to tes­tov ob­stál RHEL až v 13 zo 16 tes­tov s niž­šou spot­re­bou ener­gie ako Win­dows Server. V niek­to­rých prí­pa­doch sa roz­diel špl­hal až k 10 %.

10. Vy­pnúť zby­toč­né pro­ce­sy
Ďal­šou mož­nos­ťou ako zní­žiť spot­re­bu ener­gie je vy­pnúť pro­ce­sy na po­za­dí, kto­ré pou­ží­va­teľ ne­pot­re­bu­je. Ako prík­lad uvá­dza pro­ce­sy ria­dia­ce Blue­tooth. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu zoz­nam spus­te­ných pro­ce­sov zob­ra­ziť po­mo­cou prí­ka­zu chkcon­fig -list. Ak nap­rík­lad niek­to pou­ží­va des­kto­po­vý po­čí­tač a ob­ja­ví pro­ce­sy ur­če­né pre no­te­book (lap­top-mo­de), mô­že ich vy­pnúť. Tak­to mô­že pos­tup­ne ukon­čiť množ­stvo zby­toč­ných pro­ce­sov.

Zdroj: blogs.techrepublic.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter