HP oslavuje 25. výročie

 Pr­vú la­se­ro­vú tla­čia­reň pred­sta­vi­lo HP na jar­nej vý­sta­ve COM­DEX v ro­ku 1984. Po­čas ďal­ších 25 ro­kov nas­le­do­va­lo La­serJet Clas­sic viac ako 50 roz­lič­ných mo­de­lov. Do­te­raz HP roz­dis­tri­buo­val 132 mi­lió­nov la­se­ro­vých tla­čiar­ní po ce­lom sve­te. Za­pí­sal sa tak do his­tó­rie tech­no­lo­gic­kých líd­rov nie­len v ob­las­ti tla­če, ale i v po­čí­ta­čo­vom prie­mys­le. Pri príl­eži­tos­ti 25. vý­ro­čia tla­čiar­ní La­serJet vám pri­ná­ša­me struč­ný preh­ľad zlo­mo­vých pro­duk­tov.

Svet ob­ja­vil la­se­ro­vú sto­lo­vú tla­čia­reň
V má­ji 1984 sa ob­ja­vi­la na tr­hu pr­vá re­vo­luč­ná sto­lo­vá la­se­ro­vá tla­čia­reň La­serJet Clas­sic. Iš­lo o pr­vú vy­so­kok­va­lit­nú al­ter­na­tí­vu k hluč­nej tla­či s níz­kym roz­lí­še­ním, kto­rú po­sky­to­va­li ih­lič­ko­vé tla­čiar­ne. Mo­del Clas­sic tla­čil rých­los­ťou 8 strán za mi­nú­tu s roz­lí­še­ním 300 dpi, mal 128K pa­mäť, 8 MHz pro­ce­sor a typ pís­ma Cu­rier.
PCL 4
Tla­čia­reň La­serJet Plus, kto­rá bo­la pred­sta­ve­ná v no­vem­bri 1985, bo­la pr­vým za­ria­de­ním ob­sa­hu­jú­cim no­vú ge­ne­rá­ciu ov­lá­da­cie­ho ja­zy­ka PCL 4. Po­sky­to­va­la po­uží­va­te­ľom šir­šiu po­nu­ku ty­pov pís­ma a mož­nosť tla­čiť v štý­le tuč­né pís­mo ale­bo kur­zí­va.

Pr­vá tla­čia­reň na sve­te s dvo­ma po­dá­vač­mi
La­serJet 500 Plus, spus­te­ný v mar­ci 1986, bo­la pr­vá tla­čia­reň na sve­te, kto­rá ma­la dvo­ji­tý po­dá­vač. Po­uží­va­te­lia ju moh­li napl­niť dvo­ma roz­lič­ný­mi typ­mi pa­pie­ra. Ok­rem tra­dič­né­ho pa­pie­ra tak moh­li jed­no­duc­ho vy­užiť nap­rík­lad aj hla­vič­ko­vý.

Pr­vá la­se­ro­vá tla­čia­reň pre ma­so­vý trh
V mar­ci 1987 sa sve­tu pred­sta­vi­la pr­vá la­se­ro­vá tla­čia­reň ur­če­ná pre ši­ro­ké tr­hy s ozna­če­ním La­serJet II. Bo­la to pr­vá tla­čia­reň po­nú­ka­jú­ca vý­stu­py v správ­nom po­ra­dí. Dov­te­dy sa po­uží­va­te­lia trá­pi­li s ma­nuál­nym trie­de­ním strán do po­treb­né­ho po­ra­dia. Tla­čia­reň La­serJet II dis­po­no­va­la aj dru­hou ka­ze­tou a gra­fic­ký­mi fun­kcia­mi. Hewlett Pac­kard od­os­lal svo­ju mi­lión­tu tla­čia­reň La­serJet v jú­ni 1988.

Zro­di­la sa obojstran­ná tlač
V no­vem­bri 1988 po­uží­va­te­lia uví­ta­li La­serJet IID, kto­rá ako pr­vá na sve­te umož­ni­la obojstran­nú tlač. Zra­zu bo­lo vy­uží­va­nie oboch strán pa­pie­ra úpl­ne jed­no­duc­hé.

REt & PCL 5
Hewlett-Pac­kard pred­sta­vil tec­hno­ló­giu na zlep­še­nie roz­lí­še­nia Re­so­lu­tion En­han­ce­ment tec­hno­lo­gy (REt). Vďa­ka La­serJet III sa od mar­ca 1990 ra­di­kál­ne zvý­ši­la kva­li­ta tla­če. Rov­na­ko pros­tred­níc­tvom PCL 5 moh­li po­uží­va­te­lia jed­no­duc­ho up­ra­vo­vať text. To ma­lo veľ­ký vplyv na sof­tvé­ry spra­co­va­nia textu a zá­ro­veň pri­nies­lo no­vý štan­dard pre zá­kaz­ní­kov. Tí už ne­bo­li nú­te­ní vy­uží­vať iba 10 a 12-bo­do­vé veľ­kos­ti pís­ma.

Pr­vá la­se­ro­vá tla­čia­reň pod 1000 do­lá­rov
V sep­tem­bri 1990 si moh­li zá­kaz­ní­ci kú­piť pr­vú osob­nú sto­lo­vú la­se­ro­vú tla­čia­reň na sve­te za me­nej ako 1000 do­lá­rov. La­serJet IIP po­nú­kal rov­na­kú kva­li­tu tla­če, spo­ľah­li­vosť a gra­fic­ké mož­nos­ti ako je­ho pred­chod­ca La­serJet II, ale za po­lo­vič­nú ce­nu.

Pr­vá sie­ťo­vá tla­čia­reň
Pr­vou tla­čiar­ňou na sve­te pre sie­te LAN sa sta­la La­serJet IIISi, kto­rú spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la v mar­ci 1991. Zá­kaz­ní­ci tak ma­li tla­čia­reň dos­tup­nú pria­mo cez eter­ne­to­vú sieť ale­bo cez tla­čo­vý server HP Jet­Di­rect. To znač­ne zvý­ši­lo flexibi­li­tu umies­tne­nia a ka­pa­ci­tu zdie­ľa­nia do­ku­men­tov.

Tla­čia­reň – po­čí­tač – tla­čia­reň
La­serJet 4, pred­sta­ve­ný v ok­tób­ri 1992, bol pr­vou HP tla­čiar­ňou, kto­rá po­dpo­ro­va­la oboj­smer­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Od­te­raz moh­li po­čí­ta­če ko­mu­ni­ko­vať s tla­čiar­ňou a tla­čiar­ne spät­ne s po­čí­tač­mi. La­serJet 4 bo­la ta­kis­to pr­vou tla­čiar­ňou HP, kto­rá po­nú­ka­la vý­stup s roz­lí­še­ním 600 dpi a vy­uží­va­la to­ner Mic­ro­fi­ne. To pri­nies­lo pro­fe­sio­nál­nu kva­li­tu tla­če aj do kan­ce­lá­rie. Rov­na­ko bo­la La­serJet 4 pr­vou tla­čiar­ňou s fon­tom True­Ty­pe, čo za­ru­či­lo úpl­nú zho­du fon­tov vy­tla­če­ných do­ku­men­tov s tým, ako vy­ze­ra­li na mo­ni­to­re. Hewlett-Pac­kard od­os­lal 10-mi­lión­tu la­se­ro­vú tla­čia­reň v ap­rí­li 1994.

Ti­tul Ener­gy Star
La­serJet 4L priš­la na trh v má­ji 1993. Tá­to tla­čia­reň pri­nies­la tec­hno­ló­giu so zlep­še­nou pa­mä­ťou Me­mo­ry En­han­ce­ment tec­hno­lo­gy (MEt). Bo­la to zá­ro­veň pr­vá tla­čia­reň La­serJet s „po­wer-sa­ve“ mó­dom, kto­rý za­ria­de­nie vy­pol, ak sa ne­pou­ží­va­lo ur­či­tú do­bu. Umož­nil tak vý­raz­ne šet­riť elek­tric­kú ener­giu. Krát­ko na­to, vo feb­ruári 1994, la­se­ro­vé tla­čiar­ne HP zís­ka­li cer­ti­fi­kát Ener­gy Star od agen­tú­ry EPA.

No­vý sve­to­vý štan­dard
La­serJet Plus pri­nie­sol v má­ji 1994 no­vý sve­to­vý štan­dard pre sto­lo­vé tla­čiar­ne. Po­su­nul hra­ni­cu rých­los­ti tla­če z 8 na 12 strán za mi­nú­tu.

Veľ­ko­for­má­to­vá la­se­ro­vá tlač
La­serJet 4V bol pr­vý mo­del HP s veľ­ko­for­má­to­vou la­se­ro­vou tla­čou. Bol pred­sta­ve­ný v sep­tem­bri 1994 a stal sa ce­no­vým aj vý­ko­no­vým štan­dar­dom pre tlač vo for­má­te 11" × 17".

Fa­reb­ný svet
V sep­tem­bri 1994 sa sve­tu pred­sta­vi­la pr­vá la­se­ro­vá fa­reb­ná tla­čia­reň Co­lor La­serJet. S prie­mer­nou ce­nou 10 cen­tov za vy­tla­če­nú stra­nu po­núk­la fir­mám ce­no­vo vý­hod­nú al­ter­na­tí­vu k exter­ným do­dá­va­te­ľom tla­če. Na­vy­še sof­tvér Co­lor­Smart zjed­no­du­šil fa­reb­nú tlač a op­ti­ma­li­zo­val spot­re­bu to­ne­ra.

MIB & SNMP
V sep­tem­bri 1994 spo­loč­nosť HP pris­pe­la k ra­ti­fi­ká­cii od­vet­vo­vých štan­dar­dov Ma­na­ge­ment In­for­ma­tion Ba­se (MIB) a Simp­le Network Ma­na­ge­ment Pro­to­col (SNMP) pre sie­ťo­vú tlač. Oba štan­dar­dy pris­pe­li k jed­no­duc­hšej tla­či bez oh­ľa­du na po­uži­tú tla­čia­reň či sieť.

Tlač kde­koľ­vek vďa­ka infra­čer­ve­nej tec­hno­ló­gii
Pr­vá tla­čia­reň na sve­te s infra­čer­ve­nou tec­hno­ló­giou ko­mu­ni­ká­cie bo­la La­serJet 5P. Tá umož­ni­la od mar­ca 1995 tla­čiť kde­koľ­vek – aj na ces­tách.

No­vý štan­dard cien a kva­li­ty tla­če
La­serJet 5L, uve­de­ná v sep­tem­bri 1995, bo­la pr­vá tla­čia­reň na sve­te schop­ná tla­čiť v roz­lí­še­ní 600 × 600 dpi s ce­nou pod 500 do­lá­rov.

Naj­mo­der­nej­šia sie­ťo­vá tlač
Tla­čia­reň La­serJet 5Si, uve­de­ná na trh v no­vem­bri 1995, po­sky­tu­je po­uží­va­te­ľom naj­mo­der­nej­šiu sie­ťo­vú tlač. Za­ria­de­nie ob­sa­hu­je aj roz­ší­re­né fun­kcie na prá­cu s pa­pie­rom – po­dá­vač až na 2000 lis­tov pa­pie­ra a schop­nosť elek­tro­nic­ky za­kla­dať a trie­diť do­ku­men­ty.

Ima­ge REt 1200
HP pred­sta­vi­la v mar­ci 1996 mo­del Co­lor La­serJet 5. Fun­kcia Ima­ge REt 1200, kto­rá po­nú­ka šká­lu mi­lió­nov od­tie­ňov fa­rieb, umož­ňu­je to­mu­to za­ria­de­niu tla­čiť texto­vé a fo­tog­ra­fic­ké ma­te­riá­ly vo vý­ni­moč­nej kva­li­te.

PCL 6
Tla­čia­reň La­serJet 5 sa dos­ta­la do pre­da­ja v ap­rí­li 1996. Iš­lo o pr­vé za­ria­de­nie, kto­ré ob­sa­ho­va­lo PCL 6, zlep­še­ný ja­zyk tla­čiar­ne. To umož­ni­lo ove­ľa rých­lej­šiu tlač, hlav­ne pri zlo­ži­tých gra­fic­kých do­ku­men­toch.

Mo­pier pri­nie­sol éru mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní
Mo­pier bo­la sie­ťo­vá tla­čia­reň, kto­rá umož­ni­la po­uží­va­te­ľom tla­čiť po­čet­né ori­gi­nál­ne do­ku­men­ty (Mul­tip­le ori­gi­nal prints – mo­pies). Tie­to za­ria­de­nia ob­med­zi­li po­tre­bu ko­pí­ro­va­nia sku­pín do­ku­men­tov a bo­li ur­če­né ako náh­ra­da kan­ce­lár­skych ko­pí­rok. HP pred­sta­vi­lo pr­vé ta­ké­to za­ria­de­nie na sve­te La­serJet 5Si v no­vem­bri 1996. Tec­hno­ló­gia Tran­smit-On­ce zní­ži­la za­ťa­že­nie sie­te a umož­ni­la po­uží­va­te­ľom rých­lej­ší náv­rat k ap­li­ká­cii. La­serJet 5Si Mo­pier tiež ob­sa­ho­val fun­kcie na roz­ší­re­nú prá­cu s pa­pie­rom – trie­de­nie a zo­ší­va­nie do­ku­men­tov.

Jet­Send, Fas­tRes 1200, EIO & UltraP­re­ci­se to­ner
V no­vem­bri 1997 pred­sta­vi­la spo­loč­nosť HP nie­koľ­ko re­vo­luč­ných tec­hno­ló­gií v jed­nej tla­čiar­ni – v no­vom mo­de­li La­serJet 4000. Hlav­ným zlep­še­ním bo­la fun­kcia Jet­Send, kto­rá umož­ňo­va­la pria­mu ko­mu­ni­ká­ciu med­zi tla­čiar­ňa­mi, ske­ner­mi a ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi po­dpo­ru­jú­ci­mi ten­to ko­mu­ni­kač­ný pro­to­kol. La­serJet 4000 bo­la ta­kis­to pr­vou tla­čiar­ňou ur­če­nou na prá­cu v tí­moch a ob­sa­ho­va­la fun­kciu in­stant-on. Tá za­bez­pe­ču­je rých­ly štart tla­če z ús­por­né­ho re­ži­mu Po­wer­sa­ve, vďa­ka čo­mu sú tla­čo­vé úlo­hy vy­ko­na­né rých­lo a zá­ro­veň sa vý­raz­ne šet­rí elek­tric­ká ener­gia. La­serJet 4000 je pr­vá tla­čia­reň s Fas­tRes 1200, s roz­lí­še­ním tla­če 1200 dpi, bez nut­nos­ti zni­žo­vať vý­kon­nosť. Ďal­ším pr­ven­stvom v po­rtfó­liu HP je po­dpo­ra EIO (En­han­ced In­put/Out­put) či­že vy­so­ko­vý­kon­né­ho sie­ťo­vé­ho roz­hra­nia HP dru­hej ge­ne­rá­cie. Po­sled­né zlep­še­nie je vy­uží­va­nie to­ne­ra UltraP­re­ci­se, kto­rý umož­ňo­val pres­nej­šie umies­tne­nie bo­dov, mal lep­šie vy­vá­že­nie si­vých tó­nov a po­nú­kal tlač vo fo­tog­ra­fic­kej kva­li­te.

Pr­vá mul­ti­fun­kčná tla­čia­reň na sve­te pre ma­so­vý trh
La­serJet 3100, pr­vá tla­čia­reň „všet­ko v jed­nom“ ur­če­ná na ma­so­vý trh, sa pred­sta­vi­la v ap­rí­li 1998. Flexibil­né za­ria­de­nie, vhod­né hlav­ne pre po­dni­ka­te­ľov, umož­ňo­va­lo tlač, faxova­nie, ko­pí­ro­va­nie a ske­no­va­nie – to všet­ko v jed­nom prís­tro­ji.

Jet­Path
Tla­čia­reň La­serJet 1100A, pred­sta­ve­ná v ok­tób­ri 1998, bo­la pr­vé mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie na sve­te s po­dpo­rou tec­hno­ló­gie Jet­Path. Tá eli­mi­nu­je prob­lé­my s rých­los­ťou a kva­li­tou tla­če, s kto­rý­mi dov­te­dy zá­pa­si­li mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia. Hewlet-Pac­kard od­os­lal 30 mi­lió­nov la­se­ro­vých tla­čiar­ní v jú­li 1998.

Naj­rýc­hlej­ší La­serJet
HP pred­sta­vi­lo svo­ju naj­rýc­hlej­šiu a vte­dy naj­uni­ver­zál­nej­šiu la­se­ro­vú tla­čia­reň La­serJet 8100 v ok­tób­ri 1998. Bo­la vy­ba­ve­ná množ­stvom fun­kcií, ako je nap­rík­lad súk­rom­ná tlač, ko­rek­tú­ra. Súk­rom­ná tlač umož­ni­la po­uží­va­te­ľo­vi tla­čiť dô­ver­ný do­ku­ment z ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la. Dru­há fun­kcia umož­ni­la ko­rek­tú­ru pr­vé­ho do­ku­men­tu zo sé­rie pred vy­tla­če­ním os­tat­ných kó­pií.

Duál­ne ske­no­va­nie
V ok­tób­ri 1998 HP pred­sta­vi­lo Mo­pier 320, pr­vú sie­ťo­vú ko­pír­ku s obojstran­ným ske­no­va­ním na sve­te. Po­uží­va­te­lia tla­čiar­ní HP tak zís­ka­li mož­nosť di­gi­tál­ne­ho ko­pí­ro­va­nia bez nut­nos­ti pre­ru­še­nia a moh­li pro­du­ko­vať aj tzv. mo­pies (Mul­tip­le ori­gi­nal prints).

Pr­vá fa­reb­ná tla­čia­reň s auto­ma­tic­kou obojstran­nou tla­čou
Co­lor La­serJet 4500 a Co­lor La­serJet 8500, uve­de­né v ok­tób­ri 1998, bo­li pr­vé fa­reb­né la­se­ro­vé tla­čiar­ne na sve­te, kto­ré po­dpo­ro­va­li auto­ma­tic­kú obojstran­nú tlač. Vy­uží­va­nie oboch strán pa­pie­ra sa tak sta­lo rých­lej­ším, po­hodl­nej­ším a spo­ľah­li­vej­ším. Co­lor La­serJet 4500 bo­la ur­če­ná pre pra­cov­né sku­pi­ny a Co­lor La­serJet 8500 sa orien­to­va­la na veľ­ké pra­cov­né sku­pi­ny, po­dni­ko­vé od­de­le­nia.

Pr­vá la­se­ro­vá tla­čia­reň s kva­li­tou tla­če 1200 dpi
La­serJet 2100 je pr­vá osob­ná la­se­ro­vá tla­čia­reň na sve­te, kto­rá po­nú­ka vy­so­kok­va­lit­né roz­lí­še­nie 1200 × 1200 dpi. Kva­li­ta vý­ko­nu pri­tom os­tá­va rov­na­ká. Mo­del sa za­čal pre­dá­vať vo feb­ruári 1999.

Kri­té­rium ce­ny a vý­ko­nu
Tak­mer 15 ro­kov po pr­vej tla­čiar­ni La­serJet Clas­sic, kto­rá spus­ti­la re­vo­lú­ciu v tla­či, os­lá­vil svoj príc­hod prí­ras­tok La­serJet 4050. Za rov­na­kú ce­nu ako La­serJet 4000 po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kom vy­šší vý­kon, uni­ver­zál­nosť a niž­šie nák­la­dy pri ob­sta­ra­ní.

Pr­vý uni­ver­zál­ny ov­lá­dač Uni­ver­sal Print Dri­ver (UPD)
V no­vem­bri 2005 spo­loč­nosť HP uvied­la pr­vý uni­ver­zál­ny ov­lá­dač, kto­rý umož­nil lo­ka­li­zo­vať a ak­tua­li­zo­vať akú­koľ­vek tla­čia­reň v sie­ti. Štú­dia, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v nas­le­du­jú­com ro­ku, dos­pe­la k nie­koľ­kým pô­so­bi­vým zá­ve­rom:
o Prá­ca s ov­lá­dač­mi tla­čiar­ní sa zní­ži­la v prie­me­re o 50 % za me­siac.
o O 75 % sa zní­žil ob­jem prá­ce ve­no­va­nej servis­u tla­čiar­ní.
o Vďa­ka UPD, kto­rý mož­no in­šta­lo­vať nie­koľ­ký­mi klik­nu­tia­mi my­šou, sa zní­žil čas ve­no­va­ný in­teg­rá­cii tla­čiar­ní o 20 – 30 %.
o UPD eli­mi­nu­je po­tre­bu dra­hých server­ov, kto­rých údr­žba sto­jí 300 – 2900 do­lá­rov kaž­dý me­siac.
o Za­ve­de­nie UPD vied­lo po­čas pr­vých troch me­sia­cov k zní­že­niu po­čtu te­le­fo­ná­tov na zá­kaz­níc­ku lin­ku o 20 %.

2 mi­lió­ny stiah­nu­tých kó­pií UPD
Do feb­ruára 2007 si po­uží­va­te­lia stiah­li zo strán­ky hp.com viac ako 2 mi­lió­ny kó­pií uni­ver­zál­ne­ho ov­lá­da­ča Uni­ver­sal Print Dri­ver. Úspo­ra ča­su a zvý­še­ná pro­duk­ti­vi­ta prá­ce je tak te­raz dos­tup­ná všet­kým.

Far­by pre všet­kých
Po za­ve­de­ní mo­de­lu La­serJet CP1215 bo­la do­kon­če­ná de­mok­ra­ti­zá­cia fa­reb­nej tla­če v po­dni­koch. Ten­to mo­del je naj­lac­nej­ším sto­lo­vým la­se­ro­vým za­ria­de­ním na sve­te.

V mar­ci 2009 os­lá­vi­la spo­loč­nosť HP 25 ro­kov svoj­ho pr­ven­stva vo svo­jej ob­las­ti pô­so­be­nia. Ved­ci a konštruk­té­ri pra­cu­jú na vý­vo­ji ďal­ších ge­ne­rá­cií tla­čiar­ní La­serJet, kto­ré bu­dú ďal­šie štvrť sto­ro­čie for­mo­vať po­do­bu tla­če.

 

Galéria k článku:

Zdroj: TS HPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter