Aj Western Digital prepúšťa

windows-phone-8.1.jpg Vý­vo­já­ri neudr­ža­li ta­jom­stvo pod po­kriev­kou a na inter­net unik­lo vý­vo­jár­ske SDK prip­ra­ve­né­ho mo­bil­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8.1. Čo no­vé te­da ďal­šia ver­zia pri­ne­sie?

In­for­má­cií o bu­dú­cich fun­kciách a nás­tro­joch Win­dows Pho­ne 8.1 sa vďa­ka SDK na inter­ne­te ob­ja­vi­lo veľ­ké množ­stvo. Vý­vo­já­ri Je­re­my Sin­clair a Jes­se Les­ki­nen z nich zos­ta­vi­li preh­ľad­ný zoz­nam, vďa­ka kto­ré­mu si kaž­dý mô­že uro­biť dob­rú pred­sta­vu o po­do­be sys­té­mu, kto­rý sa pre­zý­va aj Win­dows Pho­ne Blue.

Hneď na pr­vom mies­te zoz­na­mu je uve­de­ná mož­nosť zdie­ľa­nia za­bez­pe­če­ných bez­drô­to­vých sie­tí s os­tat­ný­mi kon­tak­tmi v te­le­fó­ne. Hes­lo pri­tom zos­ta­ne ne­vi­di­teľ­né, tak­že sieť bu­dú môcť os­tat­ní pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať iba vo chví­li, keď im to do­vo­lí­te.

No­vé mož­nos­ti zís­ka­jú aj ope­rá­to­ri. Na di­aľ­ku bu­dú môcť nas­ta­viť li­mi­ty na pre­nos dát, voľ­né mi­nú­ty a iné ob­me­dzenia. Rov­na­ko tak bu­dú môcť do te­le­fó­nov in­šta­lo­vať ur­či­té ap­li­ká­cie, len čo dôj­de k roz­poz­na­niu ich SIM kar­ty.

Z unik­nu­té­ho SDK ďa­lej vy­ply­nu­lo, že sa zme­ní spô­sob zob­ra­zo­va­nia upo­zor­ne­ní zo so­ciál­nych sie­tí. No­vo sa tie­to sprá­vy ob­ja­via v tzv. ak­čnom cen­tre po prej­de­ní pr­stom po hor­nej čas­ti dis­ple­ja.

Pou­ží­va­te­lia ta­kis­to dos­ta­nú mož­nosť nas­ta­ve­nia auto­ma­tic­kých ak­tua­li­zá­cií ap­li­ká­cií, mož­nosť ske­no­va­nia do­ku­men­tov cez Of­fi­ce Lens, pod­po­ru šif­ro­va­ných e-mai­lov ale­bo lep­šiu syn­chro­ni­zá­ciu ap­li­ká­cií.

Ok­rem in­for­má­cií zís­ka­ných z SDK po inter­ne­te ko­lu­je aj ve­ľa ďal­ších „za­ru­če­ných" správ o Win­dows Pho­ne 8.1. Nap­rík­lad sa má už za ho­to­vé, že sa v no­vom sys­té­me ob­ja­ví hla­so­vá asis­ten­tka Cor­ta­na, kto­rá má byť akou­si ob­do­bou zná­mej­šej Si­ri z iOS. Iné zdro­je za­se ho­vo­ria o te­le­fó­noch, na kto­rých sa WP 8.1 ob­ja­ví. Kon­krét­ne má ísť o prís­tro­je No­kia Lu­mia 1820, Lu­mia 1525 a Lu­mia 1520V.

Ži­vo sa tiež dis­ku­tu­je o prav­de­po­dob­nom dá­tu­me vy­da­nia ak­tua­li­zá­cie. Mic­ro­soft za­tiaľ nič ne­potvr­dil, ale rôz­ne zdro­je sa zho­du­jú, že k vy­da­niu dôj­de v jú­li ale­bo v augus­te toh­to ro­ka. V tom­to prí­pa­de je však reč o fi­nál­nej spot­re­bi­teľ­skej ver­zii. Vý­vo­jár­sku ver­ziu Win­dows Pho­ne 8.1 by mal Mic­ro­soft uvoľ­niť o nie­čo skôr, prav­de­po­dob­ne v ap­rí­li, pri­čom prís­tup k nej údaj­ne zís­ka­jú iba vý­vo­já­ri vlas­tnia­ci účet nás­tro­ja App Stu­dio.

Zdroj: Com­pu­terWorld

Zdroj: www.marketwatch.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter