Ako rozpoznať dobrého programátora

 Na blo­gu Da­nie­la Ten­ne­ra, kto­rý je spi­so­va­te­ľom, exkon­zul­tan­tom, tech­no­ló­gom a ma­ji­te­ľom vlas­tnej fir­my, sa mož­no na­chá­dza od­po­veď na otáz­ku, čo trá­pi IT ma­na­žé­rov nie­len na Slo­ven­sku, ale aj vša­de vo sve­te. Ve­ľa ma­na­žé­rov v IT má to­tiž skôr po­za­die z biz­ni­su ako z prog­ra­mo­va­nia, a pre­to ma­jú veľ­ký prob­lém roz­poz­nať tie správ­ne ty­py prog­ra­má­to­rov, kto­ré sa ho­dia na prá­cu v ich spo­loč­nos­ti. Vý­ber nie je nik­dy jed­no­du­chý: prog­ra­má­to­ri pri­ná­ša­jú zlo­ži­té ži­vo­to­pi­sy (CV), pri­chá­dza­jú s množ­stvom rôz­nych pra­cov­ných skú­se­nos­tí, ná­zo­rov, od­po­rú­ča­ní. Po­kiaľ by sa ma­na­žér za­me­ral len na CV, uro­bil by jed­nu veľ­kú chy­bu. Množ­stvo pra­cov­ných skú­se­nos­tí vy­ní­ma­jú­cich sa v CV mô­že byť to­tiž ob­čas troš­ku za­vá­dza­jú­ce.

Da­niel Ten­ner tvr­dí, že ok­rem ofi­ciál­nych pra­cov­ných skú­se­nos­tí v ži­vo­to­pi­se si mož­no na po­ho­vo­re všim­núť množ­stvo ma­lých, „neo­fi­ciál­nych“ zna­me­ní, či sa niek­to ho­dí na da­né pra­cov­né mies­to, ale­bo nie. Da­niel je cel­kom dob­rý prog­ra­má­tor a strá­vil po­mer­ne ve­ľa ča­su naj­íma­ním prog­ra­má­to­rov, pre­to vy­me­no­vá­va jed­not­li­vé vlas­tnos­ti, kto­ré mu pri vý­be­re po­má­ha­li a kto­ré by si ma­na­žé­ri ma­li pop­ri „ofi­ciál­nych“ in­for­má­ciách v CV vší­mať:

1. Prog­ra­má­tor­ské nad­še­nie
Čís­lo je­den na zoz­na­me po­ten­ciál­nych dob­rých vlas­tnos­tí prog­ra­má­to­ra je prog­ra­má­tor­ská vá­šeň, prog­ra­má­tor­ský zá­pal či nad­še­nie. IT ma­na­žé­ri sa skôr ale­bo nes­kôr to­tiž stret­nú s tech­nic­kým ty­pom člo­ve­ka bez zá­pa­lu, kto­rý by sa dal pok­la­dať za „ka­riér­ne­ho prog­ra­má­to­ra“. Je to niek­to, kto ro­bí v IT, pre­to­že si mys­lí, že to po­nú­ka dob­rú ka­rié­ru. Prog­ra­mo­va­nie ho však mi­mo pra­cov­né­ho ča­su ne­zau­jí­ma; vo svo­jom voľ­nom ča­se nep­rog­ra­mu­je. Mož­no má do­ma po­čí­tač, je však šo­ko­va­ný, keď zis­tí, že niek­to má do­ma sieť s tro­mi po­čí­tač­mi („veď na­čo?“). No­vé ve­ci sa ta­kí­to prog­ra­má­to­ri učia pre­važ­ne len vte­dy, keď sú pos­la­ní na ne­ja­ké ško­le­nie ale­bo je im za­pla­te­ný ofi­ciál­ny tré­ning. Prog­ra­mo­va­nie ro­bia zá­sad­ne ako „den­ný džob“, ro­bo­tu a ne­pot­re­bu­jú sa o ňom mi­mo prá­ce ani roz­prá­vať. Keď sa už o ňom mu­sia roz­prá­vať, ro­bia to bez nad­še­nia. Chý­ba im zá­pal.

Da­niel Ten­ner si mys­lí, že dob­rí prog­ra­má­to­ri sú za­pá­le­ní nad­šen­ci prog­ra­mo­va­nia (po­do­tý­ka­me, že po­tom mô­žu aj „vy­ho­rieť“, tu však ide o inú vec). Dob­rí vý­vo­já­ri by prog­ra­mo­va­li aj vte­dy, keď za to nie sú pla­te­ní. IT ma­na­žé­ra nie­ke­dy mô­žu bo­lieť uši z to­ho, do akých tech­nic­kých de­tai­lov sú tí­to ľu­dia schop­ní zá­jsť, keď nep­res­taj­ne ho­vo­ria o nie­čom, na čom pra­cu­jú. Niek­to by si mys­lel, že to zna­me­ná len ne­dos­ta­tok spo­lo­čen­skej in­te­li­gen­cie; mô­že to však zna­me­nať aj to, že pred se­bou má­me člo­ve­ka, kto­ré­ho prog­ra­mo­va­nie bu­de ba­viť.

2. Sa­mouk, kto­rý sa rád učí no­vé­mu
Prog­ra­mo­va­nie je ne­ko­neč­ne sa vzďa­ľu­jú­ci cieľ, tvr­dí Da­niel Ten­ner. Tech­no­ló­gie sa me­nia, har­dvér sa zlep­šu­je a ob­mie­ňa, sof­tvér sa v po­rov­na­ní s har­dvé­rom me­ní az­da eš­te dy­na­mic­kej­šie. Exis­tu­je však sku­pi­na prog­ra­má­to­rov, kto­rí sa nik­dy ne­zač­nú sa­mi od se­ba ve­no­vať no­vej tech­no­ló­gii, po­kiaľ k to­mu ne­bu­dú pria­mo pri­nú­te­ní, pre­to­že sa ne­ra­di učia no­vé­mu. Ten­ner ho­vo­rí o prog­ra­má­to­roch, kto­rí sa pre­važ­ne nau­či­li prog­ra­mo­vať až na uni­ver­zi­te; oča­ká­va­jú, že sa pretl­čú s ve­do­mos­ťa­mi, kto­ré zís­ka­li tam, a sú ochot­ní ísť maximál­ne na kur­zy či ško­le­nia, kam ich poš­le za­mes­tná­va­teľ.

Da­niel Ten­ner si mys­lí, že dob­rý prog­ra­má­tor ne­pot­re­bu­je kurz, aby sa do­ká­zal s ne­ja­kou tech­no­ló­giou nau­čiť pra­co­vať. Ta­ký­to prog­ra­má­tor prá­ve­že na pra­cov­nom inter­view skôr oboz­ná­mi IT ma­na­žé­ra s no­vou tech­no­ló­giou, o kto­rej ma­na­žér do­te­raz ani ne­po­čul; mô­že ho do­kon­ca za­čať aj pres­vied­čať o jej vý­ho­dách, ho­ci eš­te cel­kom ne­mu­sí ve­dieť, ako ju pou­ží­vať. Ten­to druh prog­ra­má­to­rov mô­že na­vy­še mať svo­ju ob­ľú­be­nú tech­no­ló­giu a pat­rič­né ná­zo­ry na ňu, ako aj na kon­ku­ren­čné tech­no­ló­gie sa ne­bo­jí dá­vať naj­avo. Nes­chop­ný prog­ra­má­tor, nao­pak, mô­že tvr­diť, že „všet­ky tech­no­ló­gie sú v po­ho­de“.

3. In­te­li­gen­cia
Niek­to­rí ľu­dia s po­za­dím z biz­ni­su si my­slia, že ne­dos­ta­tok kon­ver­zač­ných schop­nos­tí či spo­lo­čen­ské­ho tak­tu je to is­té ako ne­dos­ta­tok všeo­bec­nej in­te­li­gen­cie. In­te­li­gen­cia má však via­ce­ro strá­nok a emo­cio­nál­na či spo­lo­čen­ská in­te­li­gen­cia je len jed­na z nich. Dob­rí prog­ra­má­to­ri však nie sú hlú­pi; sú to zvy­čaj­ne tí naj­in­te­li­gen­tnej­ší ľu­dia, kto­rých poz­ná­me. Väč­ši­na z nich má zá­ro­veň v sku­toč­nos­ti cel­kom dob­ré spo­lo­čen­ské schop­nos­ti. Člo­vek s ni­mi mô­že mať dob­rú a bez­prob­lé­mo­vú kon­ver­zá­ciu o čom­koľ­vek v prí­pa­de, že sa na­chá­dza­jú v pria­teľ­skom pros­tre­dí (čo, mi­mo­cho­dom, pla­tí pre väč­ši­nu in­te­li­gen­tných a spo­lo­čen­sky zdat­ných ľu­dí).

Da­niel Ten­ner pre­to vy­strí­ha IT ma­na­žé­rov pred tým, aby naj­ali „hlú­pu“ oso­bu s dom­nien­kou, že je to dob­rý vý­vo­jár, kto­rý len dos­ta­toč­ne neov­lá­da kon­ver­zač­né fi­ne­sy; ta­ký­to člo­vek pred­pok­la­dy na dob­ré­ho prog­ra­má­to­ra vô­bec ne­mu­sí mať. Na dru­hej stra­ne, keď to nie­ko­mu evi­den­tne „mys­lí“, exis­tu­je tu sil­ný po­ten­ciál, že ten­to člo­vek bu­de dob­rým, ak nie vy­ni­ka­jú­cim prog­ra­má­to­rom. Na pres­kú­ma­nie všeo­bec­nej in­te­li­gen­cie sa na po­ho­vo­re s prog­ra­má­to­rom mô­žu do­kon­ca vy­skyt­núť rôz­ne „chy­tá­ko­vé“ otáz­ky ale­bo prík­la­dy, kto­ré mož­no vy­po­čí­tať do 10 se­kúnd. Ta­kých­to prík­la­dov je mno­ho. Nap­rík­lad: na tra­ti dl­hej AB=9000 ki­lo­met­rov vy­jde z mies­ta A do mies­ta B pr­vý vlak rých­los­ťou 55 km/h. Z mies­ta B do mies­ta A vy­jde dru­hý vlak rých­los­ťou 80 km/h. V akej vzdia­le­nos­ti od se­ba sa bu­dú vla­ky na­chá­dzať jed­nu ho­di­nu pred tým, než sa stret­nú?

4. „Skry­té“ skú­se­nos­ti
V sil­nej ko­re­lá­cii s bo­dom čís­lo 1 je bod čís­lo 4: aj skú­se­nos­ti, kto­ré prog­ra­má­tor neu­ve­die na CV, sú zvy­čaj­ne sil­ným in­di­ká­to­rom dob­ré­ho prog­ra­má­to­ra. Ta­kí­to ľu­dia za­ča­li nap­rík­lad zo zá­ľu­by prog­ra­mo­vať eš­te na 8-bi­to­vých po­čí­ta­čoch v det­stve; nes­kôr roz­ví­ja­li svo­je prog­ra­má­tor­ské ve­do­mos­ti a zruč­nos­ti v stred­nej ško­le, kde moh­li napr. nav­šte­vo­vať trie­du za­me­ra­nú na IT ale­bo prog­ra­má­tor­ský krú­žok. Ob­ja­ví sa nie­čo z to­ho, ne­ja­ká nap­rog­ra­mo­va­ná hra z osem­bi­to­vé­ho po­čí­ta­ča ale­bo krú­žok zo stred­nej ško­ly na CV da­né­ho prog­ra­má­to­ra? Zrej­me nie.

Dob­rí prog­ra­má­to­ri ma­jú za se­bou pro­jekt ale­bo dva, prí­pad­ne rôz­ne iné skú­se­nos­ti, kto­ré sa v ich ofi­ciál­nom ži­vo­to­pi­se ne­mu­sia ne­vyh­nut­ne na­chá­dzať. Keď sa ich však niek­to spý­ta nap­rík­lad na ich prog­ra­má­tor­ské za­čiat­ky, zvy­čaj­ne sa ta­ké­to „skry­té ľa­dov­ce“ pos­tup­ne ob­ja­via. Dob­rým za­čiat­kom ta­ké­ho­to hľa­da­nia mô­že byť aj otáz­ka o mož­ných „osob­ných pro­jek­toch“, o kto­rých v CV nie je ani zmien­ka. Ak ta­ké neexis­tu­jú, mož­no ten­to člo­vek nespĺňa pred­pok­la­dy dob­ré­ho prog­ra­má­to­ra. Aj prog­ra­má­to­ri s obzvlášť roz­sia­hlym CV zvy­čaj­ne ma­jú za se­bou niek­to­ré (az­da aj dô­le­ži­té) pro­jek­ty, kto­ré však v CV chý­ba­jú.

5. Množ­stvo rôz­nych tech­no­ló­gií
Pre­to­že dob­rí vý­vo­já­ri sa ra­di učia a hra­jú sa s no­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, je zrej­mé, že dr­vi­vá väč­ši­na ta­kých­to ľu­dí vo ve­ku 22 ro­kov a vy­ššom bu­de mať za se­bou už cel­kom pek­nú zbier­ku tech­no­ló­gií. Tie­to tech­no­ló­gie v ich por­tfó­liu sa na­vy­še ne­tý­ka­jú jed­na dru­hej; je mož­né, že IT ma­na­žé­ri nep­rog­ra­má­to­ri to ne­do­ká­žu ro­zoz­nať, a pre­to je dob­ré nap­rík­lad rov­no sa prog­ra­má­to­ra opý­tať, či sa roz­lič­né tech­no­ló­gie v ich por­tfó­liu ne­ja­ko tý­ka­jú jed­na dru­hej. Príl­iš­ná špe­cia­li­zá­cia v jed­nej sku­pi­ne (Ten­ner uvá­dza ako prík­lad sú­vi­sia­cich tech­no­ló­gií: Ja­va, J2EE, Ant, XML, SQL, Hi­ber­na­te, Spring, Struts, EJB, Shell scrip­ting) nav­zá­jom sú­vi­sia­cich tech­no­ló­gií mô­že byť zna­kom nie veľ­mi dob­ré­ho prog­ra­má­to­ra, sa­moz­rej­me, nie je to ne­vyh­nut­né.

Na ov­lá­da­ných tech­no­ló­giách si tre­ba ďa­lej vší­mať, či sú ab­so­lút­nou no­vin­kou; Ten­ner na tom­to mies­te uvá­dza ako prík­lad no­vé tech­no­ló­gie z kon­ca mi­nu­lé­ho ro­ku: Merb, Flex, RSpec, HAML, UJS. Rôz­no­ro­dosť ov­lá­da­ných tech­no­ló­gií ako je­den in­di­ká­tor exce­len­tnos­ti prog­ra­má­to­ra a no­vosť niek­to­rých z nich ako dru­hý sú dva od­liš­né a nav­zá­jom ne­zá­vis­lé in­di­ká­to­ry, kto­ré mô­žu IT ma­na­žé­ro­vi naz­na­čiť, či je vý­hod­né za­mes­tnať člo­ve­ka z po­ho­vo­ru.

6. Nev­ší­mať si for­mál­ne kva­li­fi­ká­cie
Da­niel Ten­ner od­po­rú­ča vlas­tní­kom ale­bo ma­na­žé­rom men­ších IT fi­riem prak­tic­ky ig­no­ro­vať vy­so­koš­kol­ské di­plo­my, rôz­ne cer­ti­fi­ká­ty a for­mál­ne kva­li­fi­ká­cie, kto­rý­mi prog­ra­má­to­ri pod­po­ru­jú svo­ju žia­dosť o za­mes­tna­nie vo fir­me. For­mál­ne kva­li­fi­ká­cie sú pod­ľa ne­ho spô­sob, akým sa pre za­mes­tnan­cov roz­ho­du­jú veľ­ké kor­po­rá­cie. Os­ved­če­nia a kva­li­fi­ká­cie to­tiž ne­ho­vo­ria o tom, či je da­ný prog­ra­má­tor sku­toč­ne dob­rý ale­bo nie. Dob­rí prog­ra­má­to­ri mô­žu do­kon­ca hľa­dieť na svo­je cer­ti­fi­ká­ty kri­vým poh­ľa­dom, pre­to­že bo­li nú­te­ní za­mes­tná­va­te­ľom si ich uro­biť a dob­re ve­dia, aké sú v pod­sta­te bez­výz­nam­né. Sla­bí prog­ra­má­to­ri bu­dú, nao­pak, svo­je cer­ti­fi­ká­ty vy­zdvi­ho­vať pri kaž­dej príl­eži­tos­ti.

Rov­na­ko tu ne­má žiad­ny vý­znam uva­žo­vať o ve­ku (vek te­da nie je in­di­ká­to­rom), exis­tu­jú to­tiž dob­rí prog­ra­má­to­ri v šty­rid­siat­ke aj v osem­nás­tke. Dis­kri­mi­ná­cia na zá­kla­de ve­ku je, mi­mo­cho­dom, na Slo­ven­sku zá­ko­nom za­ká­za­ná, tak­že sa nes­mie uva­žo­vať ani spô­so­bom, že by napr. 40-roč­ný muž ne­za­pa­dol me­dzi svo­jich ko­le­gov. Skú­se­nos­ti sa ce­nia, tak­že star­ší prog­ra­má­to­ri mô­žu byť lep­ší už len z to­ho hľa­dis­ka, koľ­ko to­ho už ma­jú za se­bou.

Uni­ver­zit­ný ti­tul u Ten­ne­ra rov­na­ko ne­za­vá­ži. Z je­ho pra­cov­ných skú­se­nos­tí to­tiž vy­plý­va, že väč­ši­na sla­bých či prie­mer­ných prog­ra­má­to­rov za­ča­la prog­ra­mo­vať na uni­ver­zi­te, kým väč­ši­na dob­rých prog­ra­má­to­rov ove­ľa skôr. U dob­rých prog­ra­má­to­rov je vy­so­koš­kol­ský ti­tul z ne­ja­ké­ho tech­nic­ké­ho sme­ru jed­no­du­cho len pri­ro­dze­ným vy­ús­te­ním ich hob­by. Vy­strí­ha pre­to pred tý­mi prog­ra­má­tor­mi, kto­rí ne­za­ča­li prog­ra­mo­vať už pred uni­ver­zi­tou a ich pr­vé pra­cov­né skú­se­nos­ti sa za­ča­li, keď skon­či­li vy­so­kú ško­lu a nas­tú­pi­li do za­mes­tna­nia. Česť vý­nim­kám vo všet­kých oh­ľa­doch.

Reak­cie v dis­ku­sii
Pri člán­ku Da­nie­la Ten­ne­ra sú za­ují­ma­vé aj reak­cie či­ta­te­ľov. Sú vo všeo­bec­nos­ti po­zi­tív­ne a či­ta­te­lia pok­ra­ču­jú vo vy­me­no­vá­va­ní mož­ných in­di­ká­cií dob­ré­ho či nes­chop­né­ho prog­ra­má­to­ra. V dis­ku­sii pod člán­kom sa ob­ja­vi­li nas­le­du­jú­ce pri­po­mien­ky:
  • dob­rý prog­ra­má­tor je aj majstrom pra­vo­pi­su a slo­hu, nie­len prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov,
  • dob­rí prog­ra­má­to­ri sa ve­dia hl­bo­ko ve­no­vať aj svoj­mu hob­by, nech je to čo­koľ­vek; s rov­na­kou ver­vou sú po­tom schop­ní ve­no­vať sa aj prá­ci,
  • dob­rý prog­ra­má­tor je spo­ľah­li­vý; uro­bí, čo sľú­bil, v do­hod­nu­tom ča­se, čis­tým a or­ga­ni­zo­va­ným spô­so­bom,
  • dob­rý prog­ra­má­tor má preh­ľad­ný kód s pl­nou do­ku­men­tá­ciou, kto­rý je na­vy­še spo­ľah­li­vý, vý­kon­ný a úpl­ne otes­to­va­ný,
  • dob­ré­mu prog­ra­má­to­ro­vi vy­chlad­ne ká­va, stra­tí po­jem o ča­se a od prob­lé­mu vsta­ne, len keď už NAO­ZAJ mu­sí bež­ať na WC,
  • dob­rý prog­ra­má­tor vie pou­ží­vať aj spáj­ko­vač­ku ale­bo má ne­ja­kú inú „har­dvé­ro­vú“ exper­tí­zu,
  • dob­rý prog­ra­má­tor si vá­ži jed­no­du­chosť; náj­de naj­jed­no­duch­ší spô­sob rie­še­nia prob­lé­mu (KISS),
  • dob­rý prog­ra­má­tor má schop­nosť roz­lo­žiť veľ­ký prob­lém na men­šie, ma­na­žo­va­teľ­né cel­ky,
  • dob­rý prog­ra­má­tor pria­mo na inter­view do­ká­že sys­te­ma­tic­ky navr­hnúť realis­tic­ké rie­še­nie prob­lé­mu fir­my, o kto­rom sa niek­to len tak „mi­mo­cho­dom“ zmie­ni,
  • dob­rý prog­ra­má­tor je hr­dý na svo­ju prá­cu, je si ve­do­mý kva­li­ty, vie, ako ju do­siah­nuť, a ve­nu­je po­zor­nosť de­tai­lom.

Zdroj: www.inter-sections.netOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter