Konferencia Informačné technológie tretieho tisícročia

IV. roč­ník me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie

IN­FOR­MAČNÉ TECH­NOLÓGIE TRE­TIE­HO TISÍCRO­ČIA V POD­NI­KA­TEĽSKEJ PRAXI 2001

15. - 16. no­vem­bra 2001, ho­tel PER­MON, Pod­ban­ské, Vy­so­ké Tat­ry

Us­po­ria­da­teľ a od­bor­ný ga­rant: SOF­TIP, a. s., Ban­ská Bys­tri­ca

Ge­ne­rál­ny par­tner: IBM Slo­ven­sko, spol. s r. o., Bra­tis­la­va

Hlav­ní par­tne­ri: Com­paq Com­pu­ter Slo­va­kia, s. r. o., Bra­tis­la­va, Com­pa­rex in­for­mač­né sys­té­my, s. r. o., Bra­tis­la­va, Slo­ven­ské te­le­ko­mu­ni­ká­cie, a. s., Bra­tis­la­va, Sym­an­tec GmbH (Czech Re­pub­lic & Slo­vak Re­pub­lic), Pra­ha, ČR, Cis­co Sys­tems Slo­va­kia, s. r. o., Bra­tis­la­va, Orac­le Slo­ven­sko, spol. s r. o., Bra­tis­la­va

Vi­deo­kon­fe­renč­ný par­tner: TTC Te­le­com, Ko­ši­ce

Me­diál­ni par­tne­ri: PC RE­VUE/In­foWare, TREND, Rá­dio TWIST, Svet ko­mu­ni­ká­cie, PC SPA­CE

Kon­fe­ren­cia je ur­če­ná pre sú­čas­ných i po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov SOF­TI­Pu, ako aj pre od­bor­nú ve­rej­nosť, vy­uží­va­jú­cu mo­der­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie, a v ne­pos­led­nom ra­de pre všet­kých vá­že­ných par­tne­rov spo­loč­nos­ti SOF­TIP. Cie­ľom kon­fe­ren­cie je stret­nu­tie špič­ko­vých ma­na­žé­rov a od­bor­ní­kov pô­so­bia­cich v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách, ako aj udr­žia­va­nie a po­sil­ňo­va­nie od­bor­no-pod­ni­ka­teľ­ské­ho fó­ra, za­me­ra­né­ho na zís­ka­va­nie naj­nov­ších in­for­má­cií stra­te­gic­ké­ho cha­rak­te­ru o sú­čas­ných tren­doch aj bu­dú­cich ví­ziách v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.
Od­bor­né prís­pev­ky bu­dú roz­de­le­né do dvoch pa­ra­lel­ných sek­cií (pred­bež­ný prog­ram kon­fe­ren­cie):

A – Naj­nov­šie nás­tro­je in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v roz­ho­do­va­cích pro­ce­soch ria­de­nia spo­loč­nos­tí
● ADAS­TRA, s. r. o., Pra­ha, ČR
Jed­no CRM nes­ta­čí! (Ing. Mi­ros­lav Čá­be­la)

● Com­paq Com­pu­ter Slo­va­kia, s. r. o., Bra­tis­la­va
Pou­ží­va­nie von­kaj­ších zdro­jov pre ria­de­nie IT fi­riem – ďal­šia mož­nosť za­vá­dzania a roz­ši­ro­va­nia in­for­mač­ných sys­té­mov (Ing. Ro­land Ta­kács, CSc.)

● Com­pa­rex in­for­mač­né sys­té­my s. r. o., Bra­tis­la­va
(Ing. To­máš Lac­ko)

● Da­taware, s. r. o., Os­tra­va, ČR
Prak­tic­ké zku­še­nos­ti z bu­do­vá­ní pro­jektů Bu­si­ness
In­telli­gen­ce a Da­taWare­hou­sing-u (Ing. Ros­tis­lav Hlos­ta)

● EL­BA, a. s., Krem­ni­ca
Sys­tem21 a je­ho ča­ro (RNDr. Zu­za­na Ba­lá­žo­vá)

● Fa­kul­ta ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK, Ka­ted­ra po­čí­ta­čo­vej gra­fi­ky a spra­co­va­nia ob­ra­zu, Bra­tis­la­va
Mo­cen­ské as­pek­ty in­for­mač­nej tech­no­ló­gie (RNDr. An­drej Fer­ko, CSc.)

● Geac En­terpri­se So­lu­tions / JBA spol. s r. o., Pra­ha, ČR
Prak­tic­ký přís­tup k řeše­ní CRM – říze­ní vztahů se zá­kaz­ní­ky (Ing. Aleš Mo­rá­vek)

● Gra­tex Inter­na­tio­nal, a. s., Bra­tis­la­va Im­ple­men­to­va­nie kon­cep­cie Knowled­ge Ma­na­ge­men­tu vo fir­me – sku­toč­ný krok k pros­pe­ri­te? (Ing. Vi­liam Ma­chyniak)

● IBM Slo­ven­sko, spol. s r. o., Bra­tis­la­va
e-Bu­si­ness (Ing. Bo­ris Ke­ke­ši)

● Inter­net Se­cu­ri­ties, Inc., Pra­ha, ČR
Vplyv kva­li­ty a dos­tup­nos­ti in­for­má­cií na roz­ho­do­va­cí pro­ces v ria­de­ní (Doc. Ing. Al­žbe­ta Ki­rá­ľo­vá, PhD.)

● KPMG Slo­ven­sko, s. r. o., Bra­tis­la­va
Vý­ber sof­tvé­ru. Kto, pre­čo a ako? (Ing. Jo­zef Gé­ci)

● Orac­le Slo­ven­sko, spol. s r. o., Bra­tis­la­va Ako si (ne)zís­kať lo­jál­nych zá­kaz­ní­kov (Ing. Mar­ko Ko­neč­ný)

● Po­sAm Bra­tis­la­va, spol. s r. o.
Net­ra­dič­ný poh­ľad na ma­naž­ment zna­los­tí (Ing. Ma­rian Ma­rek)

● SOF­TIP, a. s., Ban­ská Bys­tri­ca
Pro­jek­to­vou ces­tou k pro­ces­ne ria­de­nej fir­me (RNDr. Jo­zef Kob­za)

● Tay­lor Nel­son Sof­res Fac­tum, s. r. o., Pra­ha, ČR
Stra­te­gie přís­tu­pu k vy­uži­tí Inter­ne­tu v pod­ni­cích z hle­dis­ka B2B vztahů (Ing. To­máš Macků)

● Uni­ver­zi­ta Ma­te­ja Be­la, Ban­ská Bys­tri­ca
In­for­mač­né za­bez­pe­če­nie kre­di­to­vé­ho sys­té­mu štú­dia na vy­so­kých ško­lách (Doc. Ing. Mi­lan Mur­gaš, PhD.)

● Win­ter­thur-VOPF, a. s., Pra­ha, ČR
Ma­na­žer­ský in­for­mač­ní sys­tém VOPF (Vo­jen­ský otevře­ný pen­zij­ní fond) – řeši­tel: SOF­TIP (Jan Luc)

B – Naj­prog­re­sív­nej­šie rie­še­nia pre in­for­mač­né sys­té­my v tre­ťom ti­síc­ro­čí

● Al­ca­tel Slo­va­kia, a. s., Lip­tov­ský Hrá­dok
Kon­ver­gen­cia ale­bo koexis­ten­cia hla­so­vých a dá­to­vých sie­tí? (Ing. Mi­lan Te­kel)

● Cis­co Sys­tems Slo­va­kia, s. r. o., Bra­tis­la­va
Bu­do­va­nie sie­tí SAN – tren­dy a tech­no­ló­gie (Ing. Ma­rian Klas)

● Da­ta­pac, s. r. o., Bra­tis­la­va
Je váš WAN pris­pô­so­be­ný va­šej ob­chod­nej po­li­ti­ke? (Ing. Pa­vol Ih­ring)

● Da­ta­sys, s. r. o., Pra­ha, ČR
Vy­uži­tie WAP a GPRS tech­no­ló­gií v praxi (Jo­sef Dan­da)

● IBM Čes­ká re­pub­li­ka, spol. s r. o., Pra­ha, ČR
Web­Sphe­re - stra­te­gic­ká softwaro­vá plat­for­ma IBM pro e-bu­si­ness (Ing. Petr Leš­ti­na)

● IBM Slo­ven­sko, spol. s r. o., Bra­tis­la­va
IT pod­ľa IBM – Tren­dy (Dr. Da­li­bor Ku­bá­ček)

● In­fo con­sult, s. r. o., Lu­če­nec
Po­čí­ta­čo­vá kri­mi­na­li­ta a in­for­mač­ná bez­peč­nosť (Ing. Ja­ros­lav Os­ter)

● IN­SE­KO, a. s., Ži­li­na
In­for­mač­né sys­té­my ria­de­nia údr­žby ma­jet­ku (Ing. Jo­zef Lac­ko)

● NO­VELL Slo­ven­sko, Bra­tis­la­va
In­teg­rač­né rie­še­nie vo fir­me CHERRY (Ing. Jo­zef Cmo­rej)

● Po­sAm Bra­tis­la­va, spol. s r. o.
Workflow a je­ho mies­to v or­ga­ni­zá­ciách (Ing. Mi­ros­lav Eis­ner)

● Slo­ven­ské te­le­ko­mu­ni­ká­cie, a. s., Bra­tis­la­va
(Ing. Mi­ros­lav Žir­ko)

● SOF­TIP, a. s., Ban­ská Bys­tri­ca
(Ing. Fran­ti­šek Lo­ví­šek)

● ORAC­LE Slo­ven­sko, spol. s r. o., Bra­tis­la­va
Nás­tro­je pre MIS a kon­tro­ling na plat­for­me Orac­le (Ing. Ti­bor Ba­ra­no­vič)

● Sym­an­tec GmbH (Czech Re­pub­lic & Slo­vak Re­pub­lic), Pra­ha, ČR
No­vé tren­dy anti­vi­ro­vé ochra­ny (Ra­dek Smo­lík)

● Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Ko­ši­ce, Fa­kul­ta BERG, Ka­ted­ra in­for­ma­ti­zá­cie a ria­de­nia pro­ce­sov
Inter­net, mo­ni­to­ro­va­nie pro­ce­sov a je­ho kva­li­ta (Ing. Pa­vel Ho­rov­čák, CSc.)

● Tro­net, a. s., Bra­tis­la­va
IPCC – Call cen­trá v dis­tri­buo­va­nom pros­tre­dí (Ing. Vla­dis­lav Ma­nák)

● TTC Te­le­com, spol. s r. o., Ko­ši­ce
Vi­zuál­na a dá­to­vá spo­lup­rá­ca pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­cií (Ing. Ra­do­van Ro­gos)

● D STG Nit­ra (vi­deo­kon­fe­ren­cia)
Im­ple­men­tá­cia te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a rie­še­ní v pros­tre­dí Op­tic­kej ma­gis­trá­ly DSTG (Ing. Šte­fan Sza­bo)

● Vo­jen­ský tech­nic­ký ús­tav, Lip­tov­ský Mi­ku­láš
Pro­jek­to­va­nie, tvor­ba, údr­žba a ino­vá­cia in­for­mač­ných sys­té­mov s vy­uži­tím naj­nov­ších tech­no­ló­gií (Ing. Šte­fan Spod­niak)

● Win­cor Nixdorf, s. r. o., Bra­tis­la­va
Mul­ti - Chan­nel Re­tai­ling (Ing. Ma­rián Šram­ko)

Pred­bež­né prih­láš­ky s uve­de­ním me­na, fun­kcie, ad­re­sy fir­my a kon­tak­tu (te­le­fón/mo­bil, fax, e-mail) za­sie­laj­te na ad­re­su:
SOF­TIP, a. s., Spo­jo­vá 21, 974 01 Ban­ská Bys­tri­ca ale­bo
te­le­fo­nic­ky: 048/4362 312, 0905 524 454,
fax: 048/4230 712,
e-mail: kon­fe­ren­cia-ittt@sof­tip.sk.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter