Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Biznis

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slo­ven­sku ma­lo v mi­nu­lom ro­ku prob­lém s on­li­ne bez­peč­nos­ťou 13 per­cent pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu. Me­nej to bo­lo iba v Ho­lan­dsku (11 %) a v Čes­kej re­pub­li­ke (10 %).
09.02.2016 / Redakcia / 67 čítaní (0)
 
App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Ame­ric­ká fir­ma App­le mu­sí spo­loč­nos­ti Vir­netX Hol­ding za­pla­tiť za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie jej inter­ne­to­vých bez­peč­nos­tných tech­no­ló­gií viac ako 625 mil. USD.
05.02.2016 / Redakcia / 448 čítaní (0)
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni

V ro­bo­te ne­mu­sí­te trá­viť ne­ko­neč­né ho­di­ny, aby ste zvlád­li všet­ko, čo pot­re­bu­je­te. Urob­te za me­nej ča­su viac tým, že sa sús­tre­dí­te na zvy­šo­va­nie pro­duk­ti­vi­ty. Čo je pre va­šu efek­tív­nu prá­cu a zdra­vie v pra­cov­ni naj­dô­le­ži­tej­šie?

04.02.2016 / PR / 1419 čítaní (0)
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spo­loč­nosť Cis­co Sys­tems ku­pu­je fir­mu Jas­per Tech­no­lo­gies, kto­rá pod­ni­ká v ob­las­ti inter­ne­tu ve­cí, te­da pri­pá­ja nap­rík­lad auto­mo­bi­ly, či me­di­cín­ske za­ria­de­nia na inter­net.
04.02.2016 / Redakcia / 248 čítaní (0)
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spo­loč­nosť Le­no­vo za­zna­me­na­la v tre­ťom kvar­tá­li svoj­ho fi­nan­čné­ho ro­ka pok­les príj­mov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dô­vo­dom je slab­ší do­pyt po osob­ných po­čí­ta­čoch a slab­ší pre­daj smar­tfó­nov.
03.02.2016 / Redakcia / 138 čítaní (0)
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vy­rie­še­nie spo­ru o neuh­ra­de­né da­ne spo­loč­nos­ti Goog­le pod­ľa vzo­ru do­ho­dy, akú uzat­vo­ril ame­ric­ký inter­ne­to­vý gi­gant vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Fran­cúz­sko vy­lu­ču­je.
03.02.2016 / Redakcia / 169 čítaní (0)
 
ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
In­šti­tút pre ve­rej­né otáz­ky v tých­to dňoch do­kon­ču­je pro­jekt Di­gi­tál­ne Slo­ven­sko - vý­skum­né dá­ta pre štu­den­tov, kto­rý vzni­kol v spo­lup­rá­ci s Fa­kul­tou so­ciál­nych a eko­no­mic­kých vied Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve.
03.02.2016 / Redakcia / 166 čítaní (0)
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V prie­be­hu feb­ruára ot­vo­rí v Pre­šo­ve svo­je no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum spo­loč­nosť Uni­corn Sys­tems, kto­rá po­núk­ne pra­cov­né mies­ta pre od­bor­ní­kov, ale aj čer­stvých ab­sol­ven­tov a štu­den­tov v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií (IT).
03.02.2016 / Redakcia / 306 čítaní (0)
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Fir­ma Al­pha­bet Inc, ma­ter­ská spo­loč­nosť fir­my Goog­le, za­zna­me­na­la lep­šie štvrťroč­né príj­my, ako sa oča­ká­va­lo. Pris­pe­li k to­mu vý­raz­né tr­žby z rek­la­my na mo­bil­ných za­ria­de­niach a zo služ­by YouTu­be.
02.02.2016 / Redakcia / 148 čítaní (0)
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Ob­rov­ský boom vo vý­vo­ji in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov spô­so­bil, že sú­čas­ná po­nu­ka tr­hu s po­čí­tač­mi sa vý­raz­ne zre­du­ko­va­la. A stá­le to­mu nie je ko­niec.
02.02.2016 / Redakcia / 727 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter