Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Bezpečnosť

IBAN: Od feb­ruára sa me­nia čís­la všet­kých ban­ko­vých úč­tov

Naj­väč­šia zme­na v čís­lo­va­ní ban­ko­vých úč­tov je už pre­do dver­mi. Fi­ná­le prí­de s pr­vým feb­ruáro­vým dňom a skrý­va sa pod skrat­ka­mi IBAN a SE­PA.

22.01.2016 / Redakcia / 891 čítaní (0)
 
Pou­ží­va­te Las­tPass na Chro­me? Hro­zí vám phis­hin­go­vý útok

Bez­peč­nost­ný vý­skum­ník Sean Cas­si­dy vy­vi­nul po­mer­ne tri­viál­ny útok na služ­bu sprá­vy he­siel Las­tPass, kto­rá umož­ňu­je útoč­ní­kom jed­no­du­chým spô­so­bom zís­kať hlav­né hes­lo obe­te.

21.01.2016 / Redakcia / 445 čítaní (0)
 
Európ­ski za­mes­tná­va­te­lia mô­žu čí­tať súk­rom­né sprá­vy za­mes­tnan­cov v prá­ci
Za­mes­tná­va­te­lia mô­žu čí­tať súk­rom­né sprá­vy pra­cov­ní­kov od­os­la­né cez če­to­va­cí sof­tvér a webo­vé e-mai­lo­vé kon­tá v pra­cov­nom ča­se.
19.01.2016 / Redakcia / 997 čítaní (0)
 
Klien­ti Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne sa sta­li obe­ťa­mi phis­hin­go­vých úto­kov

Tak ako in­for­mo­va­la ban­ka vo svo­jom vy­hlá­se­ní, pod­vod­ní­ci pou­ži­li fa­loš­nú e-mai­lo­vú ad­re­su, kto­rá vy­znie­va­la ako ofi­ciál­ny kon­takt ban­ky s pred­me­tom vy­zý­va­jú­cim na ak­tua­li­zá­ciu úč­tu.

15.01.2016 / Redakcia / 511 čítaní (0)
 
Až tre­ti­na bánk ne­do­ká­že pos­kyt­núť bez­peč­né pri­po­je­nie na všet­ky on-li­ne plat­by

Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab v spo­lup­rá­ci s B2B Inter­na­tio­nal zve­rej­ni­la vý­sled­ky pries­ku­mu za­me­ra­né­ho na bez­peč­nosť fi­nan­čných tran­sak­cií reali­zo­va­ných v on-li­ne pros­tre­dí.

13.01.2016 / Redakcia / 654 čítaní (0)
 
CES 2016: Bez­peč­nos­tná ka­me­ra Ne­tat­mo Pre­sen­ce vie roz­li­šo­vať ľu­dí, zvie­ra­tá a au­tá

Väč­ši­na in­te­li­gen­tných do­má­cich bez­peč­nos­tných ka­mier vás upo­zor­ní za­kaž­dým, keď sa nie­čo v do­me či je­ho oko­lí poh­ne. No­vá ka­me­ra spo­loč­nos­ti Ne­tat­mo to však ro­bí inak.

12.01.2016 / Redakcia / 674 čítaní (0)
 
Fa­ce­book za­blo­ko­val hlav­nú strán­ku ini­cia­tí­vy Is­lam v ČR nech­ce­me

So­ciál­na sieť Fa­ce­book za­blo­ko­va­la dnes strán­ku ini­cia­tí­vy Is­lam v Čes­kej re­pub­li­ke nech­ce­me.

12.01.2016 / SITA / 405 čítaní (0)
 
Ky­be­rú­tok na Uk­ra­ji­ne mô­že sú­vi­sieť so špio­ná­žou
Ky­ber­ne­tic­ký útok na spo­loč­nos­ti roz­vá­dza­jú­ce elek­tri­nu na Uk­ra­ji­ne by mo­hol pod­ľa spo­loč­nos­ti ESET sú­vi­sieť s útok­mi na uk­ra­jin­ské mé­diá.
07.01.2016 / Redakcia / 338 čítaní (0)
 
Smart te­le­ví­zia pri­ne­sie no­vú vl­nu ky­berzlo­či­nu
Smart te­le­ví­zie sú v zá­sa­de po­čí­ta­če s USB por­tmi, ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi a sie­ťo­vým pri­po­je­ním, te­da za­ria­de­nie nie až tak od­liš­né od smar­tfó­nov.
31.12.2015 / ComputerWorld / 983 čítaní (0)
 
Li­nuxový boot­loa­der mož­no hac­knúť nao­zaj jed­no­du­cho. Stlač­te 28-krát Bac­kspa­ce
Dvo­ji­ca bez­peč­nos­tných exper­tov, Hec­tor Mar­co a Is­mael Ri­poll, do­ká­za­la, že na na­bú­ra­nie sa do ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux nie sú nut­né žiad­ne zlo­ži­té hac­ker­ské tech­ni­ky.
22.12.2015 / Redakcia / 2320 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter