EÚ schválila systém Privacy Shield na ochranu európskych dát na amerických serveroch

Európ­ska únia ukon­či­la ro­ko­va­nia s ame­ric­kou stra­nou tý­ka­jú­ce sa od­ov­zdá­va­nia osob­ných úda­jov spo­loč­nos­tiam sí­dlia­cim v USA.

„Pr­výk­rát v his­tó­rii pos­kyt­li Spo­je­né štá­ty Európ­skej únii zá­väz­né uis­te­nie o tom, že prís­tup ame­ric­kých bez­peč­nos­tných úra­dov k osob­ným úda­jom bu­de po­dlie­hať jas­ne da­ným ob­me­dzeniam a kon­trol­ným me­cha­niz­mom," po­ve­da­la čes­ká euro­ko­mi­sár­ka Věra Jou­ro­vá.

Do­ho­da naz­va­ná Pri­va­cy Shield nah­rá­dza po­dob­nú pred­chá­dza­jú­cu s náz­vom Sa­fe Har­bor, kto­rá pla­ti­la od ro­ku 2000, až kým ju Európ­sky súd­ny dvor v ok­tób­ri mi­nu­lé­ho ro­ka vy­hlá­sil za nep­lat­nú. Pod­ľa pod­mie­nok no­vej do­ho­dy, kto­rú mu­sia eš­te ra­ti­fi­ko­vať člen­ské štá­ty EÚ, pos­kyt­nú Spo­je­né štá­ty pí­som­ný zá­vä­zok, že na ob­ča­nov EÚ sa ne­bu­de vzťa­ho­vať hro­mad­ný do­zor, čo bu­dú obe stra­ny ove­ro­vať raz roč­ne.

Ame­ric­ké spo­loč­nos­ti, kto­ré spra­cú­va­jú osob­né úda­je ob­ča­nov EÚ, sa mu­sia ria­diť pod­ľa štan­dar­dov ur­če­ných európ­sky­mi zá­kon­mi na ochra­nu osob­ných úda­jov. V prí­pa­de sťaž­nos­tí ob­ča­nov EÚ tý­ka­jú­cich sa pou­ží­va­nia ich osob­ných úda­jov mu­sia fir­my rea­go­vať v ur­če­nej le­ho­te a bez nák­la­dov na stra­ne sťa­žo­va­te­ľa.

Ná­rod­né or­gá­ny na ochra­nu úda­jov bu­dú v naj­bliž­ších dňoch eš­te pra­co­vať na pod­rob­nos­tiach a spor­ných bo­doch. Niek­to­ré pr­vky sú to­tiž ši­ro­ko kon­ci­po­va­né a ja­zyk je dosť všeo­bec­ný. Tre­ba nap­rík­lad ob­jas­niť po­jem hro­mad­ný do­zor, pre­to­že pod­ľa ame­ric­kej ter­mi­no­ló­gie sa ma­so­vý zber on-li­ne in­for­má­cií a ich uk­la­da­nie NSA ne­pok­la­dá za doh­ľad, sta­ne sa ním iba vo chví­li, keď sa ni­mi za­čne za­obe­rať kon­krét­ny ana­ly­tik.

No­vá do­ho­da Pri­va­cy Shield by ma­la za­čať pla­tiť o tri me­sia­ce. Zá­ro­veň s na­do­bud­nu­tím plat­nos­ti vznik­ne aj in­šti­tú­cia om­bud­sma­na, kto­rý bu­de rie­šiť spo­ry tý­ka­jú­ce sa európ­skych dát.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter