Hackeri ovládli drony NASA a plánovali haváriu Global Hawk

Hac­ker­skej sku­pi­ne vy­stu­pu­jú­cej pod náz­vom Anon­Sec sa po­da­ri­lo na­bú­rať do špe­ciál­ne­ho prog­ra­mu na ov­plyv­ňo­va­nie po­ča­sia, nad kto­rým má v sú­čas­nos­ti kon­tro­lu ame­ric­ká NA­SA. Po tom, čo hac­ke­ri ov­lád­li jej dro­ny, na webe zve­rej­ni­li viac ako 600 vi­deí, 2143 le­to­vých zá­zna­mov, ako aj osob­né úda­je 2414 za­mes­tnan­cov toh­to úra­du.

Me­tó­du mo­di­fi­ká­cie po­ča­sia vy­uží­va­lo ame­ric­ké le­tec­tvo už v mi­nu­los­ti. Po­čas viet­nam­skej voj­ny sa mu vďa­ka sil­ným ume­lým daž­ďom po­da­ri­lo zne­mož­niť pos­tup proti­vní­ka. Aj keď hac­ke­ri z Anon­Sec pô­vod­ne ne­ma­li v úmys­le pre­nik­núť hlb­šie do súk­rom­ných plá­nov NA­SA, tú­to mož­nosť im pos­kyt­lo roz­ší­re­nie ne­bez­peč­né­ho po­čí­ta­čo­vé­ho ví­ru­su me­nom Go­zi.

Ko­niec pre hac­ker­skú sku­pi­nu nas­tal až po jej ne­vy­da­re­nom ná­pa­de ov­lád­nuť a nás­led­ne zni­čiť dron Glo­bal Hawk. Ope­rá­to­ri nez­vy­čaj­né sprá­va­nie dro­nu včas za­chy­ti­li a prev­za­li nad ním kon­tro­lu. V prí­pa­de, že by sku­toč­ne doš­lo k ha­vá­rii bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la Glo­bal Hawk, ško­da za 222,7 mi­lió­na USD by uro­bi­la z Anon­Sec hac­ke­rov te­ro­ris­tov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter