Aliancii Fair-play a platforme Slovensko.Digital sa nepozdávajú štyri IT projekty ministerstiev

aliancia-fair.jpg Ne­zis­ko­vé ob­čian­ske zdru­že­nie Alian­cia Fair-play (AFP) a Plat­for­ma Slo­ven­sko.Di­gi­tal žia­da­jú mi­nis­ter­stvá vnút­ra, dop­ra­vy a škol­stva, aby za­sta­vi­li a pre­hod­no­ti­li ob­sta­rá­va­nia šty­roch veľ­kých IT pro­jek­tov, kto­ré v re­zor­toch mo­men­tál­ne pre­bie­ha­jú. Mi­nis­ter­stvá v nich plá­nu­jú mi­núť súhr­nne tak­mer 300 mi­lió­nov eur. In­for­mo­va­la o tom v stre­du na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Zu­za­na Wienk z Alian­cie Fair-play a zá­stup­co­via plat­for­my. Pro­jek­ty pod­ľa mi­mov­lá­dok a od­bor­ní­kov pred­sta­vu­jú veľ­ké ri­zi­ko pred­ra­že­nia a ná­ku­pu ne­vý­hod­ných rie­še­ní.

Mi­nis­ter­stvá sa pod­ľa alian­cie opäť vy­bra­li ces­tou ob­sta­rá­va­nia ob­rích IT rie­še­ní, kto­ré sa us­ku­toč­ňu­jú ne­vys­vet­li­teľ­ne rých­lo, nie sú pod­lo­že­né zod­po­ve­da­jú­ci­mi ve­rej­ný­mi štú­dia­mi a zvä­zu­jú štát na dl­hé ro­ky dop­re­du. "Roz­ho­do­va­nie o ta­kých veľ­kých su­mách pô­so­bí ne­zod­po­ved­ne a ľah­ko­váž­ne. Čo by za tie­to pe­nia­ze da­li zdra­vot­né ses­try či uči­te­lia! Hro­zí ri­zi­ko, že me­ga­lo­man­sky sta­via­me mra­kod­ra­py ho­ci by nám sta­či­la päť­pos­cho­do­vá bu­do­va ale­bo síd­lis­ko ma­lých dom­če­kov," upo­zor­ni­la Wienk.

Ján Har­gaš z ini­cia­tí­vy Slo­ven­sko.Di­gi­tal upo­zor­ňu­je, že sme pred no­vým prog­ra­mo­va­cím ob­do­bím, av­šak zdá sa, ako­by sa opa­ko­va­li sta­ré chy­by in­for­ma­ti­zá­cie. "Mož­no eš­te hor­šie. Na­ku­pu­jú sa ob­rov­ské pro­jek­ty a keď­že k nim nie sú zve­rej­ne­né ani schvá­le­né štú­die, nie sú ar­gu­men­tač­ne pod­lo­že­né. Zdá sa nám, že re­zor­ty si na­ku­pu­jú IT úpl­ne ne­koor­di­no­va­ne a in­for­ma­ti­zá­cia ne­má pá­na," po­ve­dal no­vi­ná­rom.

Ini­cia­tí­va navr­hu­je k pro­jek­tom vy­pra­co­vať štú­die, kto­ré by ob­jek­tív­ne vy­hod­no­ti­li, či pot­re­bu­je­me veľ­ké cen­trál­ne rie­še­nia, ale­bo či nie je ove­ľa vý­hod­nej­šie pro­jek­ty roz­de­liť na men­šie tak, aby sme za­bez­pe­či­li sú­ťaž do­dá­va­te­ľov. "Štú­die tre­ba zve­rej­niť a umož­niť ich pri­po­mien­ko­va­nie, v kto­rom sa uká­že, či sú vý­hra­dy od­bor­nej ve­rej­nos­ti re­le­van­tné. Keď z to­ho nič nie je spra­ve­né, mi­nis­ter­stvá ne­mô­žu za­čať ob­sta­rá­va­nia s čis­tým sve­do­mím," do­dal Ľubor Illek zo Slo­ven­sko.Di­gi­tal.

Pro­jekt sys­té­mu vý­stav­by na mi­nis­ter­stve dop­ra­vy má pod­ľa mi­mov­lád­ky stáť 44 mi­lió­nov eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH), ho­ci exis­tu­je al­ter­na­tív­ne rie­še­nie na efek­tív­ne vy­ba­vo­va­nie sta­veb­nej agen­dy aj cez dop­ra­co­va­nie sys­té­mov, kto­ré už z euro­fon­dov štát za­kú­pil. Ďal­ším pro­jek­tom re­zor­tu dop­ra­vy je At­las Pa­sív­nej Infra­štruk­tú­ry za 48 mil. eur bez DPH. V ČR spo­mí­na­ný pro­jekt pod­ľa plat­for­my vy­čís­li­li na de­sa­ti­nu na­šej ce­ny.

Mi­nis­ter­stvo škol­stva cez pro­jekt Edu­net cen­trál­ne ob­sta­rá­va pri­po­je­nie na inter­net pre všet­ky ško­ly. Sieť s ce­loš­tát­nym pok­ry­tím však na Slo­ven­sku pod­ľa ne­zis­kov­ky a plat­for­my exis­tu­je len jed­na a pri­po­je­nie pre jed­not­li­vé ško­ly by ve­de­li lep­šie a lac­nej­šie za­bez­pe­čiť aj men­ší pre­vádz­ko­va­te­lia.

Ob­sta­rá­va aj Mi­nis­ter­stvo vnút­ra SR, kto­ré sa roz­hod­lo na­kú­piť sys­tém a pre­vádz­ku auto­ma­ti­zo­va­ných po­kút za 140 mi­lió­nov eur bez DPH. Ide o zá­vä­zok na ďal­ších 16, resp. až 21 ro­kov. Mi­nis­ter­stvo ho však na­ku­pu­je pod­ľa alian­cie nez­vy­čaj­ne rých­lo a bez schvá­le­nej štú­die, kto­rá by ar­gu­men­tač­ne potvr­di­la je­ho vý­hod­nosť a umož­ni­la fi­nan­co­va­nie z euro­fon­dov.

Obe mi­mov­lád­ky pre­to pre­mié­ro­vi SR Ro­ber­to­vi Fi­co­vi za­sie­la­jú list, v kto­rom žia­da­jú o pri­ja­tie sys­té­mo­vých rie­še­ní, kto­ré by za­brá­ni­li pred­ra­žo­va­niu a zby­toč­ným in­ves­tí­ciám. Tak­tiež žia­da­jú vlá­du, aby štát­ne IT dos­ta­lo jed­né­ho šé­fa. Ve­rej­né or­ga­ni­zá­cie by tak ne­moh­li za­čať ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie, kým ne­ma­jú prip­ra­ve­né kva­lit­né štú­die, kto­ré po­rov­na­jú al­ter­na­tív­ne rie­še­nia a kým tie­to štú­die nep­reš­li ve­rej­ným pri­po­mien­ko­va­ním. Tie­to návr­hy pred­lo­ží Slo­ven­sko.Di­gi­tal vo štvr­tok aj v Ra­de vlá­dy pre di­gi­ta­li­zá­ciu ve­rej­nej sprá­vy.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter