Môže sa zo zmutovanej ziky stať globálna hrozba?

Ví­rus zi­ka sa za­čal rých­lo ší­riť po ce­lom sve­te. V tep­lých ob­las­tiach oboch ame­ric­kých kon­ti­nen­tov, kam sa dos­tal za­čiat­kom mi­nu­lé­ho ro­ka, už mož­no ho­vo­riť o pan­dé­mii. Od­ha­du­je sa to­tiž, že od­vte­dy tam bo­lo na­ka­ze­ných až 1,3 mi­lió­na ľu­dí. Ví­rus pre­ná­ša­jú ko­má­re Aedes aegyp­ti, kto­ré sa vy­sky­tu­jú v tró­poch aj v mier­nom pás­me vrá­ta­ne juž­nej Euró­py, a mô­že spô­so­biť zá­važ­né vro­de­né chy­by. Pod­ľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie sa v Ame­ri­ke ne­vys­ky­tu­je iba v Ka­na­de a Či­le.

Vi­ro­ló­gov zne­po­ko­ju­je, že ho­ci ví­rus je zná­my už od ro­ku 1947, do ro­ku 2000 ne­bol ta­ký roz­ší­re­ný me­dzi ľuď­mi a nes­pô­so­bo­val ta­ké kom­pli­ká­cie ako dnes, pre­dov­šet­kým poš­ko­de­nie moz­gu u no­vo­ro­den­cov, ale aj na­ras­ta­jú­ci po­čet prí­pa­dov Guillai­nov­ho-Barré­ho syn­dró­mu, autoi­mu­nit­né­ho ocho­re­nia ner­vo­vej sús­ta­vy. Pô­vod­ne sa ví­rus vy­vi­nul v Af­ri­ke ako in­fek­cia les­ných zvie­rat a iba ob­čas in­fi­ko­val ľu­dí, no ne­ší­ril sa tak ako v sú­čas­nos­ti.

Ved­ci ma­jú po­doz­re­nie, že ví­rus zmu­to­val a je schop­ný ľah­šie in­fi­ko­vať ko­má­re a ší­riť sa me­dzi ľu­dí. Bra­zíl­sky vi­ro­lóg Pao­lo Za­not­ti tvr­dí, že v ge­nó­me zi­ky nas­ta­li jem­né zme­ny, kto­ré mô­žu spô­so­bo­vať efek­tív­nej­šie na­pá­da­nie ľud­ských bu­niek. Na­vy­še nas­tal zjav­ný skok v je­ho vi­ru­len­cii a pre­no­se, tak­že sa dos­tá­va aj do ob­las­tí, kde mu ľu­dia do­siaľ ne­bo­li vy­sta­ve­ní, a tak ne­ma­jú imu­ni­tu.

Niek­to­ré la­bo­ra­tó­riá skú­ma­jú, či sú­čas­né kme­ne ví­ru­su ma­jú mu­tá­cie. Zis­ti­li po­dob­nosť mo­le­ku­ly zi­ky s ví­ru­som den­gue, pre­to sa ved­ci obá­va­jú, že zi­ka mô­že u ľu­dí vy­vo­lať ná­chyl­nosť na váž­nej­šej for­mu ho­rúč­ky den­gue.

Ved­ci ne­za­há­ľa­jú, no kým sa dop­ra­cu­jú k vý­sled­kom, potr­vá to ne­ja­ký čas. A me­dzi­tým sa epi­dé­mia ší­ri. „Je to, ako­by sme sa sna­ži­li vy­me­niť pneu­ma­ti­ky na jaz­dia­com aute," po­ve­dal Mau­rí­cio No­gueira z Le­kár­skej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty São Jo­sé v bra­zíl­skom Rio Pre­to.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter