Jadrové zbrane majú ochrániť Zem pred prípadným armagedonom

Aj keď sa o jad­ro­vých zbra­niach ho­vo­rí zväč­ša v ne­ga­tí­vom svet­le, ved­ci v nich pa­ra­doxne vi­dia efek­tív­ny spô­sob na zá­chra­nu Ze­me pred prí­pad­nou hroz­bou. Ra­ke­ty s jad­ro­vý­mi hla­vi­ca­mi sa ma­jú stať hlav­ným pi­lie­rom vzni­ka­jú­cej pla­ne­tár­nej ob­ra­ny, kto­rá má ochrá­niť ľud­stvo pred zráž­kou s as­te­roi­dom.

Za­čiat­kom ja­nuá­ra toh­to ro­ka ot­vo­ri­la ame­ric­ká vlád­na agen­tú­ra NA­SA špe­ciál­ny úrad na koor­di­ná­ciu pla­ne­tár­nej ob­ra­ny. Je­ho úlo­hou je vy­hľa­dá­vať a ka­ta­lo­gi­zo­vať po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né ob­jek­ty - kon­krét­ne as­te­roi­dy väč­šie ako 140 m. Ra­ke­ty s jad­ro­vý­mi hla­vi­ca­mi bu­dú vy­sla­né sme­rom k as­te­roi­du, kto­rý sa na­chá­dza v ko­líz­nom kur­ze so Ze­mou, a po­kú­sia sa ho od­klo­niť z pô­vod­nej drá­hy. Na zá­kla­de vzá­jom­nej do­ho­dy by to ma­li v ru­kách Ru­si ale­bo Ame­ri­ča­nia.

asteroid2.jpg

Mo­men­tál­ne len v teo­re­tic­kej ro­vi­ne sa ho­vo­rí aj o ďal­šom mož­nom ne­deš­truk­tív­nom spô­so­be od­klo­nu as­te­roi­du. Ke­by bo­la blí­žia­ca sa ska­za Ze­me roz­poz­na­ná včas, sme­rom k as­te­roi­du by bol vy­sla­ný ra­ke­top­lán s koz­mo­naut­mi na pa­lu­be, kto­rí by naň v sna­he zvrá­tiť blí­žia­cu sa poh­ro­mu umies­tni­li ra­ke­to­vé mo­to­ry, prí­pad­ne so­lár­nu plach­tu. Kto­rú mož­nosť sa však po­da­rí ap­li­ko­vať v praxi, uká­že až bu­dúc­nosť.

Video:


Video:


Zdroj: geekwire.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter