Len 17-ročný mladík vynašiel ventilátorový systém brániaci šíreniu mikróbov v lietadle

Chy­tiť ne­ja­kú cho­ro­bu na pa­lu­be lie­tad­la nie je nič prí­jem­né. Pri­tom mno­hé ví­ru­sy ne­bez­peč­ných cho­rôb, ako je napr. SARS či vtá­čia chríp­ka, sa v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti ší­ri­li po sve­te prá­ve pros­tred­níc­tvom lie­ta­diel. Vy­rie­šiť ten­to prob­lém sa po­du­jal tí­ne­džer z Van­cou­ve­ru.

Len 17-roč­ný Ray­mond Wang vy­na­šiel no­vý ven­ti­lač­ný sys­tém, kto­rý me­ní spô­sob prú­de­nia vzdu­chu v lie­tad­le. Naj­prv pres­kú­mal tra­dič­ný sys­tém cir­ku­lá­cie vzdu­chu a zis­til, že veľ­ké per­cen­to sa ho dos­tá­va me­dzi ces­tu­jú­cich aj trik­rát pred tým, než do­siah­ne filtrač­ný sys­tém. To zna­me­ná, že mik­ró­by prej­dú oko­lo niek­to­rých ces­tu­jú­cich aj viac­krát, kým ich eli­mi­nu­jú filtre.

Wang sa za­me­ral na mo­del Boeing 737. Na 3D mo­del lie­tad­la ap­li­ko­val úda­je o prú­de­ní vzdu­chu, po­tom nap­rog­ra­mo­val všet­ky si­mu­lo­va­né pod­mien­ky, na­po­kon prog­ram us­ku­toč­nil pot­reb­né vý­poč­ty. Na ich zá­kla­de po­tom vy­na­šiel Wang no­vý mi­nia­túr­ny ven­ti­lá­tor umož­ňu­jú­ci vy­tvo­riť „osob­nú dý­chaciu zó­nu" pre kaž­dé­ho ces­tu­jú­ce­ho. Je­ho pa­ten­to­va­ný prís­troj naz­va­ný Glo­bal In­let Di­rec­tor udr­žia­va ob­me­dze­né množ­stvo vzdu­chu v ur­či­tom pries­to­re, od­kiaľ sa po­tom dos­ta­ne do filtrač­né­ho sys­té­mu na čis­te­nie.

Pod­ľa Wan­ga je­ho za­ria­de­nie zni­žu­je kon­cen­trá­ciu pa­to­gé­nov o 55 % a zlep­šu­je prís­tup k čer­stvé­mu vzdu­chu o 190 %. Ma­lo by sa na­mon­to­vať do kaž­dej šach­ty, z kto­rej prú­di vzduch. Je­ho in­šta­lá­cia v lie­tad­le by nes­tá­la ani 1000 do­lá­rov.

Po­čas de­monštro­va­nia Wang uká­zal vo vi­deu, ako sa pri kých­nu­tí ces­tu­jú­ce­ho v tra­dič­ne vet­ra­nej ka­bí­ne mik­ró­by ší­ria oko­lo os­tat­ných pa­sa­žie­rov. V dru­hej čas­ti uka­zu­je, že v ka­bí­ne vy­ba­ve­nej no­vým za­ria­de­ním sú kon­ta­mi­no­va­né čas­ti­ce tla­če­né do­le a sme­ro­va­né preč od os­tat­ných ces­tu­jú­cich.

Sna­ha mla­dí­ka bo­la oce­ne­ná aj na sú­ťa­ži In­tel Inter­na­tio­nal En­gi­nee­ring Fait, kde zís­kal od­me­nu 75 000 do­lá­rov.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter