ESET pridáva do konzoly vzdialenej správy manažovanie iPhonov a iPadov

ESET vy­dá­va ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty. To­to no­vé rie­še­nie pre VMware vShield ne­vy­ža­du­jú­ce na­sa­de­nie agen­ta kom­bi­nu­je vy­uži­tie ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty s kon­zo­lou vzdia­le­nej sprá­vy ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor tak, aby pos­ky­to­va­lo ochra­nu oce­ňo­va­né­ho ske­no­va­cie­ho jad­ra spo­lu s os­ved­če­nou vzdia­le­nou sprá­vou.

ESET zá­ro­veň za­čí­na svo­jim fi­rem­ným klien­tom pos­ky­to­vať naj­nov­šie servisn­é vy­da­nie ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­to­ra. Vďa­ka vlas­tnos­tiam ako Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment pre iOS a sprá­vy ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty te­raz ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor pok­rý­va eš­te väč­ší trh.

Pod­ľa pries­ku­mu Gar­tner Ma­gic Quad­rant 2015 „oko­lo 78 per­cent cel­ko­vé­ho vy­ťa­že­nia server­ov x86tvo­rí vir­tua­li­zá­cia". Vir­tua­li­zá­cia pri­ná­ša fir­mám nes­po­čet­né množ­stvo vý­hod. Bez adek­vát­nej ochra­ny vir­tuál­nych sys­té­mov však mô­že byť ne­bez­peč­ná.

ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty chrá­ni cit­li­vé úda­je a rie­ši hlav­né prob­lé­my, kto­rým če­lia fir­my pri pre­cho­de na vir­tua­li­zá­ciu. Sú ni­mi nap­rík­lad ne­chrá­ne­né vir­tuál­ne server­y, pot­re­ba pou­ží­va­nia rie­še­ní od via­ce­rých vý­rob­cov pri ochra­ne fy­zic­kých a vir­tuál­nych pros­tre­dí, po­ten­ciál­ny do­sah na vý­kon a kom­pli­ko­va­né li­cen­co­va­nie. „Je­ho cha­rak­te­ris­tic­ká níz­ka zá­ťaž na sys­tém z ne­ho ro­bí ideál­ne rie­še­nie na vy­hnu­tie sa AV búr­kam," ho­vo­rí Mi­chal Jan­kech, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti ESET. „Na­vy­še je ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty vďa­ka kon­zo­le ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor jed­no­du­cho spra­vo­va­teľ­né. IT ad­mi­nis­trá­to­rom pos­ky­tu­je od­kiaľ­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek neob­me­dze­ný prís­tup," do­dá­va Jan­kech.

ESET Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment pre iOS, kto­rý je od­te­raz sú­čas­ťou ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­to­ra, umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom napl­no si os­vo­jiť trend BYOD (Bring Your Own De­vi­ce, to zna­me­ná umož­niť za­mes­tnan­com pou­ží­vať v prá­ci vlas­tné za­ria­de­nie). Ad­mi­nis­trá­to­ri te­raz mô­žu pop­ri iných za­ria­de­niach vo svo­jej fi­rem­nej sie­ti jed­no­du­cho kon­fi­gu­ro­vať bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nia aj za­ria­de­ní s iOS.

„Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment pre iOS sa dá do fi­rem­né­ho pros­tre­dia jed­no­du­cho na­sa­diť. Ad­mi­nis­trá­to­rom umož­ňu­je spra­vo­vať, kon­fi­gu­ro­vať, vzdia­le­ne uzam­ký­nať ale­bo do­kon­ca aj ma­zať za­ria­de­nia s iOS," vy­svet­ľu­je Jan­kech. „Pri­da­nie tej­to vlas­tnos­ti do vzdia­le­nej sprá­vy ESE­Tu ro­bí z ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­to­ra sku­toč­ne uni­fi­ko­va­nú kon­zo­lu, ur­če­nú na ria­de­nie ce­lej fi­rem­nej bez­peč­nos­ti," uzat­vá­ra Jan­kech.

Na­vy­še je te­raz do ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­to­ra in­teg­ro­va­ný aj ESET Sy­sIn­spec­tor. Po­mo­cou snap­sho­tov ESET Sy­sIn­spec­to­ra mô­žu ad­mi­nis­trá­to­ri spät­ne vy­sto­po­vať bez­peč­nos­tné in­ci­den­ty a sys­té­mo­vé zme­ny kaž­dé­ho kon­co­vé­ho za­ria­de­nia.

Dnes vy­da­né ESET Vir­tua­li­za­tion Se­cu­ri­ty je kom­pa­ti­bil­né s VMware vSphe­re 5.0+ s nain­šta­lo­va­ným vCloud Networ­king and Se­cu­ri­ty. Dopĺňa no­vú ge­ne­rá­ciu fi­rem­ných rie­še­ní ESE­Tu a ich webo­vú kon­zo­lu ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor.

Zdroj: ESET


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter