Veľký brat v akcii. New York aj Kalifornia chce zakázať predaj iPhonu a ďalších šifrovaných smartfónov

Návrh zá­ko­na sa usi­lu­je v New Yor­ku pre­sa­diť zá­kaz pre­da­ja smar­tfó­nov, kto­rých šif­ro­va­nie sa ne­dá obísť. Zá­ko­no­dar­co­via tak vraj chcú zjed­no­du­šiť or­gá­nom na pre­sa­dzo­va­nie prá­va prís­tup k za­šif­ro­va­ným dá­tam ulo­že­ným v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch.

Ak bu­de zá­kon schvá­le­ný Se­ná­tom štá­tu New York, App­le a Goog­le by moh­li če­liť po­ku­te 2500 do­lá­rov za kaž­dý ta­ký­to prís­troj pre­da­ný v štá­te po 1. ja­nuá­ri 2016, ak pre­daj­ca ve­do­me pre­dá­val smar­tfón, kto­rý ne­mô­že de­šif­ro­vať vý­rob­ca za­ria­de­nia ale­bo pos­ky­to­va­teľ ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Iný­mi slo­va­mi, ne­žia­da sa od vý­rob­cov pria­mo, aby vy­tvo­ri­li za­dné vrát­ka, ale ak tu bu­dú chcieť svo­je za­ria­de­nia na­ďa­lej pre­dá­vať, bu­dú ich mu­sieť up­ra­viť, aby bo­li v sú­la­de s po­žia­dav­ka­mi zá­ko­na. Inak ich ča­ká ob­čian­sky súd­ny spor na zá­kla­de ža­lo­by ge­ne­rál­ne­ho ale­bo ok­res­né­ho pro­ku­rá­to­ra.

V USA sa ve­die dl­ho­do­bá dis­ku­sia o za­dných vrát­kach a os­la­be­ní šif­ro­va­nia, kto­rú čias­toč­ne vy­vo­lal krok App­lu, kto­rý v iOS 8 pre­šiel na šif­ro­va­nie dát ulo­že­ných v iP­ho­ne v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní.

App­le tvr­dí, že po­žia­dav­kám zá­ko­na ne­mô­že vy­ho­vieť, pre­to­že je preň tech­nic­ky ne­mož­né obísť prís­tu­po­vý kód iP­ho­nov.

Goog­le za­vie­dol po­dob­né šif­ro­va­nie vo ver­zii An­droid 6.0 Mar­shmallow, no v sú­čas­nos­ti vlas­tní za­ria­de­nia s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom po­mer­ne má­lo pou­ží­va­te­ľov.

Aj vo Veľ­kej Bri­tá­nii bol už pred­lo­že­ný tzv. Snoo­per's Char­ter, po­ža­du­jú­ci, aby bo­li vý­rob­co­via na žia­dosť vlá­dy po­vin­ní de­šif­ro­vať dá­ta ulo­že­né v za­ria­de­niach. Ame­ric­ké tech­no­lo­gic­ké fir­my sa obá­va­jú, že bu­dú nú­te­né umies­tniť do svo­jich pro­duk­tov za­dné vrát­ka, kto­ré ich umož­nia de­šif­ro­vať.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter