IBAN: Od februára sa menia čísla všetkých bankových účtov

Naj­väč­šia zme­na v čís­lo­va­ní ban­ko­vých úč­tov je už pre­do dver­mi. Fi­ná­le prí­de s pr­vým feb­ruáro­vým dňom a skrý­va sa pod skrat­ka­mi IBAN a SE­PA. Kaž­dý ich už po­čul, ale niek­to­rí v tom na­ďa­lej ne­ma­jú jas­no. Sú však dô­le­ži­té, aby pe­nia­ze z úč­tov moh­li na­ďa­lej od­chá­dzať a pri­chá­dzať.

Do­te­raz ste pou­ží­va­li čís­lo úč­tu vo for­má­te BBAN (Ba­sic Bank Ac­count Num­ber - zá­klad­né ban­ko­vé čís­lo úč­tu), kto­ré vy­ze­ra­lo nap­rík­lad tak­to: 520700-/8360

Od 1. feb­ruára 2016 sa čís­la úč­tov me­nia na IBAN (Inter­na­tio­nal Bank Ac­count Num­ber - me­dzi­ná­rod­né ban­ko­vé čís­lo úč­tu) a vy­ze­ra­jú nap­rík­lad tak­to: SK 68 8360 520700 1234567890.

Z čo­ho sa IBAN skla­dá?

  • SK pred­sta­vu­je Slo­ven­sko
  • ďal­šie dva zna­ky sú po­vin­né nu­me­ric­ké, kto­ré pred­sta­vu­jú kon­trol­né čís­li­ce
  • 8360 je kód ban­ky
  • 520700 je po­vin­né pred­čí­slie úč­tu v mBank
  • Pos­led­ných 10 zna­kov je pô­vod­né čís­lo váš­ho úč­tu

Ako vi­dieť na prík­la­de, ide o no­vý for­mát úč­tu, kto­rý je dl­hší o 4 zna­ky a zdá sa ná­roč­nej­ší na zá­pis ale­bo za­pa­mä­ta­nie. Tu je pár prak­tic­kých rád, ako na to.

Ak nech­ce­te ča­kať na auto­ma­tic­kú zme­nu čí­sel úč­tu, skon­tro­luj­te si vo va­šom inter­net ban­kin­gu, či má­te nas­ta­ve­né všet­ky plat­by vo for­má­te IBAN. Sta­ré čís­la úč­tov vám na no­vý for­mát po­mô­že pre­po­čí­tať kal­ku­lač­ka IBAN. In­for­muj­te sa u váš­ho za­mes­tná­va­te­ľa, či má správ­ne čís­lo váš­ho úč­tu vo for­má­te IBAN. Ak ste pod­ni­ka­teľ, poš­li­te svo­jim ob­chod­ným par­tne­rom e-mail so svo­jím no­vým čís­lom úč­tu. Pri čís­le úč­tu skon­tro­luj­te, či má­te za­da­né aj po­vin­né pred­čí­slie. Bez ne­ho ne­bu­de IBAN váš­ho úč­tu správ­ne vy­ge­ne­ro­va­ný. Pou­ží­vaj­te ske­ner QR a čia­ro­vých kó­dov v ban­ko­vej ap­li­ká­cii pre mo­bil­né te­le­fó­ny. Čís­lo sa nas­ke­nu­je už v no­vom for­má­te a vy sa vy­hne­te prí­pad­ným chy­bám pri pre­pi­so­va­ní. V spo­lup­rá­ci s va­šou ban­kou si nas­tav­te in­ka­sá ale­bo tr­va­lé pla­tob­né prí­ka­zy pre va­šich do­dá­va­te­ľov ply­nu, elek­tri­ny a po­dob­ne. Sta­čí pod­pí­sať súh­las s in­ka­som SE­PA a plat­by sa vám jed­no­du­cho stiah­nu z úč­tu v deň splat­nos­ti bez nut­nos­ti opa­ko­va­ne sa sta­rať o za­dá­va­nie jed­no­ra­zo­vých pla­tob­ných prí­ka­zov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter