Európski zamestnávatelia môžu čítať súkromné správy zamestnancov v práci

Za­mes­tná­va­te­lia mô­žu čí­tať súk­rom­né sprá­vy pra­cov­ní­kov od­os­la­né cez če­to­va­cí sof­tvér a webo­vé e-mai­lo­vé kon­tá v pra­cov­nom ča­se. Ta­ký­to ver­dikt vy­nie­sol Európ­sky súd pre ľud­ské prá­va po pre­šet­re­ní sťaž­nos­ti is­té­ho ru­mun­ské­ho za­mes­tnan­ca, kto­ré­mu za­mes­tná­va­teľ kon­tro­lo­val sprá­vy od­osie­la­né cez Yahoo Mes­sen­ger. Pod­ľa roz­hod­nu­tia štras­bur­ské­ho sú­du má za­mes­tná­va­teľ prá­vo sle­do­vať ak­ti­vi­ty za­mes­tnan­ca v prá­ci.

Prí­pad naj­prv rie­ši­li ru­mun­ské sú­dy. Za­mes­tna­nec bol pres­ved­če­ný, že za­mes­tná­va­teľ po­ru­šil je­ho prá­vo na dô­ver­nosť ko­reš­pon­den­cie, keď zis­til, že v Yahoo Mes­sen­ge­ri má nie­len pro­fe­sio­nál­ne, ale aj súk­rom­né kon­tak­ty. Vzhľa­dom na to, že iš­lo o pra­cov­ný účet, súd dal za prav­du fir­me. Po­dob­ne roz­ho­dol nes­kôr aj európ­sky súd, kde sa pra­cov­ník od­vo­lal. Za­mie­tol sťaž­nosť mu­ža, tvr­diac, že nie je „neo­dô­vod­ne­né, ak za­mes­tná­va­teľ chce ove­riť, či za­mes­tnan­ci v pra­cov­nom ča­se pl­ni­li pra­cov­né úlo­hy". Fir­ma to­tiž za­ká­za­la svo­jim za­mes­tnan­com po­sie­lať súk­rom­né sprá­vy v prá­ci. Nás­led­ne pra­cov­ní­ko­vi pred­lo­ži­la 45-stra­no­vý vý­pis je­ho če­to­vých kon­ver­zá­cií, kde bo­lo aj nie­koľ­ko správ, kto­ré si vy­me­ni­li so svo­jou snú­be­ni­cou.

V tom­to prí­pa­de za­ria­de­nie, kto­ré slú­ži­lo na od­os­la­nie sprá­vy, bo­lo vo vlas­tníc­tve za­mes­tná­va­te­ľa. Sud­co­via nes­pres­ni­li, či by bol roz­diel, ke­by za­mes­tna­nec pou­žil svo­je vlas­tné za­ria­de­nie.

Na dru­hej stra­ne však tre­ba chrá­niť aj za­mes­tnan­cov pred nes­pú­ta­ným slie­de­ním. Kaž­dý za­mes­tná­va­teľ by mal jas­ne vy­svet­liť pra­vid­lá, kto­ré by mu umož­ni­li kon­tro­lo­vať on-li­ne ak­ti­vi­ty svo­jich pra­cov­ní­kov.

„Všet­ci za­mes­tnan­ci by ma­li byť osob­ne in­for­mo­va­ní o uve­de­nej fi­rem­nej po­li­ti­ke a expli­cit­ne s ňou súh­la­siť," na­pí­sal je­di­ný zo sied­mich sud­cov, kto­rý s ver­dik­tom ne­súh­la­sil.

Zdroj: bbc.com
te­leg­raph.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter