Klienti Slovenskej sporiteľne sa stali obeťami phishingových útokov

Tak ako in­for­mo­va­la ban­ka vo svo­jom vy­hlá­se­ní, pod­vod­ní­ci pou­ži­li fa­loš­nú e-mai­lo­vú ad­re­su, kto­rá vy­znie­va­la ako ofi­ciál­ny kon­takt ban­ky s pred­me­tom vy­zý­va­jú­cim na ak­tua­li­zá­ciu úč­tu. Text sprá­vy vy­zý­val klien­tov, aby si nain­šta­lo­va­li ak­tua­li­zá­cie na prís­tup do inter­net ban­kin­gu s od­ka­zom na link, kto­rý ich po klik­nu­tí pres­me­ro­val pria­mo na pod­vod­nú strán­ku.

Od­po­rú­ča­nia exper­tov pre pou­ží­va­te­ľov:

- Vždy si naj­skôr pre­ver­te link, kto­rý sa chys­tá­te ot­vo­riť. V prí­pa­de, že ob­sa­hu­je gra­ma­tic­ké chy­by, maj­te sa na po­zo­re - je mož­né, že ide o pod­vod­ní­kov, kto­rí sa sna­žia dos­tať vás na pod­vod­nú strán­ku.

- Svo­je prih­la­so­va­cie úda­je, ako me­no a hes­lo, za­dá­vaj­te iba v prí­pa­de, ak má­te is­to­tu, že ide o bez­peč­né pri­po­je­nie. V prí­pa­de, že zba­dá­te ozna­če­nie HTTPS pred URL strán­ky, zna­me­ná to, že je všet­ko v po­riad­ku. Ak v pred­po­ne chý­ba S (se­cu­re), maj­te sa na po­zo­re.

- Opatr­ní by ste ma­li byť vždy a za kaž­dých okol­nos­tí - aj v prí­pa­de, že dos­ta­ne­te sprá­vu ale­bo e-mail od jed­né­ho z va­šich naj­lep­ších pria­te­ľov. Aj tu sa mô­žu vy­skyt­núť fa­loš­né ale­bo hac­ko­va­né for­my.

- To is­té pla­tí aj v prí­pa­de e-mai­lov za­sla­ných od ofi­ciál­nych in­šti­tú­cií, ako sú napr. ban­ky, da­ňo­vé úra­dy, on-li­ne sho­py, ces­tov­né kan­ce­lá­rie, le­tec­ké spo­loč­nos­ti a iné. Do­kon­ca aj v prí­pa­de ko­reš­pon­den­cie od váš­ho za­mes­tná­va­te­ľa. Fa­loš­né sprá­vy sa čas­to od tých ori­gi­nál­nych lí­šia len v de­tai­loch.

- Aj v prí­pa­de tých naj­ra­fi­no­va­nej­ších ver­zií je dob­ré skon­tro­lo­vať hyper­lin­ko­vé pre­po­je­nia - vo väč­ši­ne prí­pa­dov ide o chyb­né ver­zie s gra­ma­tic­ký­mi chy­ba­mi, kto­ré vás mô­žu pres­me­ro­vať na úpl­ne inú lo­ka­li­tu.

- V zá­sa­de sa od­po­rú­ča neot­vá­rať lin­ky pria­mo v sprá­vach. Rad­šej si ot­vor­te no­vé ok­no, kde ma­nuál­ne vy­pl­ní­te URL va­šej ban­ky ale­bo on-li­ne sho­pu. Tak­to má­te is­to­tu, že sa dos­ta­ne­te na tú správ­nu strán­ku a nik­dy vám neu­nik­ne zľa­va ale­bo ak­cia, a čo je dô­le­ži­té, mi­ni­ma­li­zu­je­te ri­zi­ko, že sa sa­mi sta­ne­te obe­ťou ne­ja­ké­ho úto­ku. V prí­pa­de, že má­te po­chyb­nos­ti, stá­le je tu mož­nosť za­vo­lať ban­ke ale­bo inej or­ga­ni­zá­cii a pres­ved­čiť sa o pra­vos­ti ak­ti­vi­ty.

- Ak od­ha­lí­te phis­hin­go­vú kam­paň, okam­ži­te to nah­lás­te ban­ke (v prí­pa­de, že ide o pod­vod, kto­rý vy­uží­va úda­je ban­ky) ale­bo to zve­rej­ni­te na va­šej so­ciál­nej sie­ti (v prí­pa­de, že bo­li zneu­ži­té úda­je niek­to­ré­ho z pou­ží­va­te­ľov sie­te). To čas­to po­mô­že pri vy­pát­ra­ní kri­mi­nál­ni­kov a za­me­dzí ich ak­ti­vi­tu.

Ak sa dá, vy­hni­te sa vy­uží­va­niu slu­žieb inter­net ban­kin­gu a akým­koľ­vek on-li­ne fi­nan­čným tran­sak­ciám, keď ste pri­po­je­ní na ve­rej­né sie­te Wi-Fi napr. v ka­viar­ni ale­bo na uli­ci. Je lep­šie pou­ží­vať ofi­ciál­ne pri­po­je­nie od mo­bil­ných ope­rá­to­rov ale­bo chví­ľu poč­kať, kým bu­de­te mať k dis­po­zí­ciu bez­peč­né pri­po­je­nie, a nep­rísť tak o pe­nia­ze. Ve­rej­né sie­te bý­va­jú čas­to zneu­ží­va­né pod­vod­ník­mi, kto­rí up­ra­vu­jú webo­vé ad­re­sy tak, aby moh­li pres­me­ro­vať va­šu ak­ti­vi­tu pria­mo na pod­vod­nú strán­ku.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter