Až tretina bánk nedokáže poskytnúť bezpečné pripojenie na všetky on-line platby

Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab v spo­lup­rá­ci s B2B Inter­na­tio­nal zve­rej­ni­la vý­sled­ky pries­ku­mu za­me­ra­né­ho na bez­peč­nosť fi­nan­čných tran­sak­cií reali­zo­va­ných v on-li­ne pros­tre­dí. Z vý­sled­kov vy­ply­nu­lo, že až 33 % or­ga­ni­zá­cií pos­ky­tu­jú­cich fi­nan­čné služ­by ne­po­nú­ka zá­kaz­ní­kom dos­ta­toč­ne bez­peč­nú plat­for­mu na ich on-li­ne plat­by. A to aj na­priek to­mu, že 62 % spo­loč­nos­tí za­zna­me­na­lo vý­raz­ný ná­rast poč­tu fi­nan­čných on-li­ne tran­sak­cií u svo­jich zá­kaz­ní­kov a až 50 % z nich si mys­lí, že fi­nan­čné pod­vo­dy v on-li­ne pros­tre­dí sú na vzos­tu­pe.

Pries­kum rov­na­ko uká­zal, že mno­hé fi­nan­čné in­šti­tú­cie vy­nak­la­da­jú znač­né úsi­lie a in­ves­tí­cie na to, aby ochrá­ni­li se­ba a svo­jich klien­tov pred hroz­ba­mi fi­nan­čných pod­vo­dov v on-li­ne pros­tre­dí. Aj vply­vom no­vých a dos­tup­nej­ších tech­no­ló­gií ľu­dia na ce­lom sve­te s čo­raz väč­šou ob­ľu­bou vy­uží­va­jú svo­je za­ria­de­nia na inter­ne­to­vé plat­by a tran­sak­cie (v pries­ku­me to potvr­di­li až dve tre­ti­ny - 65 % - fi­nan­čných in­šti­tú­cií). Alar­mu­jú­ci je fakt, že s ná­ras­tom on-li­ne tran­sak­cií na­ras­tá aj po­čet fi­nan­čných pod­vo­dov.

Z vý­sled­kov pries­ku­mu tiež vy­ply­nu­lo, že len 53 % fi­nan­čných in­šti­tú­cií pou­ží­va dvoj­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciu a iba 50 % z nich im­ple­men­to­va­lo špe­cia­li­zo­va­né rie­še­nia pro­ti pod­vo­dom s na­sa­de­ním v reál­nom ča­se, pri­čom 22 % to po­va­žu­je za naj­efek­tív­nej­šiu dos­tup­nú for­mu ochra­ny. Me­nej ako po­lo­vi­ca (42 %) opý­ta­ných ban­ko­vých in­šti­tú­cií a pos­ky­to­va­te­ľov pla­tob­ných slu­žieb za­po­je­ných do pries­ku­mu roz­ši­ru­je po­dob­né rie­še­nia aj na za­ria­de­nia zá­kaz­ní­kov a len 67 % im­ple­men­tu­je bez­peč­né pri­po­je­nie pre všet­ky pla­tob­né tran­sak­cie v on-li­ne pros­tre­dí.

Nie je pre­to ni­ja­ké prek­va­pe­nie, že až 48 % zo za­po­je­ných in­šti­tú­cií up­red­nos­tňu­je vo väč­ši­ne prí­pa­dov rie­še­nia zmie­ňu­jú­ce ri­zi­ká pred rie­še­nia­mi, kto­ré by ri­zi­ká úpl­ne od­strá­ni­li. 29 % z opý­ta­ných si mys­lí, že je om­no­ho lac­nej­šie bo­jo­vať s kon­krét­ny­mi fi­nan­čný­mi pod­vod­mi v mo­men­te, keď nas­ta­nú, ako in­ves­to­vať do pre­ven­tív­nych opat­re­ní.

Pries­kum pou­ka­zu­je na ak­tuál­ne tren­dy v od­vet­ví, kde kom­plexné sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na za­bez­pe­če­nie inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti nie sú po­va­žo­va­né za efek­tív­nu me­tó­du pre­ven­cie pred čo­raz čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú­ci­mi phis­hin­go­vý­mi a mal­vé­ro­vý­mi útok­mi za­me­ra­ný­mi na fi­nan­čné pod­vo­dy. V pries­ku­me si tú­to mož­nosť vy­bra­lo me­nej než 10 % res­pon­den­tov. Väč­ši­na pre­fe­ru­je špe­cia­li­zo­va­né rie­še­nia.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter