CES 2016: Bezpečnostná kamera Netatmo Presence vie rozlišovať ľudí, zvieratá a autá

Väč­ši­na in­te­li­gen­tných do­má­cich bez­peč­nos­tných ka­mier vás upo­zor­ní za­kaž­dým, keď sa nie­čo v do­me či je­ho oko­lí poh­ne. No­vá ka­me­ra spo­loč­nos­ti Ne­tat­mo to však ro­bí inak. Do­ká­že to­tiž iden­ti­fi­ko­vať tvá­re a pod­ľa to­ho sa roz­hod­ne, či vás upo­zor­ní ale­bo nie.

Out­doo­ro­vá ka­me­ra Ne­tat­mo Pre­sen­ce s mo­der­ným hra­na­tým tva­rom je vy­ba­ve­ná vý­kon­ným LED svet­lom a do­kon­ca roz­li­šu­je me­dzi ľuď­mi, zvie­ra­ta­mi a auto­mo­bil­mi. Auto­ma­tic­ky sa za­pí­na pod­ľa to­ho, čo „vi­dí". Nap­rík­lad mô­že zos­tať vy­pnu­tá, ak oko­lo nej prej­de zvie­ra, ale za­pne sa, ak sa blí­ži ne­ja­ká oso­ba (v no­ci vy­uží­va infra­čer­ve­né svet­lo). Ne­tat­mo Pre­sen­ce má 100-stup­ňo­vé zor­né po­le a roz­sah de­tek­cie do 20 met­rov. Ka­me­ra je od­ol­ná vply­vom po­ča­sia.

Tak ako sa mô­že ka­me­ra za­pí­nať a vy­pí­nať pod­ľa to­ho, čo vi­dí, rov­na­ko mô­že po­sie­lať aj ozná­me­nia. Dá sa nas­ta­viť, aby vám ho pos­la­la iba v prí­pa­de, že za­zna­me­ná prí­tom­nosť člo­ve­ka. Ak má ka­me­ra vý­hľad na ces­tu, mô­že­te ju nas­ta­viť, aby ne­po­sie­la­la no­ti­fi­ká­cie, ak oko­lo prej­de osob­né auto, vy­hne­te sa tak fa­loš­ným pop­la­chom.

Ke­dy­koľ­vek sa mô­že­te po­zrieť na ži­vý vi­deos­tream z oko­lia váš­ho do­mu, no prav­de­po­dob­ne vás bu­de za­ují­mať iba to, ak ka­me­ra nie­čo de­te­gu­je. Ak sa ne­mô­že­te pri vý­stra­he po­zrieť hneď, ka­me­ra uda­losť za­zna­me­ná a ulo­ží. Je schop­ná ucho­vať asi 100 zá­zna­mov. Dá­ta sa mô­žu uk­la­dať lo­kál­ne na inter­nú pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­ro SD, ale ka­me­ra je schop­ná pre­niesť vi­deo­záz­nam aj na FTP server.

Na roz­diel od os­tat­ných spo­loč­nos­tí Ne­tat­mo neúč­tu­je me­sač­né pop­lat­ky za vy­uží­va­nie svo­jich ka­mier. Mo­ni­to­ro­va­nie i uk­la­da­nie zá­zna­mov je bez­plat­né. Ka­me­ra Pre­sen­ce by sa ma­la dos­tať do pre­da­ja na je­seň toh­to ro­ka, jej ce­na za­tiaľ ne­bo­la ozná­me­ná.

Zdroj: the­ver­ge.com, mac­ru­mors.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter