Facebook zablokoval hlavnú stránku iniciatívy Islam v ČR nechceme

So­ciál­na sieť Fa­ce­book za­blo­ko­va­la dnes strán­ku ini­cia­tí­vy Is­lam v Čes­kej re­pub­li­ke nech­ce­me. Pre inter­ne­to­vý server No­vin­ky.cz to potvr­dil lí­der tej­to ini­cia­tí­vy a pred­se­da hnu­tia Blok pro­ti is­la­mu Mar­tin Kon­vič­ka, kto­ré­ho v up­ly­nu­lom ro­ku ob­vi­ni­li z pod­ne­co­va­nia k ne­ná­vis­ti za proti­mos­lim­ské prís­pev­ky prá­ve na Fa­ce­boo­ku.

Pod­ľa sa­mot­nej ini­cia­tí­vy Is­lam v Čes­kej re­pub­li­ke nech­ce­me Fa­ce­book za­blo­ko­val jej hlav­nú strán­ku so 163.000 priaz­niv­cov, pri­čom nie je mož­né zve­rej­ňo­vať ani jej inter­ne­to­vú ad­re­su.
Na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book je za­ká­za­né zve­rej­ňo­vať pria­me vy­hráž­ky. Ďalej tam me­dzi za­ká­za­né zá­le­ži­tos­ti pa­tria se­ba­poš­ko­dzo­va­nie, ši­ka­na a ob­ťa­žo­va­nie, úto­ky na ve­rej­ne zná­me oso­by, ako aj iné kri­mi­nál­ne ak­ti­vi­ty, sexuál­ne ná­si­lie a zneu­ží­va­nie.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter