Smart televízia prinesie novú vlnu kyberzločinu

Smart te­le­ví­zie sú v zá­sa­de po­čí­ta­če s USB por­tmi, ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi a sie­ťo­vým pri­po­je­ním, te­da za­ria­de­nie nie až tak od­liš­né od smar­tfó­nov. Na roz­diel od po­čí­ta­čov a mo­bil­ných za­ria­de­ní však smart te­le­ví­zie čas­to ne­po­ža­du­jú aké­koľ­vek auten­ti­zá­cie. Čo v praxi v pod­sta­te zna­me­ná, že kaž­dý, kto má k te­le­ví­zii prís­tup, ju mô­že ov­lá­dať ako jej ma­ji­teľ. Niek­to­ré mo­de­ly na­vy­še ne­rie­šia ani to, či člo­vek, kto­rý má k te­le­ví­zii prís­tup na di­aľ­ku cez inter­net, k nej má prís­tup aj fy­zic­ky.

Pod­ľa Crai­ga Youn­ga z bez­peč­nos­ťou spo­loč­nos­ti Tripwire tak mô­že do­chá­dzať aj ku ku­rióz­nym, av­šak chú­los­ti­vým si­tuáciám: "Pred­stav­te si, že má­te fi­rem­nú pre­zen­tá­ciu a niek­to vám na te­le­ví­ziu mies­to ta­bu­liek a gra­fov na di­aľ­ku zob­ra­zí nie­čo, čo by va­ši ko­le­go­via roz­hod­ne vi­dieť ne­ma­li."

Rad pop­red­ných vý­rob­cov - Sam­sung, LG a So­ny - ma­jú pre smart te­le­ví­zie vlas­tné špe­cia­li­zo­va­né ob­cho­dy, pou­ží­va­te­lia však aj na­priek to­mu mô­žu stiah­nuť škod­li­vý sof­tvér pros­tred­níc­tvom ob­cho­dov tre­tích strán, k čo­mu dnes na úrov­ni smar­tfó­nov do­chá­dza po­mer­ne bež­ne. Pri ne­zod­po­ve­da­jú­com nas­ta­ve­ní rou­te­ru sú te­le­ví­zie zra­ni­teľ­né nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom man-in-the-midd­le úto­kov, ale nap­rík­lad aj cez sof­tvé­ro­vé ​​ak­tua­li­zá­cie. Niek­to­ré mo­de­ly to­tiž pri ich sťa­ho­va­ní nep­ra­cu­jú s pro­to­ko­lom SSL/TLS, iné za­se ne­ma­jú me­cha­niz­my na ove­re­nie dô­ve­ry­hod­nos­ti sťa­ho­va­né­ho fir­mvé­ru.

Dnes sú úto­ky na smart te­le­ví­zie sí­ce oje­di­ne­lé, s ich roz­ši­ro­va­ním a väč­šiu vy­uží­va­nosť však mož­no po­čí­tať s tým, že ich bu­de pri­bú­dať. Tiež úmer­ne to­mu, ako do nich bu­de viac a viac pou­ží­va­te­ľov za­dá­vať nap­rík­lad pla­tob­né úda­je. A je otáz­kou, či by bol rie­še­ním anti­ví­ru­so­vý sof­tvér. Ako ochra­na by sí­ce fun­go­vať mo­hol, zá­ro­veň by ale mo­hol zni­žo­vať vý­kon te­le­ví­zie, even­tuál­ne ob­me­dziť fun­kčnosť niek­to­rých slu­žieb a ap­li­ká­cií.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter