Fly Bag ochráni lietadlo pri výbuchu batožiny

O vý­bu­chu bom­by na pa­lu­be lie­tad­la sme po­ču­li už ne­raz. Ta­ký­to osud pos­ti­hol nap­rík­lad v ok­tób­ri rus­ké lie­tad­lo le­tia­ce nad Egyp­tom, v kto­rom za­hy­nu­lo všet­kých 224 ľu­dí.

Me­dzi­ná­rod­ný tím ved­cov v sú­čas­nos­ti pra­cu­je na za­ria­de­ní, kto­ré by moh­lo zmier­niť nás­led­ky ta­ké­ho­to vý­bu­chu. Vy­vi­nu­li Fly-Bag, vak vy­ro­be­ný z vrs­tiev tka­nív a kom­po­zi­tov s vy­so­kou pev­nos­ťou a od­ol­nos­ťou pro­ti ná­ra­zom aj vy­so­kým tep­lo­tám. Je­den z pou­ži­tých ma­te­riá­lov je tka­ni­na ara­mid, čo je te­pel­ne od­ol­né a sil­né syn­te­tic­ké vlák­no, pou­ží­va­né v le­tec­kom prie­mys­le.

Po­čas tes­tov na ze­mi umies­tni­li bom­bu do kuf­ra, kto­rý po­tom vlo­ži­li do va­ku Fly-Bag, za­ve­se­né­ho v ba­to­ži­no­vom pries­to­re lie­tad­la. Pri vý­bu­chu sa vak roz­tia­hol, po­tom zmr­štil, ale ne­roztr­hol sa. In­teg­ri­ta tru­pu zos­ta­la za­cho­va­ná.

Fly-Bag vy­ví­ja fir­ma Blas­tech, spin-out spo­loč­nosť Shef­fiel­dskej uni­ver­zi­ty, v spo­lup­rá­ci s par­tner­mi z ce­lej Euró­py.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter