Ministerstvo vnútra USA chce pred udelením víz kontrolovať aktivity žiadateľa na sociálnych sieťach

Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo vnút­ra plá­nu­je pre­zrieť prís­pev­ky žia­da­te­ľov o ví­za na so­ciál­nych sie­ťach prv, než im ude­lí súh­las na vstup do kra­ji­ny. V USA to­tiž na­ras­ta­jú oba­vy tý­ka­jú­ce sa extré­mis­tic­kých pris­ťa­ho­val­cov.

Pod­ne­tom na to­to opat­re­nie bo­la sku­toč­nosť, že Tas­hfeen Ma­li­ko­vá, kto­rá spo­lu s man­že­lom za­bi­la 14 ľu­dí v San Ber­nar­di­ne, v deň úto­ku na Fa­ce­boo­ku „sľú­bi­la pos­luš­nosť" Is­lam­ské­mu štá­tu. Mi­nis­ter­stvo vnút­ra USA te­raz pra­cu­je na no­vej stra­té­gii na od­chy­tá­va­nie ta­kých­to prís­pev­kov na so­ciál­nych sie­ťach. Za pos­led­ný rok spus­ti­lo už tri pi­lot­né prog­ra­my za­me­ra­né na kon­tro­lu pro­fi­lov žia­da­te­ľov o ur­či­té imig­rač­né vý­ho­dy na so­ciál­nych sie­ťach.

Mi­nis­ter­stvo ubez­pe­či­lo, že aké­koľ­vek vy­uži­tie so­ciál­nych mé­dií v rám­ci je­ho pre­ve­ro­va­cích prog­ra­mov bu­de prís­ne v sú­la­de s práv­ny­mi pred­pis­mi a bu­de zoh­ľad­ňo­vať ob­čian­ske prá­va a slo­bo­dy, ako aj ochra­nu osob­ných úda­jov. Nie je však jas­né, ako mi­nis­ter­stvo roz­hod­ne o tom, na kto­rých žia­da­te­ľov up­lat­ní ten­to oso­bit­ný doh­ľad. Ta­kis­to ne­ved­no, či si tá­to kon­tro­la bu­de vy­ža­do­vať aj spo­lup­rá­cu zo stra­ny tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter