Pirátom sa podarilo prelomiť ochranu 4K filmov z Netflixu a Amazonu

Pi­rá­ti naš­li no­vú me­dze­ru, kto­rá umož­ňu­je ko­pí­ro­vať 4K fil­my a te­le­víz­ne re­lá­cie z Net­flixu a Ama­zo­nu, ho­ci do­ne­dáv­na ta­ké­to vy­so­kok­va­lit­né ri­py ne­bo­li dos­tup­né.

4K strea­ming je k dis­po­zí­cii už ne­ja­ký čas a Ama­zon a Net­flix sú kľú­čo­ví do­dá­va­te­lia ob­sa­hu na tom­to tr­hu. No tie­to on-li­ne strea­my bo­li vždy dob­re chrá­ne­né pro­ti pi­rá­tom a High-Bandwidth Di­gi­tal Co­py Pro­tec­tion (HDCP) ver­zie 2.2 ale­bo vy­ššej sa aj dnes pok­la­dá za bez­peč­ný.

Exis­tu­jú však náz­na­ky, že pi­rá­ti už naš­li spô­sob, ako tú­to ochra­nu obísť. Pr­vý únik z Net­flixu sa ob­ja­vil za­čiat­kom toh­to ro­ka, no po­tom nas­le­do­va­la pau­za. Pred pár dňa­mi sa však za­ča­li na inter­ne­te ob­ja­vo­vať ďal­šie. Mno­ho sku­pín za­ča­lo v pos­led­nom ča­se uvoľ­ňo­vať per­fek­tne fun­gu­jú­ce 4K ri­py z Net­flixu i Ama­zo­nu, čo naz­na­ču­je, že exis­tu­je me­dze­ra, kto­rá umož­ňu­je pi­rá­tom obísť ochra­nu pro­ti ko­pí­ro­va­niu na oboch služ­bách.

Tak ako pri os­tat­ných ri­poch je veľ­kosť sú­bo­ru ove­ľa väč­šia ako pri tra­dič­nej HD ver­zii, jed­na epi­zó­da se­riá­lu má viac ako 10 GB. Dá­to­vý tok v jed­nom úni­ku je 32,5 Mb/s, čo však pod­ľa webu TorrentFreak ne­mu­sí ne­vyh­nut­ne zna­me­nať, že kva­li­ta ob­ra­zu je vždy vý­ni­moč­ná.

Za­tiaľ je otáz­ne, ako pi­rát­ske sku­pi­ny ob­chá­dza­jú ochra­nu pro­ti ko­pí­ro­va­niu, no prav­de­po­dob­ne sto­jí­me na za­čiat­ku no­vej éry vy­so­kok­va­lit­ných pi­rát­skych vi­deí. V pos­led­ných ro­koch sí­ce ve­ľa ľu­dí hľa­dá na stiah­nu­tie kva­lit­nej­šie ri­py, no zrej­me potr­vá eš­te nie­koľ­ko ro­kov, kým sa 4K sta­ne no­vým štan­dar­dom.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter