Stop neetickej manipulácii: Agentúra Reuters odmieta uverejňovať fotografie RAW

Tla­čo­vá agen­tú­ra Reu­ters ne­dáv­no ozná­mi­la svo­jim exter­ným spo­lup­ra­cov­ní­kom, že viac ne­bu­de pub­li­ko­vať fo­tog­ra­fie vo for­má­te RAW. Pri­jí­mať bu­de vý­luč­ne sú­bo­ry JPEG, kto­ré vznik­li pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te. Tým­to zá­ka­zom chce agen­tú­ra zlep­šiť naj­mä kon­tro­lu etic­kých štan­dar­dov.

„Ne­po­sie­laj­te, pro­sím, ani fo­tog­ra­fie, kto­ré bo­li vy­fo­te­né do for­má­tu RAW ale­bo CR2 a nás­led­ne na po­čí­ta­či pre­ve­de­né do JPEG," oz­rej­mu­je no­vé pod­mien­ky e-mail zve­rej­ne­ný na strán­ke Pe­ta­Pixel.com. „Po­kiaľ chce­te fo­tiť do for­má­tu RAW, je to v po­riad­ku, sta­čí, ak bu­de­te zá­ro­veň s tým vo fo­toa­pa­rá­te ge­ne­ro­vať i JPEG. Po­sie­laj­te nám len fo­tog­ra­fie, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né rov­no do for­má­tu JPEG, s mi­ni­mál­ny­mi do­da­toč­ný­mi úp­ra­va­mi."

raw_jpeg.jpg

Dô­vo­dom tých­to opat­re­ní nie je len urý­chle­nie pre­no­su, keď­že sú­bo­ry JPEG sú vý­raz­ne men­šie ako sú­bo­ry RAW ale­bo CR2 v rov­na­kom roz­lí­še­ní, ale aj schop­nosť agen­tú­ry pred­chá­dzať nee­tic­ké­mu ko­na­niu a ma­ni­pu­lá­cii pros­tred­níc­tvom do­da­toč­ných úp­rav či fo­to­mon­tá­ží. Fo­tog­ra­fie JPEG sú to­tiž ľah­ko roz­poz­na­teľ­né od tých, kto­ré bo­li do toh­to for­má­tu len pre­ve­de­né. „Nech­ce­me vy­tvá­rať es­te­tic­ky prí­ťaž­li­vé fo­tog­ra­fie ani ume­lec­ky inter­pre­to­vať reali­tu," vy­svet­ľu­je agen­tú­ra Reu­ters.

Zdroj: pe­ta­pixel.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter