Neplaťte výkupné. Zašifrované dáta si môžete obnoviť zadarmo

Ak bol váš po­čí­tač na­pad­nu­tý zá­ker­ným ran­somwarom Coin­Vault ale­bo Bit­cryp­tor, je tu pre vás po­ten­ciál­ne dob­rá sprá­va. Svo­je za­šif­ro­va­né sú­bo­ry si mô­že­te vďa­ka spo­je­né­mu úsi­liu ho­lan­dskej po­lí­cie a vý­rob­cu anti­ví­ru­sov Kas­per­sky Lab ob­no­viť za­dar­mo.

Bez­peč­nos­tní vý­skum­ní­ci z anti­ví­ru­so­vej spo­loč­nos­ti a ho­lan­dská pro­ku­ra­tú­ra zís­ka­li a zve­rej­ni­li naj­nov­šiu súp­ra­vu šif­ro­va­cích kľú­čov z C&C server­ov pou­ží­va­ných dvo­ma spo­mí­na­ný­mi ran­somwaro­vý­mi hroz­ba­mi.

Pr­vé úto­ky ran­somwaru Coin­Vault bo­li spo­zo­ro­va­né v má­ji 2014, od­vte­dy sa za­zna­me­na­lo vy­še 1500 obe­tí vo viac ako 108 kra­ji­nách sve­ta. V ap­rí­li 2015 zís­ka­la ho­lan­dská po­lí­cia da­ta­bá­zu s de­šif­ro­va­cí­mi kľúč­mi zo zha­ba­né­ho C&C server­a Coin­Vault. Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab po­tom vy­uži­la tie­to de­šif­ro­va­cie kľú­če na spus­te­nie služ­by Ran­somware Dec­ryp­tor, kto­rá za­hŕňa sú­bor asi 750 de­šif­ro­va­cích kľú­čov.

V reak­cii na to auto­ri Coin­Vaul­tu ak­tua­li­zo­va­li svoj kód a vznik­la tak dru­há ge­ne­rá­cia Coin­Vaul­tu, kto­rú naz­va­li Bit­cryp­tor. Mi­nu­lý me­siac však ho­lan­dské úra­dy za­tk­li dvoch mu­žov v sú­vis­los­ti s ran­somwaro­vý­mi útok­mi Coin­Vault a Bit­cryp­tor a zís­ka­li ďal­ších 14 031 de­šif­ro­va­cích kľú­čov. Služ­ba Ran­somware Dec­ryp­tor tak bo­la ak­tua­li­zo­va­ná a je dos­tup­ná na webo­vej strán­ke no­ran­som.kas­per­sky.com.

Obe­te, kto­rých po­čí­ta­če sú in­fi­ko­va­né tým­to ran­somwarom a ma­jú za­šif­ro­va­né dá­ta, si te­raz mô­žu stiah­nuť kľú­če na de­šif­ro­va­nie svo­jich sú­bo­rov.

Ran­somware je v sú­čas­nos­ti jed­na z naj­väč­ších inter­ne­to­vých hro­zieb. Vý­kup­né sa po­hy­bu­je v roz­me­dzí 200 až 10 000 do­lá­rov. Nap­rík­lad auto­ri zná­me­ho ran­somwaru Cryp­toWall utŕži­li len za pos­led­ný rok viac ako 325 mi­lió­nov do­lá­rov.

Naj­lep­šia ob­ra­na pro­ti tým­to hroz­bám je pra­vi­del­né zá­lo­ho­va­nie dô­le­ži­tých sú­bo­rov na exter­ný disk ale­bo iné úlo­žis­ko, kto­ré je pri­po­je­né k po­čí­ta­ču len do­čas­ne, a tak útoč­ní­ci naň ne­ma­jú do­sah.

A pla­tia aj sta­ré zná­me ra­dy: Maj­te stá­le ak­tua­li­zo­va­ný anti­ví­ru­so­vý prog­ram, vy­hý­baj­te sa náv­šte­ve po­chyb­ných webo­vých strá­nok a neot­vá­raj­te e-mai­ly a ich príl­ohy z nez­ná­mych zdro­jov.

Zdroj: the­hac­ker­news.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter