Viac ako štvrtina nakazení škodlivým softvérom spôsobuje finančné straty

Štú­dia reali­zo­va­ná spo­loč­nos­ťou Kas­per­sky Lab v spo­lup­rá­ci s B2B Inter­na­tio­nal uká­za­la, že 2 z 5 pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu v Euró­pe (41 %) sa za pos­led­ný rok stret­li so škod­li­vým sof­tvé­rom, pri­čom vo väč­ši­ne prí­pa­dov (78 %) to ma­lo ne­ga­tív­ny do­sah na pou­ží­va­te­ľov, ako aj ich za­ria­de­nia.

In­fi­ko­va­nie mal­vé­rom za pos­led­ných 12 me­sia­cov naj­čas­tej­šie v Euró­pe za­zna­me­na­li pou­ží­va­te­lia po­čí­ta­čov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, a to až 83 % z nich. Za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid či Mac OS X tiež ne­bo­li pro­ti mal­vé­ru úpl­ne imún­ne - v prie­be­hu ro­ka sa s mal­vé­rom stret­lo 13 % pou­ží­va­te­ľov za­ria­de­ní s An­droi­dom a 6 % pou­ží­va­te­ľov OS X.

De­sať per­cent pou­ží­va­te­ľov uvie­dlo, že ich za­ria­de­nie bo­lo in­fi­ko­va­né mal­vé­rom po tom, čo nav­ští­vi­li po­doz­ri­vú webo­vú strán­ku, 5 % pou­ží­va­te­ľov v prí­pa­de pri­po­je­nia cu­dzieho kľú­ča USB a 6% v prí­pa­de iné­ho in­fi­ko­va­né­ho za­ria­de­nia. Pri in­šta­lá­cii škod­li­vej ap­li­ká­cie, kto­rá na­vo­nok pô­so­bi­la le­gi­tím­ne, to bo­lo 7 %. Ďal­ších 6 % res­pon­den­tov uvie­dlo, že mal­vér sa do ich za­ria­de­nia dos­tal po ot­vo­re­ní in­fi­ko­va­nej e-mai­lo­vej príl­ohy, a 13 % opý­ta­ných ne­ve­de­lo iden­ti­fi­ko­vať zdroj, kto­rým sa mal­vér dos­tal do ich za­ria­de­nia.

Alar­mu­jú­ci je fakt, že až šty­ri z pia­tich prí­pa­dov úto­kov škod­li­vé­ho sof­tvé­ru ma­li pre pou­ží­va­te­ľov in­fi­ko­va­ných za­ria­de­ní ne­ga­tív­ne nás­led­ky. Naj­čas­tej­šie (v 32 % prí­pa­dov) si pou­ží­va­te­lia všim­li spo­ma­le­ný vý­kon za­ria­de­nia, 28 % res­pon­den­tov ob­ťa­žo­va­la neod­byt­ná rek­la­ma (napr. pre­hlia­dač pou­ží­va­te­ľa pres­me­ro­vá­val na ne­vy­žia­da­né strán­ky), v 18 % iš­lo o prí­tom­nosť ne­vy­žia­da­né­ho prog­ra­mu na ich za­ria­de­ní.

Tak­mer tra­ja z de­sia­tich pou­ží­va­te­ľov (28 %) v dôs­led­ku mal­vé­ro­vé­ho úto­ku za­zna­me­na­li fi­nan­čné stra­ty. Obe­te ta­kých­to úto­kov to­tiž mu­se­li nap­rík­lad za­pla­tiť „vý­kup­né" kri­mi­nál­ni­kom a ďal­šie pe­nia­ze ich stá­la aj op­ra­va za­ria­de­nia či ob­no­va dát. Mno­hí ta­kis­to in­ves­to­va­li do sof­tvé­ru, kto­rý dôs­led­ky ta­ké­ho­to úto­ku eli­mi­nu­je, a niek­to­rí pou­ží­va­te­lia si v ko­neč­nom dôs­led­ku mu­se­li za­ob­sta­rať no­vé za­ria­de­nie. Po zoh­ľad­ne­ní všet­kých fi­nan­čných strát tak mal­vé­ro­vý útok vy­šiel pou­ží­va­te­ľa prie­mer­ne na 125 eur.

10 zna­kov, ako roz­poz­nať na­pad­nu­tie mal­vé­rom:

  1. Ne­ča­ka­né zly­ha­nia ap­li­ká­cií a ope­rač­né­ho sys­té­mu
  2. Spo­ma­le­nie vý­ko­nu po­čí­ta­ča a ope­rač­né­ho sys­té­mu
  3. Vy­so­ká ak­ti­vi­ta pev­né­ho dis­ku
  4. Ok­ná so zvláš­tny­mi upo­zor­ne­nia­mi naj­mä pri štar­te
  5. Nez­vy­čaj­né hlá­se­nia sys­té­mu
  6. Chý­ba­jú­ce ale­bo ne­fun­kčné prog­ra­my
  7. Zvý­še­ná ak­ti­vi­ta na sie­ti aj pri ne­čin­nos­ti
  8. Chy­by e-mai­lo­vé­ho klien­ta a roz­po­sie­la­nie spa­mo­vých e-mai­lov
  9. IP ad­re­sa na blac­klis­te inter­ne­to­vých slu­žieb či za­blo­ko­va­nie u inter­ne­to­vé­ho pro­vi­de­ra
  10. Zne­fun­kčne­ná ochra­na po­čí­ta­ča

Naj­spo­ľah­li­vej­ší spô­sob, ako zis­tiť, či bol váš sys­tém na­pad­nu­tý mal­vé­rom, je pres­ke­no­vať ho spo­ľah­li­vým anti­ví­ru­so­vým prog­ra­mom.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter