Američania sa boja o internet. Ruské ponorky mapujú polohu podmorských káblov

Ame­ri­ča­nia sa obá­va­jú úto­ku zo stra­ny Rus­ka. Rus­ké po­nor­ky to­tiž po­doz­ri­vo blíz­ko krú­žia oko­lo pod­mor­ských káb­lov za­bez­pe­ču­jú­cich me­dzi­kon­ti­nen­tál­nu ko­mu­ni­ká­ciu. V prí­pa­de reál­ne­ho kon­flik­tu by ich poš­ko­de­nie zna­me­na­lo ochro­me­nie ce­lé­ho inter­ne­tu.

Vy­ze­rá to tak, že rus­ké po­nor­ky po­hy­bu­jú­ce sa pri ame­ric­kom kon­ti­nen­te ma­pu­jú pres­nú po­lo­hu pod­mor­ských káb­lov. Aj keď k ich poš­ko­de­niu ob­čas do­chá­dza dôs­led­kom zha­dzo­va­nia ko­tiev z lo­dí, oje­di­ne­le vply­vom prí­ro­dy, ide skôr o vý­ni­moč­né prí­pa­dy s ma­lým roz­sa­hom po­ru­še­nia. Ke­by však priš­lo k ozaj­stné­mu úto­ku, moh­li by sa poš­ko­diť pod­mor­ské dá­to­vé káb­le v šir­šej mie­re a vo väč­ších hĺbkach. Ta­ká­to op­ra­va by bo­la nie­len ná­roč­nej­šia, na­vy­še by moh­la spô­so­biť ko­laps mno­hých slu­žieb zá­vis­lých od inter­ne­tu, ako sú nap­rík­lad pod­ni­ko­vé či clou­do­vé sys­té­my, bur­zy, prí­pad­ne iné glo­bál­ne fun­gu­jú­ce pro­jek­ty.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter