Nový systém môže byť bodkou za plagiátorstvom

Na aka­de­mic­kej pô­de je pla­giá­tor­stvo stá­le roz­ší­re­né nie­len me­dzi štu­den­tmi, ale aj me­dzi uči­teľ­mi. Do­te­raz bo­lo za­ve­de­ných nie­koľ­ko sys­té­mov, kto­ré sa sna­žia pla­giá­ty od­ha­liť, no stá­le je otáz­ne, do akej mie­ry sú dô­ve­ry­hod­né a fun­kčné. Na scé­nu ak­tuál­ne nas­tu­pu­je no­vá al­ter­na­tí­va - plag.sk, kto­rá je op­ro­ti za­uží­va­ným sys­té­mom znač­ne prep­ra­co­va­nej­šia a spo­ľah­li­vej­šia. Pre­čo je to tak?

Na slo­ven­ských uni­ver­zi­tách sa neus­tá­le ší­ria pla­giá­ty v rôz­nych do­ku­men­toch. Plag.sk tes­to­val ich vý­skyt kon­tro­lo­va­ním naj­nov­ších od­ov­zda­ných prác z ro­kov 2010 - 2014, kto­ré sú ve­rej­ne prís­tup­né. Zis­ti­lo sa, že in­šti­tu­cio­nál­ny sys­tém zďa­le­ka nie je do­ko­na­lý, pre­to­že bo­lo v tých­to prá­cach od­ha­le­né ve­ľa pla­giá­tor­stva. Plag.sk do­kon­ca ve­del iden­ti­fi­ko­vať pres­né mies­ta v texte, kto­ré bo­li pla­giá­tom, a ur­čiť ich pô­vod - mies­to, od­kiaľ si autor prá­ce text „po­ži­čal".

Do po­rov­ná­va­cej da­ta­bá­zy sa ne­zahŕňa­jú nah­ra­né do­ku­men­ty, ako je to v prí­pa­de in­šti­tu­cio­nál­nych sys­té­mov, a kon­tro­lu­jú sa nie­len slo­ven­ské, ale aj čes­ké zdro­je - pre po­dob­nosť ja­zy­kov.

„Ma­ďar­sko ma­lo za­ve­de­ný in­šti­tu­cio­nál­ny sys­tém pre pla­giá­tor­stvo, no po ro­ku fun­go­va­nia za­čal zly­há­vať a ne­bol schop­ný od­ha­liť oby­čaj­ný člá­nok z Wiki­pe­die, pre­to­že je­ho ob­sah bol rok­mi mo­di­fi­ko­va­ný. To mô­že byť dô­vod a sig­nál, že slo­ven­ský in­šti­tu­cio­nál­ny sys­tém je na tom po­dob­ne. Zna­me­ná to, že ve­rej­né pros­tried­ky ur­če­né na fi­nan­co­va­nie in­šti­tu­cio­nál­ne­ho sys­té­mu mô­žu byť vy­uží­va­né nie príl­iš vhod­ne," ho­vo­rí Klaus Chorst, CEO plag.sk.

Plag.sk umož­ňu­je ove­riť aka­de­mic­ké prá­ce, člán­ky, ese­je a iné do­ku­men­ty. Sta­čí nah­rať vy­bra­ný do­ku­ment, sys­tém ho ana­ly­zu­je a ur­čí pla­giát pod­čiarknu­tím kon­krét­ne­ho mies­ta v texte. Tak mô­že­te vi­dieť pres­nú ve­tu, kto­rá je pla­giá­tom. De­tekč­ný sys­tém mô­že aj vďa­ka pre­cíz­nej kon­tro­le zlep­šiť úro­veň vzde­lá­va­nia v ško­lách i na uni­ver­zi­tách.

Spo­loč­nosť už ús­peš­ne pre­vádz­ku­je ten­to sys­tém na od­ha­ľo­va­nie pla­giá­tor­stva vo Fran­cúz­sku, Lit­ve a Lo­tyš­sku.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter