V priebehu 5 rokov selfies pri on-line platbách nahradia heslá. V hre sú aj znaky emodži

Mas­ter­Card ne­dáv­no pred­sta­vil no­vú tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ní zá­kaz­ní­kom pri on-li­ne na­ku­po­va­ní pou­žiť fot­ku sel­fie na­mies­to za­da­nia hes­la.

Tech­no­ló­gia Mas­ter­Card Iden­ti­ty Check umož­ní na­ku­pu­jú­cim preu­ká­zať svo­ju to­tož­nosť pril­ože­ním prs­ta na ske­ner svoj­ho smar­tfó­nu či zho­to­ve­ním fot­ky sel­fie je­ho fo­toa­pa­rá­tom.

Mas­ter­Card tvr­dí, že ten­to sys­tém by mo­hol pri on-li­ne na­ku­po­va­ní od­strá­niť pot­re­bu pa­mä­tať si hes­lá. V sú­čas­nos­ti zá­kaz­ní­ci Mas­ter­Card pou­ží­va­jú na ove­re­nie iden­ti­ty sys­tém Se­cu­re­Co­de, kto­rý po­ža­du­je pri on-li­ne ná­ku­pe za­da­nie hes­la. Hes­lá však mož­no za­bud­núť a mô­žu byť aj od­cu­dze­né, pre­to množ­stvo fi­nan­čných in­šti­tú­cií a tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí expe­ri­men­tu­je s bio­met­ric­ký­mi údaj­mi ako al­ter­na­tív­nou for­mou iden­ti­fi­ká­cie.

Za­čiat­kom toh­to ro­ka brit­ská tech­no­lo­gic­ká fir­ma In­telli­gent En­vi­ron­ments ako pr­vá na sve­te uvied­la na trh sys­tém, kto­rý ako prís­tu­po­vý kód vy­uží­va zna­ky emo­dži na­mies­to tra­dič­né­ho PIN kó­du ale­bo hes­la. Zá­kaz­ní­ci sa mô­žu prih­lá­siť do inter­net ban­kin­gu za pou­ži­tia šty­roch spo­me­dzi po­nú­ka­ných 44 zna­kov emo­dži. Spo­loč­nosť tvr­dí, že emo­dži sú ma­te­ma­tic­ky ove­ľa bez­peč­nej­šie ako tra­dič­né štvor­mies­tne kó­dy.

Pod­ľa Ajaya Bhal­lu, pre­zi­den­ta di­ví­zie Mas­ter­Card En­terpri­se Se­cu­ri­ty So­lu­tions, sú fot­ky sel­fies v sú­čas­nos­ti veľ­mi ob­ľú­be­né, a tak sa pre­sa­dia aj v ob­las­ti ove­ro­va­nia to­tož­nos­ti, zá­kaz­ní­ci si však bu­dú môcť vo­liť me­dzi roz­poz­ná­va­ním tvá­re, od­tlač­ku prs­ta a hla­su, tak­že kaž­dý si mô­že vy­brať pod­ľa svoj­ho vku­su.

Tech­no­ló­gia Mas­ter­Card Iden­ti­ty Check bu­de k dis­po­zí­cii pre fi­nan­čné in­šti­tú­cie v USA od po­lo­vi­ce ro­ka 2016 a glo­bál­ne po­tom v ro­ku 2017.

Ho­ci Mas­ter­Card vi­dí bu­dúc­nosť ove­ro­va­nia to­tož­nos­ti v bio­met­rii, uz­ná­va, že eš­te ne­ja­ký čas bu­de tre­ba pod­po­ro­vať pri on-li­ne plat­bách aj tra­dič­né tech­no­ló­gie iden­ti­fi­ká­cie.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter