Google rieši vo svojom vyhľadávaní problém stránok nabúraných spamermi

Goog­le sa v pos­led­nom ča­se ve­nu­je rie­še­niu prob­lé­mu zob­ra­zo­va­nia strá­nok hac­knu­tých spa­mer­mi vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia, a to po­mo­cou zme­ny v al­go­rit­moch vy­hľa­dá­va­nia.

Veľ­ké množ­stvo le­gi­tím­nych strá­nok to­tiž hack­li spa­me­ri a zneu­ží­va­jú ich na ší­re­nie mal­vé­ru, por­na, pod­po­ru pre­vádz­ky strá­nok s níz­kou kva­li­tou a na rek­la­my rôz­ne­ho fal­šo­va­né­ho to­va­ru, ne­po­vo­le­ných lie­kov a pod.

Oh­ro­ze­né sú naj­mä webo­vé strán­ky ne­pou­ží­va­jú­ce štan­dar­dné pos­tu­py za­bez­pe­če­nia. Do ta­kých sa mô­žu spa­me­ri ľah­ko na­bú­rať. Mô­že ísť pri­tom o vlád­ne strán­ky, weby uni­ver­zít, ma­lých fi­riem, reš­tau­rá­cií, kon­fe­ren­cií atď. Ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci zá­mer­ne hľa­da­jú ta­ké­to strán­ky a ap­li­ku­jú na ne ne­bez­peč­ný ob­sah, kto­rý sa tak zob­ra­zu­je na pop­red­ných mies­tach vo vy­hľa­dá­va­čoch.

Pro­ti ta­kým­to prak­ti­kám chce Goog­le za­kro­čiť zme­nou al­go­rit­mov, kto­rá ov­plyv­ní prib­liž­ne 5 % do­py­tov (v zá­vis­los­ti od ja­zy­ka). Po za­ve­de­ní no­vých al­go­rit­mov si pou­ží­va­te­lia mô­žu všim­núť, že pri ur­či­tých do­py­toch sa zní­ži po­čet vý­sled­kov, zob­ra­zia sa iba tie naj­re­le­van­tnej­šie.

google_relevant_results.jpg

Goog­le te­da pok­ra­ču­je v la­de­ní svoj­ho sys­té­mu tak, aby sa zba­vil škod­li­vé­ho ob­sa­hu a zob­ra­zo­val len le­gi­tím­ne vý­sled­ky.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter