Yahoo Mail umožňuje prihlásiť sa k e-mailom bez hesla

Se­dem me­sia­cov po nah­ra­de­ní kla­sic­kých he­siel jed­no­ra­zo­vý­mi SMS kód­mi uro­bi­lo Yahoo ďal­ší krok a úpl­ne od­strá­ni­lo hes­lá pri prís­tu­pe k e-mai­lom. Pou­ží­va­te­lia sa po no­vom mô­žu dos­tať k svo­jej e-mai­lo­vej schrán­ke jed­no­du­chým ťuk­nu­tím na tla­čid­lo Yes, ne­pot­re­bu­jú na prih­lá­se­nie k služ­be ni­ja­ké hes­lo. Spo­loč­nosť to­tiž za­vied­la služ­bu Yahoo Ac­count Key, kto­rá na prís­tup vy­uží­va nas­ta­ve­nia smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie Yahoo Mail.

Keď te­da bu­de­te chcieť na akom­koľ­vek za­ria­de­ní skon­tro­lo­vať svo­ju poš­tu, za­dá­te do di­aló­go­vé­ho po­líč­ka svo­ju e-mai­lo­vú ad­re­su a dos­ta­ne­te na svoj smar­tfón push no­ti­fi­ká­ciu, kto­rá sa vás spý­ta: „Are you trying to sign in?" (Sna­ží­te sa prih­lá­siť?). Sta­čí klik­núť na tla­čid­lo potvr­de­nia a ste prih­lá­se­ní. Ap­li­ká­cia sa dá pou­žiť aj s úč­ta­mi Out­look, Hot­mail a AOL. Gmail za­tiaľ nie je pod­po­ro­va­ný.

No­vin­ku ur­či­te pri­ví­ta­jú naj­mä tí, kto­rí neus­tá­le za­bú­da­jú svo­je hes­lá. No čo v prí­pa­de, ak svoj mo­bil stra­tí­te či niek­de za­bud­ne­te? Naš­ťas­tie do nas­ta­ve­ní ap­li­ká­cie na prís­tup k e-mai­lo­vej schrán­ke Yahoo sa mô­že­te dos­tať aj z iné­ho za­ria­de­nia.

V pod­sta­te služ­ba fun­gu­je po­dob­ne ako fun­kcia ove­re­nia na Gmai­le, kto­rá vám poš­le do mo­bi­lu texto­vý kód na za­da­nie v pre­hlia­da­či. No na to, aby ste ten­to kód dos­ta­li, mu­sí­te naj­prv za­dať hes­lo. Yahoo z toh­to pro­ce­su hes­lo úpl­ne od­strá­ni­lo.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter