Stop sťahovaniu obrázkov z webu? DRM pre JPEG bude možno už onedlho realitou

Ko­pí­ro­va­nie, up­ra­vo­va­nie a zdie­ľa­nie ob­ra­zo­vých sú­bo­rov na inter­ne­te dnes be­rie­me ako sa­moz­rej­mosť, no čos­ko­ro by sa to moh­lo zme­niť. Do ob­ra­zo­vé­ho for­má­tu JPEG by sa ma­li pri­dať tech­no­ló­gie na di­gi­tál­nu sprá­vu autor­ských práv (Di­gi­tal Rights Ma­na­ge­ment - DRM).

Pod poj­mom DRM sa ro­zu­me­jú rôz­ne tech­no­ló­gie ob­me­dzu­jú­ce pou­ží­va­nie pro­prie­tár­ne­ho ob­sa­hu. Ak vás nap­rík­lad pri ko­pí­ro­va­ní hu­dob­né­ho CD prog­ram za­sta­ví, spô­so­bi­lo to DRM. Ak sa stiah­nu­té vi­deo dá preh­rá­vať len na niek­to­rých za­ria­de­niach, ta­kis­to je za tým DRM.

Ho­ci DRM ob­me­dzu­je pou­ží­va­nie ob­sa­hu v mno­hých od­vet­viach, zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií je stá­le aký­si „Di­vo­ký zá­pad". Or­ga­ni­zá­cia JPEG (Joint Pho­tog­rap­hic Experts Group), kto­rá de fac­to roz­ho­du­je o bu­dúc­nos­ti toh­to for­má­tu, pre­to plá­nu­je za­kro­čiť a do toh­to naj­ob­ľú­be­nej­šie­ho for­má­tu ob­ráz­kov dopl­niť DRM. Návrh tech­no­ló­gie sa pre­be­ral mi­nu­lý týž­deň na wor­ksho­pe v Bru­se­li.

Zá­me­rom or­ga­ni­zá­cie je roz­ší­riť for­mát JPEG o mož­nosť pou­ži­tia šif­ro­va­nia a pod­pi­sov, kto­ré umož­nia ob­me­dziť prís­tup k ob­ráz­kom JPEG a ich me­ta­dá­tam, ma­jú za­brá­niť krad­nu­tiu fo­tog­ra­fií a umož­nia preu­ka­zo­vať autor­stvo.

Ho­ci no­vá me­tó­da by chrá­ni­la autor­ské prá­va fo­tog­ra­fov, jej dôs­led­ky by bo­li ďa­le­ko­siah­le. Upo­zor­ni­la na ne or­ga­ni­zá­cia Elec­tro­nic Fron­tier Foun­da­tion (EFF): „Pred­stav­te si, že by vás po­čí­tač za­sta­vil, ke­by ste chce­li ulo­žiť fo­tog­ra­fie z on-li­ne ka­ta­ló­gu na svoj účet Pin­te­rest, ale­bo by za­brá­nil umel­co­vi pou­žiť di­gi­tál­nu fo­tog­ra­fiu ako zá­klad pre no­vé ume­lec­ké di­elo."

„Va­ru­je­me pred akým­koľ­vek po­ku­som pou­žiť sa­mot­ný for­mát sú­bo­ru na pre­sa­de­nie reš­trik­cií na ochra­nu súk­ro­mia ale­bo bez­peč­nos­ti uzam­knu­tím ob­ra­zu a je­ho me­ta­dát ale­bo ob­me­dze­ním ope­rá­cií, kto­ré s ním mož­no vy­ko­nať," pí­še sa vo vy­hlá­se­ní EFF.

Zdroj: pe­ta­pixel.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter