USA: Počítačové bezpečnostné systémy na letiskách 90 minút nefungovali

Po­čí­ta­čo­vý sys­tém ame­ric­ké­ho mi­nis­ter­stva pre vnú­tor­nú bez­peč­nosť, kto­rý pre­ve­ru­je pa­sa­žie­rov le­tov a po­rov­ná­va ich so zoz­na­mom te­ro­ris­tov, v stre­du na 90 mi­nút pres­tal fun­go­vať. In­for­mo­va­la o tom tla­čo­vá agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na fe­de­rál­nych pred­sta­vi­te­ľov.

Nie sú žiad­ne náz­na­ky, že by po­ru­cha po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu na le­tis­kách bo­la spô­so­be­ná zá­mer­ne, uvie­dol ame­ric­ký Úrad pre col­nú sprá­vu a ochra­nu hra­níc (CBP).

CBP ozná­mil, že po­čí­ta­čo­vý sys­tém pou­ží­va­ný na kon­tro­lu za­hra­nič­ných ces­tu­jú­cich zly­hal v stre­du ve­čer na le­tis­kách po ce­lých Spo­je­ných štá­toch prib­liž­ne na ho­di­nu a pol.
Te­le­ví­zia NBC News hlá­si­la ones­ko­re­nie bez­peč­nos­tných kon­trol nap­rík­lad na newyor­skom le­tis­ku Joh­na F. Ken­ne­dy­ho.

Na vý­pa­dok sa na so­ciál­nych sie­ťach sťa­žo­va­li veľ­ké poč­ty ľu­dí - pa­sa­žie­ri hlá­si­li dl­hé ra­dy na le­tis­kách nie­len v New Yor­ku, ale aj v Bos­to­ne, Los An­ge­les, At­lan­te, Da­la­se a ďal­ších mies­tach vstu­pu na úze­mie USA, in­for­mo­va­la dnes agen­tú­ra AP.

CBP uvie­dol, že je­ho pra­cov­ní­ci vy­ba­vo­va­li za­hra­nič­ných ces­tu­jú­cich s pou­ži­tím "náh­rad­ných pos­tu­pov", kým po­čí­ta­čo­vé sys­té­my za­sa ne­za­ča­li fun­go­vať.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter