Automobilky prevezmú zodpovednosť za nehody spôsobené autonómnymi vozidlami, ale nie za hacknutie

Kým sa sa­mos­tat­ne jaz­dia­ce auto­mo­bi­ly dos­ta­nú do ces­tnej pre­máv­ky, tre­ba pre­ko­nať eš­te via­ce­ro pre­ká­žok. Ok­rem vy­rie­še­nia tech­no­lo­gic­kých otá­zok tre­ba ur­čiť aj práv­ny rá­mec na ich po­hyb po ve­rej­ných i súk­rom­ných ko­mu­ni­ká­ciách, čo roz­hod­ne nie je ľah­ká úlo­ha. Dve auto­mo­bil­ky a je­den tech­no­lo­gic­ký gi­gant sa te­raz sna­žia urý­chliť as­poň jed­nu časť re­gu­lač­né­ho pro­ce­su - vy­me­dzenie zod­po­ved­nos­ti v prí­pa­de ha­vá­rie auto­nóm­ne­ho vo­zid­la.

Vol­vo, Mer­ce­des-Benz a Goog­le vy­hlá­si­li, že pre­vez­mú pl­nú zod­po­ved­nosť, po­kiaľ ich sa­mos­tat­ne jaz­dia­ce auto spô­so­bí ko­lí­ziu. „Spo­je­né štá­ty ris­ku­jú stra­tu svoj­ho ve­dú­ce­ho pos­ta­ve­nia pre ab­sen­ciu fe­de­rál­nych smer­níc na tes­to­va­nie a cer­ti­fi­ká­ciu auto­nóm­nych vo­zi­diel," po­ve­dal CEO spo­loč­nos­ti Vol­vo Håkan Sa­muel­sson v re­lá­cii 60 Mi­nu­tes te­le­ví­zie CBS. „Euró­pa do is­tej mie­ry tr­pí tým, že má spleť pra­vi­diel a pred­pi­sov. Bo­lo by ško­da, ke­by sa v USA vy­da­li rov­na­kou ces­tou."

Spo­mí­na­né tri spo­loč­nos­ti vraj pri­ja­li zod­po­ved­nosť za ta­ké­to ne­ho­dy hlav­ne pre­to, že sa naz­dá­va­jú, že ich bu­de má­lo, ak vô­bec. Oča­ká­va sa, že sa k nim čos­ko­ro pri­da­jú aj ďal­šie auto­mo­bil­ky a prij­mú zod­po­ved­nosť za ko­lí­zie spô­sob­né ich sa­mos­tat­ne jaz­dia­ci­mi auta­mi, čo by urý­chli­lo re­gu­lač­ný pro­ces. V sú­čas­nos­ti umož­ňu­jú tes­to­va­nie auto­nóm­nych vo­zi­diel na ve­rej­ných ko­mu­ni­ká­ciách šty­ri ame­ric­ké štá­ty: Ka­li­for­nia, Ne­va­da, Flo­ri­da a Mi­chi­gan.

Na dru­hej stra­ne zod­po­ved­nosť za hac­knu­tie vo­zi­diel vý­rob­co­via zrej­me ne­vez­mú na se­ba. „Ani App­le a Mic­ro­soft ne­vi­ní­me pre po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy a hac­ke­rov," ar­gu­men­tu­je Sa­muel­sson.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter