Ruská armáda nasadila v Sýrii najmodernejšie prostriedky elektronického boja

Rus­ká ar­má­da dis­lo­ku­je do blíz­kos­ti svo­jej le­tec­kej zá­klad­ne v sýr­skej La­ta­kii naj­mo­der­nej­šie elek­tro­nic­ké sys­té­my. Pat­rí me­dzi ne aj sys­tém Chi­bi­ny.

Ide o po­mer­ne ma­lý kon­taj­ner v tva­re tor­pé­da, kto­rý sa na­mon­tu­je na kon­ce krí­del lie­ta­diel a chrá­ni ich pred všet­ký­mi mo­der­ný­mi bo­jo­vý­mi pros­tried­ka­mi. Ak po­sád­ka lie­tad­la dos­ta­ne vý­stra­hu o ra­ke­to­vom úto­ku, ak­ti­vu­je Chi­bi­ny. Sys­tém po­tom vy­tvo­rí oko­lo lie­tad­la rá­dioelek­tro­nic­ký ochran­ný kryt, kto­rý ne­pria­teľ­ským ra­ke­tám za­bra­ňu­je za­siah­nuť cieľ a od­chý­li ich od kur­zu. Chi­bi­ny vraj predĺžia ži­vot­nosť lie­tad­la 25 až 30-krát.

Khibiny.jpg

Chi­bi­ny sa in­šta­lu­jú na lie­tad­lá SU-30, SU-34 a SU-35. Ne­dáv­no sa mé­diách ob­ja­vi­la sprá­va, že pri pre­le­te lie­tad­la SU-24 nad ame­ric­kým tor­pé­do­bor­com USS Do­nald Cook sys­tém Chi­bi­ny ru­šil proti­vzduš­nú ob­ra­nu tor­pé­do­bor­ca. Iš­lo však len o hoax, bom­bar­dé­ry SU-24 zo 70. ro­kov tým­to elek­tro­nic­kým bo­jo­vým sys­té­mom ne­dis­po­nu­jú.

Zdroj:in.rbth.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter