Súd EÚ: Americká ochrana osobných údajov je nedostatočná

Naj­vyš­ší európ­sky súd roz­ho­dol, že Fa­ce­book ne­mô­že po­sie­lať osob­né úda­je európ­skych pou­ží­va­te­ľov do dá­to­vých cen­tier v USA. Do­te­raz plat­né be­ne­vo­len­tnej­šie roz­hod­nu­tie EK o osob­ných dá­tach pou­ží­va­te­ľov, pod­ľa kto­ré­ho ame­ric­ké služ­by moh­li uk­la­dať dá­ta pou­ží­va­te­ľov z EÚ na ame­ric­ké server­y, ale za ur­či­tých prís­nej­ších pod­mie­nok, tak pres­ta­ne pla­tiť.

Európ­sky súd­ny dvor uvie­dol, že do­ho­da Sa­fe Har­bor (práv­ny prin­cíp bez­peč­né­ho prís­ta­vu) me­dzi EÚ s USA je „nep­lat­ná". Ver­dikt by mo­hol mať ďa­le­ko­siah­le dôs­led­ky pre ve­ľa ame­ric­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí. Pod­ľa no­vín The Wall Street Jour­nal by roz­hod­nu­tie ov­plyv­ni­lo asi 4500 ame­ric­kých fi­riem vrá­ta­ne App­lu a Goog­lu. Mô­že oh­ro­ziť mi­liar­do­vé ob­cho­dy v on-li­ne rek­la­me, ale aj kaž­do­den­né úlo­hy, ako je uk­la­da­nie do­ku­men­tov v ob­las­ti ľud­ských zdro­jov o európ­skych ko­le­goch.

Do­te­raz po­čas pät­nás­ťroč­nej praxe ame­ric­ké fir­my, ako je Ama­zon, Mic­ro­soft či Fa­ce­book, na­sa­dzo­va­li v Euró­pe prís­nej­šie pod­mien­ky v sna­he vy­hnúť sa stre­tom s re­gu­lá­tor­mi. Z to­ho dô­vo­du aj Goog­le roz­ši­ru­je svo­je dá­to­vé cen­trum v Bel­gic­ku a bu­du­je ďal­šie v Ho­lan­dsku, kto­ré by sa ma­lo spre­vádz­ko­vať v pr­vom štvrťro­ku 2016. Ta­kis­to má dá­to­vé cen­trá vo Fín­sku a Írsku. Naj­viac však to­to súd­ne roz­hod­nu­tie pos­tih­ne ma­lé fir­my a star­tu­py sna­žia­ce sa zís­kať európ­skych zá­kaz­ní­kov, pre kto­ré je prid­ra­hé bu­do­vať vlas­tné za­ria­de­nia v Euró­pe.

Ce­lú kau­zu za­čal ra­kús­ky ak­tiv­ista Max Schrems, kto­rý po­dal na ír­sky naj­vyš­ší súd ža­lo­bu pro­ti Fa­ce­boo­ku. Spo­loč­nosť vraj po­ru­šu­je je­ho súk­ro­mie tým, že dá­va spra­cú­vať je­ho osob­né úda­je v USA, kde k nim mô­že zís­kať prís­tup NSA. Írsky súd je­ho ža­lo­bu za­mie­tol, pri­čom ar­gu­men­to­val prá­ve do­ho­dou Sa­fe Har­bor. Schrems sa po­tom od­vo­lal na Európ­sky súd­ny dvor. Ak do­ho­da stra­tí plat­nosť, re­gu­lač­né or­gá­ny EÚ by ma­li mož­nosť ob­me­dzo­vať dá­to­vé to­ky, ak to uz­na­jú za vhod­né.

Vo vy­hlá­se­ní sú­du sa uvá­dza, že ír­ske or­gá­ny te­raz „mu­sia pres­kú­mať sťaž­nosť pá­na Schrem­sa" s ná­le­ži­tou sta­ros­tli­vos­ťou a roz­hod­núť, či bu­de pre­nos dát európ­skych pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku do Spo­je­ných štá­tov po­zas­ta­ve­ný z to­ho dô­vo­du, že tá­to kra­ji­na ne­pos­ky­tu­je pri­me­ra­nú úro­veň ochra­ny osob­ných úda­jov.

„Nep­lat­nosť do­ho­dy Sa­fe Har­bor by na­ru­ši­la všet­ky dru­hy pod­ni­ka­nia," po­ve­dal pred­sta­vi­teľ is­tej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti so síd­lom v USA, kto­rá pos­ky­tu­je služ­by clou­du. „Moh­la by na­ru­šiť aj po­nu­ku na­šich pro­duk­tov pre zá­kaz­ní­kov v Euró­pe."

Zdroj: wsj.com, the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter