Vyšiel nový ESET Smart Security 9 a ESET NOD32 Antivirus 9

ESET vy­dal no­vé bez­peč­nos­tné rie­še­nia pre do­má­cich pou­ží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows: ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 a ESET NO­D32 Anti­vi­rus 9. Obe ma­jú kom­plet­ne prep­ra­co­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 zá­ro­veň ob­sa­hu­je no­vý nás­troj na ochra­nu ban­ko­vých tran­sak­cií a inter­ne­to­vých pla­tieb.

ESET prep­ra­co­val svo­je bez­peč­nos­tné pro­duk­ty tak, aby zvý­šil ich pou­ži­teľ­nosť a vý­kon a zá­ro­veň nez­vy­šo­val zá­ťaž sys­té­mu, na kto­rom rie­še­nia bež­ia. Oba pro­duk­ty sú kom­pa­ti­bil­né s Win­dows 10, naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Ok­rem tech­no­ló­gií, kto­ré chrá­nia zá­kaz­ní­kov pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi, ob­sa­hu­je ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 aj no­vú ochra­nu on-li­ne pla­tieb. Tá­to vlas­tnosť za­bez­pe­ču­je inter­ne­to­vý pre­hlia­dač zvo­le­ný pou­ží­va­te­ľom, aby bo­la chrá­ne­ná kaž­dá on-li­ne tran­sak­cia. Fun­kcia sa pri pou­ží­va­ní inter­net ban­kin­gu spúš­ťa auto­ma­tic­ky.

Do­pyt po ta­kej­to vlas­tnos­ti vzi­šiel z ce­los­ve­to­vo ras­tú­ce­ho pou­ží­va­nia inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva, čo z tej­to služ­by uro­bi­lo cieľ ky­berkri­mi­nál­ni­kov. „Pro­duk­ty ESET sú vy­ví­ja­né s viacvrstvo­vým prís­tu­pom, kto­rý chrá­ni pou­ží­va­te­ľov pred rôz­ny­mi typ­mi hro­zieb na roz­lič­ných úrov­niach. Po­zo­ru­je­me kon­štant­ný ná­rast škod­li­vé­ho kó­du, kto­rý úto­čí na ban­ko­vé a fi­nan­čné in­for­má­cie a ope­rá­cie. Na­priek to­mu, že má­me za­ve­de­nú tech­no­ló­giu, kto­rá do­ká­že ten­to mal­vér blo­ko­vať, vy­tvo­ri­li sme kom­plet­ne no­vú vlas­tnosť, kto­rá zlep­ší zá­ži­tok na­šich zá­kaz­ní­kov a za­bez­pe­čí ich on-li­ne plat­by na úpl­ne inej úrov­ni," ho­vo­rí Pa­lo Lu­ka, tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET.

ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 ta­kis­to ob­sa­hu­je ove­re­né tech­no­ló­gie, ako je ochra­na pred bot­net­mi, Exploit Bloc­ker a štít zra­ni­teľ­nos­tí. Tie­to a mno­hé iné sú de­tail­nej­šie opí­sa­né na tech­no­lo­gic­kej strán­ke ESE­Tu. Ochra­na pred bot­net­mi za­bez­pe­ču­je pou­ží­va­te­ľov po­čí­tač pred tým, aby sa ho vzdia­le­ne zmoc­nil útoč­ník a pou­žil ho ako sú­časť sie­te in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov na ne­ka­lú čin­nosť. Exploit Bloc­ker je vy­tvo­re­ný na po­sil­ne­nie ap­li­ká­cií v pou­ží­va­te­ľo­vom sys­té­me, v kto­rých sa čas­to ob­ja­vu­jú zra­ni­teľ­nos­ti. Ide nap­rík­lad o inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če, čí­tač­ky PDF, e-mai­lo­vých klien­tov ale­bo kom­po­nen­ty Mic­ro­soft Of­fi­ce. Op­ro­ti to­mu štít zra­ni­teľ­nos­tí zlep­šu­je de­tek­ciu zná­mych zra­ni­teľ­nos­tí na sie­ťo­vej úrov­ni.

Sof­tpe­dia.com, spra­vo­daj­ský web a zá­ro­veň strán­ka na download, da­la ESET Smart Se­cu­ri­ty 4,5 hviez­di­čiek z pia­tich. „ESET je zná­my veľ­mi dob­rý­mi vý­sled­ka­mi v de­tek­cii ví­ru­sov, rých­los­ti ske­no­va­nia a vy­uži­tia zdro­jov. Smart Se­cu­ri­ty ro­bí česť svoj­mu me­nu, pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je via­ce­ro vrs­tiev za­bez­pe­če­nia pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi pri pou­ží­va­ní webu, ale­bo keď iným pou­ží­va­te­ľom pri­de­ľu­jú prá­va do svoj­ho po­čí­ta­ča," uzat­vá­ra Sof­tpe­dia svo­je hod­no­te­nie.

Zdroj: ESET


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter