Hackeri ukradli v USA milióny odtlačkov prstov. Podozrivá je Čína

K hac­ker­ské­mu úto­ku na da­ta­bá­zu ame­ric­ké­ho Úra­du pre sprá­vu osob­ných úda­jov (OPM) doš­lo už na jar toh­to ro­ka. Až te­raz bo­lo spres­ne­né, že útoč­ní­kom sa po­da­ri­lo uk­rad­núť od­tlač­ky pr­stov 5,6 mi­lió­na ľu­dí. Na­vy­še sa dos­ta­li k čís­lam so­ciál­ne­ho pois­te­nia i ďal­ším cit­li­vým úda­jom.

Ter­čom úto­ku bo­lo 21,5 mi­lió­na bý­va­lých i te­raj­ších za­mes­tnan­cov ame­ric­kých fe­de­rál­nych úra­dov, prí­pad­ne osôb, kto­ré sa o tú­to prá­cu ke­dy­si uchá­dza­li. Ame­ric­kí vy­šet­ro­va­te­lia usu­dzu­jú, že útok je vý­sled­kom čín­skej špio­náž­nej ope­rá­cie. Tá­to krá­dež by to­tiž Čí­ne vý­raz­ne po­moh­la pri od­ha­ľo­va­ní niek­to­rých ame­ric­kých špió­nov.

Nás­led­ky hac­ker­ské­ho úto­ku za­tiaľ za­zna­me­na­né ne­bo­li. Ame­ric­ké úra­dy však nep­rí­jem­nos­ti oča­ká­va­jú.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter