Snowden podporil myšlienku medzinárodnej dohody o ochrane súkromia

Sle­do­va­nie di­gi­tál­nej ko­mu­ni­ká­cie bež­ných ob­ča­nov or­gán­mi vlas­tnej kra­ji­ny je ce­los­ve­to­vou hroz­bou, kto­rú je mož­né zmier­niť len opat­re­nia­mi, akým je navr­ho­va­ná me­dzi­ná­rod­ná do­ho­da za­ra­ďu­jú­ca súk­ro­mie me­dzi zá­klad­né ľud­ské prá­va. Vy­hlá­sil to vo štvr­tok bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA) ži­jú­ci v rus­kom exi­le Edward Snowden, kto­rý pros­tred­níc­tvom vi­deop­re­no­su z Mos­kvy vy­stú­pil na kon­fe­ren­cii v New Yor­ku.

"Ten­to prob­lém sa ne­tý­ka vý­hrad­ne Spo­je­ných štá­tov... Je to glo­bál­ny prob­lém, kto­rý za­sa­hu­je nás všet­kých," po­ve­dal pod­ľa agen­tú­ry AP Snowden v rám­ci kam­pa­ne za me­dzi­ná­rod­nú do­ho­du o súk­ro­mí. "To, čo sa de­je tu, sa de­je vo Fran­cúz­sku, v Bri­tá­nii, v kaž­dej kra­ji­ne, na kaž­dom mies­te a kaž­dej oso­be," do­dal s tým, že zá­sad­nou otáz­kou je, či svo­je prá­va vní­ma­me "tra­dič­ne ale­bo di­gi­tál­ne.

Snowden sa stal zná­mym v ro­ku 2013 vďa­ka vy­zra­de­niu pod­rob­nos­tí o dov­te­dy uta­jo­va­ných sle­do­va­cích prog­ra­moch NSA. Nás­led­ne po­žia­dal o az­yl v Rus­ku, keď­že v prí­pa­de náv­ra­tu do Spo­je­ných štá­tov by če­lil stí­ha­niu.

Kam­paň na pod­po­ru tak­zva­nej "Snowde­no­vej zmlu­vy" or­ga­ni­zu­je me­dzi­ná­rod­né zos­ku­pe­nie ob­čian­skych ak­ti­vis­tov Avaaz. Pod­ľa navr­ho­va­te­ľov by sig­na­tá­ri ta­kej­to zmlu­vy mu­se­li ob­me­dziť sle­do­va­nie te­le­fo­ná­tov a inter­ne­to­vých ak­ti­vít a pos­ky­to­vať ochra­nu oso­bám, kto­ré od­ha­ľu­jú ile­gál­nu špio­náž­nu čin­nosť. Fó­rum v New Yor­ku na­ča­so­va­li na za­čia­tok za­sad­nu­tia Val­né­ho zhro­maž­de­nia OSN.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter